​Kirurgisesta sairaalasta Tyksin Tules-sairaala sekä sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksikkö

Tyksin Kirurgisen sairaalan sairaalarakennus täyttää 20 vuotta tänään 6.4. Tules-toimialue juhlii myös hiljattain saamaansa sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksikköstatusta. Uusi huippuyksikkö turvaa potilaan hoidon saumattoman jatkuvuuden lapsuudesta vanhuuteen. Toimialue haluaa vakiinnuttaa sairaalan nimeksi Tyks Tules-sairaala.

Sairaalan-ovella.jpg 

Kuva: Tyksin Tules-toimialueen johtaja Ville Äärimaa, ylihoitaja Tuija Lehtikunnas, sairaalajohtaja Petri Virolainen sekä sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä asettuivat yhteiskuvaan 20-vuotiaan Kirurgisen sairaalan juhlatilaisuuden alla.

Kirurginen sairaala 20 vuotta

Kirurgisen sairaalan rakennustyöt alkoivat 1995 ja rakennus luovutettiin Turun kaupungille 27.3.1997. Sairaalan varsinainen toiminta alkoi 7.4.1997. Sairaalassa hoidettiin tuolloin pienimuotoisesti useiden kirurgian suppeiden erikoisalojen potilaita. Turun kaupungin kirurgia ja kirurginen sairaala fuusioitiin osaksi sairaanhoitopiiriä ja Tyksiä seitsemän vuotta myöhemmin 1.1.2004. Sairaalassa on alusta pitäen hoidettu tuki-ja liikuntaelinsairauksia, mutta sairaalan toimintamuutos tuki- ja liikuntasairauksien hoitoon erikoistuneena yksikkönä tapahtui vasta Tyksin Tules-toimialueen perustamisen jälkeen 2013. Nyt haluamme vakiinnuttaa Tyksin Tules-sairaalan nimenä yleiseen käyttöön, koska se kuvaa hyvin sairaalan nykyistä, pitkälle erikoistunutta toimintaa.

Lasten, nuorten ja aikuisten Tyks Tules-keskukselle sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksikköstatus

Huippuosaamisyksikkö lähentää ja parantaa Tyksin eri yksiköiden välistä yhteistyötä, tiedonkulkua ja yhdistää toimintaa rajapinta-alueella potilasta hyödyttävällä tavalla. Lisääntynyt yhteistyö poistaa päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa hoitoketjuja ja parantaa hoidon kustannustehokkuutta. Tyksin Tules-toimialue on keskeisessä osassa verkostomaisessa uudessa huippuosaamisyksikössä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamisyksikön vahvoja keihäänkärkiosaamisalueita ovat mm. lasten skolioosin leikkaushoito, pienten ja isojen nivelten tekonivelkirurgia, sekä harvinaisten ortopedisten ongelmien leikkaushoito, esimerkiksi reumakirurgia. Huippuosaamisyksikön toiminnassa yhdistyvät korkeatasoinen kliininen osaaminen ja potilashoito, laadukas tieteellinen toiminta ja vahva kansainvälinen yhteistyö.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamisyksikön kaltaista yhtenäistä toimijaa ei ole muualla maassamme ja yksikkö tulee olemaan potilaita ja henkilökuntaa houkutteleva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija; yksikössä yhdistyy monialaisuus ja yhteistyö eri toimialueiden ja yksiköiden välillä.

Potilaiden saama terveyshyöty keskiössä

Huippuosaamisyksikön käyttöön on kehitetty ns. tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon vaikuttavuuden mittausalustaa. Alustan keskeisenä ajatuksena on kerätä jokaiselta hoitoon tulevalta potilaalta tarkoitukseen validoitu sairausspesifinen elämänlaatukysely yhdessä potilashoitoon liittyvien tietojen kanssa. Kerätyistä tiedoista voidaan selvittää annetusta hoidosta seurannutta vaikuttavuutta. Hoidon ja sairastamisen aiheuttamien kustannusten yhdistäminen tähän tietoon antaa vertailukelpoisen suureen annetun hoidon terveyshyödystä. Tules-toimialue haluaa edistää avoimuutta hoitotulosten raportoinnissa ja potilaan hoidosta saamaa terveyshyötyä.

Tyks Tules mukana kehittämässä kansainvälistä laatu- ja vaikuttavuusmittausta tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja tutkimuksen osalta

Korkeatasoisen kliinisen vaikuttavuus- ja rekisteritutkimuksen myötä toimialueen hoitokäytäntöjä on merkittävästi muutettu viime vuosien aikana osittain konservatiivisempaan suuntaan. Kansallisella tasolla huippuosaamisyksikkömme on alan edelläkävijä ja arvostettu toimija maassamme. Yksikkömme tekee laajaa tutkimusyhteistyötä Suomen kaikkien yliopistosairaaloiden ja merkittävien keskussairaaloiden kanssa.

Huippuosaamisyksikkömme on myös osallistunut kansallisten hoitosuositusten tekemiseen (lonkan ja polven tekonivelkirurgia, olkapään jännevaivat). Yksikössämme on meneillään useita satunnaistettuja kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, joiden tuloksilla odotetaan olevan merkittävä vaikutus hoitolinjoihin myös kansainvälisesti. Huippuosaamisyksikkömme tutkimustoiminta jakaantuu hyvin monipuolisesti tuki- ja liikuntaelimistön alueelle, lapsuudesta vanhuuteen.

Vastuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilaista ja länsirannikon tiivis yhteistyö

Kehittyneiden diagnostiikan ja hoitomenetelmien myötä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon kysyntä ja määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tuki- ja liikuntaelinkirurgiasta on myös muodostunut huomattavan kilpailtu ala lääketieteessä, ja alalla toimii lukuisia potilaista ja hoitotoimenpiteistä kilpailevia yksityisiä ja julkisia toimijoita. Potilaan valinnanvapaus on selvästi myös lisännyt potilaiden liikkuvuutta eri hoitopaikkojen välillä.

 

Aulakuva-pysty.jpg

Tyks Tules vastaa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden erikoissairaanhoidosta keskittämällä vaativia leikkauksellisia toimintoja pitkälle erikoistuneisiin yksiköihin, kuten Tyksin Kirurginen sairaala, T-sairaala ja Salon sairaala. Vastaavasti Uudenkaupungin ja Loimaan lähisairaaloissa tuotetaan polikliinisia palveluja maakunnan potilaille. Vaativien leikkaustoimintojen keskittäminen lisää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Vastaavasti alueen ympäristökuntien ei-leikkauksellisesta polikliinisesta palvelusta huolehditaan säännöllisen lähisairaalavastaanoton ja polikliinisen kirurgian (ns. poki-toiminta) kautta.

Tyks Tules tekee tiivistä yhteistyötä tuki- ja liikuntaelinpotilaiden hyvän hoidon turvaamiseksi koko länsirannikon erityisvastuualueella. Vaativampien mm. revisiotoimenpiteiden keskittämisestä Tyksin Tules-toimialueelle on sovittu yhdessä Satakunnan ja Vaasan keskussairaalan kanssa. Sairaalat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä kliinisen potilashoidon että alan opetuksen ja tutkimuksen alueilla.

Kuvassa Tules-toimialueen tiedotussuunnittelija Suvi Lähteenmäki (vas.), suunnittelija Mia Aho, toimialuejohtaja Ville Äärimaa ja ylihoitaja Tuija Lehtikunnas juhlatunnelmissa. Kuvat: Suvi Vainio.

Muokattu : 6.4.2017 15:42
Luotu : 6.4.2017 13:03