Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Yhteenveto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilailta perittävistä asiakasmaksuista vuonna 2018.

 • Poliklinikkamaksu 36,90 €
 • Hoitopäivämaksu 43,80 €
 • Päiväkirurginen maksu 121,30 €
 • Alennettu hoitopäivämaksu 20,20 €
 • Kuntoutushoitopäivä 15,20 €
 • Yö/päivähoito 20,20 €
 • Psykiatrian hoitopäivä 20,20 €
 • Psykiatrian yö/päivähoito 8,80 €
 • Sarjahoito 10,10 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta 45,50 €
 • Perumaton ajanvaraus 45,50 €

Potilasta ei laskuteta käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi erikseen sairaanhoitopiirissä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Päivystyskäyntimaksut

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyskäynneistä perittävät maksut:

 • akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 25,40 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • akuuttihoitokäynti lääkärillä 36,90 € (alle 18-vuotiaille maksuton).

Päivystysmaksut ovat voimassa Tyksin T-sairaalan ja Salon sairaalan yhteispäivystyksissä sekä Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystyksissä. 

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 683 euron maksukatto. Asiakkaan on itse huolehdittava maksujen seurannasta ja säilytettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alle 18-vuotiaiden lasten maksut.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin  (mitä lasketaan mukaan maksukattoon, miten toimitaan maksukaton täytyttyä)

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 20,20 euron maksu hoitopäivältä. 

Poliklinikkamaksut

Poliklinikkakäyntimaksu on 36,90 euroa.

Poliklinikkamaksua ei peritä

 • psykiatrisen avohoidon toimintayksiköissä
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Sarjahoidosta perittävä maksu on 10,10 euroa / kerta enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä sarjahoitomaksua.

Päiväkirurginen maksu

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään 121,30 euroa. Jos palvelun käyttäjä otetaan toimenpiteen jälkeen hoidettavaksi vuodeosastolle, peritään häneltä lisäksi hoitopäivämaksuna 43,80 euroa/hoitopäivä toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Maksu perumatta jääneestä ajanvarauksesta

Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä asianomaiseen poliklinikkaan viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä.

Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 45,50 euroa. Ulosottokelpoinen peruutusmaksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta.

Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidon potilaalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 43,80 euroa hoitopäivältä.

Psykiatrian yksikön hoitopäivämaksu on 20,20 euroa.

Vuodeosastohoidossa olevaa potilasta laskutetaan sekä tulo- että lähtöpäivältä. Lähtöpäivää ei laskuteta potilaan siirtyessä toiseen kunnalliseen laitokseen, missä häneltä myös peritään hoitopäivämaksu.

Alle 18-vuotiailta ei peritä hoitopäivämaksua siltä osin, kun maksullisia hoitopäiviä kalenterivuodessa kertyy yli seitsemän (7). Potilaan tai hänen huoltajansa tulee sairaalaan tullessaan itse osoittaa luotettava selvitys aikaisemmista hoitojaksoista. Sairaanhoitopiirin hoitopäivät nähdään suoraan potilasmaksutoimiston atk-järjestelmästä.

Päivä/yöhoitomaksuna peritään 20,20 euroa vuorokaudelta.

Kuntoutushoitopäivämaksu on 15,20 euroa hoitopäivältä.

Todistusmaksut

Peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksu voi olla enintään 45,50 euroa.

Maksusitoumukset

Jos potilas ei itse maksa hoitomaksujaan, hänen on esitettävä maksusitoumus, esim. työnantajan vakuutustodistus, sairauskassan tai sosiaalilautakunnan maksusitoumus.

Sairaalamaksujen maksaminen

Sairaalamaksut maksetaan sairaalahoidon päätyttyä kotiin lähetetyllä laskulla pankkiin.

Ulkomaalaisten maksut

EU/ETA-maissa asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen korvaavalla lomakkeella. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvilta riittää kopio passista ja pohjoismaissa asuvilta riittää passin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen. Ei-välittömään hoitoon hakeutujien tulee esittää E112-lomake tai häneltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Suomella on Kanadan Quebecin kanssa sopimus, joka korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen. Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti Suomessa oleskeleville välittömän sairaanhoidon, mutta ei koske opiskelijoita. Näistä maista tuleville asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakituisesti olevilla. Oikeuden saamiseksi on esitettävä passi tai henkilöllisyystodistus.

Muista maista kuin EU- tai sopimusmaista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä että ei-välittömästä hoidosta.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

 

Päivitetty: 5.9.2018 9:24
Luotu: 20.11.2013 10:32

 Lisätietoja

Potilaslaskutus
Puh. 02 313 1141
Klo 10–14

Maksukattoasiat
Puh. 02 313 1137
Klo 9–13

Ulkomaalaisten laskutusasiat
Puh. 02 313 1133

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:
potilasmaksut@tyks.fi

Sähköpostiyhteys on salaamaton, älä ilmoita viestissä henkilötunnusta.