Siirry sisältöön

Potilastiedot ja -asiakirjat

Henkilö- ja hoitotietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

Tarkempia tietoja on sivulla tietosuoja.

Aluetietopalvelu Altti

Altti on Varsinais-Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteisrekisteri. Tyksin, aluesairaaloiden ja terveyskeskusten lääkärit ja hoitajat voivat perehtyä aluetietojärjestelmän avulla nopeasti asiakas- tai hoitotietoihin, jotka on tallennettu muiden hoitopaikkojen potilastietojärjestelmiin.

Rekisterin käyttö edellyttää, että potilasta on informoitu siitä ja informointi kirjattu. Rekisterin tietoja voi käyttää vain potilaan hoidon perusteella. Muut kuin alueelliseen yhteisrekisteriin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat saavat potilaan tietoja Altista vain, kun asiakas on antanut tietojen käyttöön suostumuksen.

Lisää tietoa Altista

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Ellet pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilaana kieltäisit näin menettelemästä. Muille emme voi antaa tietoja salassapitovelvollisuuden vuoksi. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Potilasasiakirjakopiot

Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit täyttää lomakkeen
Potilaskertomustietojen kopiopyyntö ja lähettää lomakkeen sen sairaalan potilaskertomusarkistoon, jota pyyntö koskee. Vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käyvät ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot.

Potilaskertomusarkistojen yhteystiedot

Röntgenkuvien osalta tietopalvelusta huolehtii Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen kuvaverkkopalvelut.

Tarkastusoikeus potilastietoihin

Jokaisella on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa tietonsa (henkilötietolaki § 26). Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.

Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

  • Jos haluat tarkastaa potilastietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön.
  • Mikäli haluat tarkastaa potilastietosi pyytämällä tietosi tulosteina tai jäljennöksinä, toimita jompi kumpi alla mainituista asiakirjoista sen sairaalan potilaskertomusarkistoon, josta tietoja pyydät:
    • joko lomake Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö
    • tai vapaamuotoinen, allekirjoitettu pyyntö, jossa on mainittu potilaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja halutut potilastiedot (hoidon aihe/ajanjakso).

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain erityisestä syystä, ja kielteisestä päätöksestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa ilmaista.

Alaikäisen potilastiedot

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat potilastiedot

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisesti. Pyyntö lähetetään asianomaisen sairaalan potilaskertomusarkistoon.

Potilasasiakirjojen korjaaminen

Potilaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivästystä (henkilötietolaki § 29).

Pyyntö voidaan tehdä lomakkeella Potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus tai vapaamuotoisella pyynnöllä, jossa yksilöidään, vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vaiko täydentämistä potilastiedoissa. Korvaava poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti. Potilaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille. Pyyntö toimitetaan VSSHP:n kirjaamoon.

Ellei vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan potilaalle asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa esitetään syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty.

Potilasrekisterin käyttölokitiedot

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on säädetty, että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada terveydenhuollon palvelujen tarjoajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Pyyntö voidaan tehdä lomakkeella Pyyntö potilasrekisterin käyttölokitiedoista tai lähettää vapaamuotoinen pyyntö VSSHP:n kirjaamoon.

Päivitetty: 25.5.2018 9:09
Luotu: 20.11.2013 10:38

 Katso myös

​Lomakkeita

Suomi.fi-viestit 
Tietoturvallinen asiointikanava asiakirjapyyntöjen lähettämiseen