Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Yhteenveto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilailta perittävistä asiakasmaksuista vuonna 2018.

 • Poliklinikkamaksu 36,90 €
 • Hoitopäivämaksu 43,80 €
 • Päiväkirurginen maksu 121,30 €
 • Alennettu hoitopäivämaksu 20,20 €
 • Kuntoutushoitopäivä 15,20 €
 • Yö/päivähoito 20,20 €
 • Psykiatrian hoitopäivä 20,20 €
 • Psykiatrian yö/päivähoito 8,80 €
 • Sarjahoito 10,10 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta 45,50 €
 • Perumaton ajanvaraus 45,50 €

Potilasta ei laskuteta käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi erikseen sairaanhoitopiirissä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Päivystyskäyntimaksut

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyskäynneistä perittävät maksut:

 • akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 25,40 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • akuuttihoitokäynti lääkärillä 36,90 € (alle 18-vuotiaille maksuton).

Päivystysmaksut ovat voimassa Tyksin T-sairaalan ja Salon sairaalan yhteispäivystyksissä sekä Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystyksissä. 

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 683 euron maksukatto. Asiakkaan on itse huolehdittava maksujen seurannasta ja säilytettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alle 18-vuotiaiden lasten maksut.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin  (mitä lasketaan mukaan maksukattoon, miten toimitaan maksukaton täytyttyä)

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 20,20 euron maksu hoitopäivältä. 

Poliklinikkamaksut

Poliklinikkakäyntimaksu on 36,90 euroa.

Poliklinikkamaksua ei peritä

 • psykiatrisen avohoidon toimintayksiköissä
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Sarjahoidosta perittävä maksu on 10,10 euroa / kerta enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä sarjahoitomaksua.

Päiväkirurginen maksu

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään 121,30 euroa. Jos palvelun käyttäjä otetaan toimenpiteen jälkeen hoidettavaksi vuodeosastolle, peritään häneltä lisäksi hoitopäivämaksuna 43,80 euroa/hoitopäivä toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Maksu perumatta jääneestä ajanvarauksesta

Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä asianomaiseen poliklinikkaan viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä.

Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 45,50 euroa. Ulosottokelpoinen peruutusmaksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta.

Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidon potilaalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 43,80 euroa hoitopäivältä.

Psykiatrian yksikön hoitopäivämaksu on 20,20 euroa.

Vuodeosastohoidossa olevaa potilasta laskutetaan sekä tulo- että lähtöpäivältä. Lähtöpäivää ei laskuteta potilaan siirtyessä toiseen kunnalliseen laitokseen, missä häneltä myös peritään hoitopäivämaksu.

Alle 18-vuotiailta ei peritä hoitopäivämaksua siltä osin, kun maksullisia hoitopäiviä kalenterivuodessa kertyy yli seitsemän (7). Potilaan tai hänen huoltajansa tulee sairaalaan tullessaan itse osoittaa luotettava selvitys aikaisemmista hoitojaksoista. Sairaanhoitopiirin hoitopäivät nähdään suoraan potilasmaksutoimiston atk-järjestelmästä.

Päivä/yöhoitomaksuna peritään 20,20 euroa vuorokaudelta.

Kuntoutushoitopäivämaksu on 15,20 euroa hoitopäivältä.

Todistusmaksut

Peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksu voi olla enintään 45,50 euroa.

Maksusitoumukset

Jos potilas ei itse maksa hoitomaksujaan, hänen on esitettävä maksusitoumus, esim. työnantajan vakuutustodistus, sairauskassan tai sosiaalilautakunnan maksusitoumus.

Sairaalamaksujen maksaminen

Sairaalamaksut maksetaan sairaalahoidon päätyttyä kotiin lähetetyllä laskulla pankkiin.

Ulkomaalaisten maksut

Hoitomaksu asiakasmaksun mukaisesti kun:

Henkilöllä on oikeus kiireelliseen ja maassaoloaikana välttämättömään hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla, kun henkilön jokin seuraavista hoitoaikana voimassa olevista hoito-oikeustodistuksista kopioidaan potilaslaskutusta varten:

 • Toisessa EU-/ETA/Pohjois/-maassa sairausvakuutetut: Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai Eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaava todistus
 • Australiasta tai Britanniasta (pois lukien kanaalisaaret) tulevat: passi ja vakinainen osoite ko. asuinmaahan
 • Toisesta Pohjoismaasta tulevat: virallinen henkilöllisyys todistus ja vakinainen osoite ko. asuinmaahan

Henkilöllä on oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla, kun jokin seuraavista hoitoaikana voimassa olevista hoito-oikeustodistuksista kopioidaan potilaslaskutusta varten tai, jos hänellä on hoitoaikana Suomessa väestörekisterin mukainen kotikunta

 • Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa –asiakirja (myöntäjä KELA)
 • Eläkkeensaajan Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Toisessa EU-maassa sairausvakuutetulla henkilöllä on oikeus hakeutua kiireettömään hoitoon Suomeen (terveydenhuollon yksikkö tekee hoidontarpeen arvion). Kun henkilö toimittaa asuinmaansa myöntämän S2 – lomakkeen ennen hoitoon saapumista, maksaa hän hoidosta (lomakkeessa määritellyt hoitotoimenpiteet, lomakkeen voimassaoloaikana) kuntalaisen asiakasmaksun. 

Hoitomaksu hoidosta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaisesti kun:

Henkilöllä on aina oikeus kiireelliseen hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa riippumatta siitä, mistä maasta hän on tullut Suomeen.  

Henkilö maksaa kiireellisestä hoidosta aiheutuneet todelliset kustannukset mikäli hänellä ei ole: 

 • voimassa olevaa hoito-oikeustodistusta
 • väestörekisterin mukaista kotikuntaa Suomessa 

Toisessa EU-maassa sairausvakuutettu henkilö maksaa kiireettömästä hoidosta arvioidut todelliset kustannukset ennakkomaksulla, mikäli hänellä ei ole: 

 • Asuinmaan myöntämää S2-lomaketta kyseiseen hoitoon

Jos henkilö, jolla on oikeus ainoastaan kiireelliseen hoitoon, haluaa hakeutua hoitoon kiireettömästi, maksaa hän hoidosta arvioidut todelliset kustannukset ennakkomaksulla. Mahdollisuudesta hoitoon pääsyyn päättää aina terveydenhuollon yksikkö.

Päivitetty: 14.12.2018 12:57
Luotu: 20.11.2013 10:32

 Lisätietoja

Potilaslaskutus
Puh. 02 313 1141
Klo 10–14

Maksukattoasiat
Puh. 02 313 1137
Klo 9–13

Ulkomaalaisten laskutusasiat
Puh. 02 313 1133

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:
potilasmaksut@tyks.fi

Sähköpostiyhteys on salaamaton, älä ilmoita viestissä henkilötunnusta.