​Tyksissä potilasturvallisuus on yhteinen asia

WHO organisoi ensimmäisen maailmanlaajuisen potilasturvallisuuspäivän 17.9.2019, johon Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirikin osallistui. Sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuutta on edistetty systemaattisesti vuodesta 2009 alkaen.  

World Patient Safety Day -logo.

 

– Potilasturvallisuuden edistämisen onnistumisen edellytyksenä on potilaiden ja läheisten prioriteetiksi asettaminen, johdon näkyvä ja konkreettinen tuki sekä henkilökunnan moniammatillinen, pitkäjänteinen sitoutuminen, sanoo Tyksin potilasturvallisuuspäällikkö Karolina Olin.

– Sairaalamaailmassa on toiminnan jatkuvan kehittämisen periaate. Tähän kuuluu menetelmien ja käytettävien lääkkeiden vaikuttavuuden parantamisen lisäksi myös laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen, sanoo sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga

Parannamme menetelmiä

Hongan mukaan potilas ja hänen omaisensa lähtökohtaisesti odottavat täydellistä suoritusta ilman virheitä ja haittoja ja siihen heillä on täysi oikeus.

– Lääketiede ei kuitenkaan ole eksakti tieteen muoto, ihminen biologisena oliona on monimutkainen ja sairaalaan hoitomuodot pohjautuvat "näyttöön perustuviin menetelmiin". Tässä viitekehyksessä toimiminen edellyttää sovittujen hoito- ja työtapojen noudattamista.
Tutkimustoiminta ja kokeellinen hoito tuovat jatkuvasti parempia menetelmiä potilaiden eduksi.
Järjestelmällinen ja jatkuvasti kehittyvä laatutyö on hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tae.

Potilas voi itse vaikuttaa potilasturvallisuuteen

Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan sairaalahoidossa olevista potilaista noin joka kymmenes kokee haittatapahtuman hoitonsa aikana. Haittatapahtuma voi olla lievä tai johtaa jopa potilaan menehtymiseen. Noin puolet näistä haittatapahtumista olisi ehkäistävissä yksinkertaisin menetelmin. Kansainvälisiin tutkimuksiin suhteutettuna Suomessa menehtyy vuosittain hoidosta johtuviin haittatapahtumiin mahdollisesti jopa 1700 potilasta. Arvio haittatapahtumien aiheuttamista kustannuksista on 1,2 miljardia vuosittain.  

Potilasturvallisuuden varmistaminen ja edistäminen koskee kaikkia toimijoita, johtoa, hallintoa, terveydenhuollon ammattilaisia sekä erilaisten tukipalvelujen edustajia. Potilasturvallisuuden edistämiseen tulee ottaa mukaan myös potilaat sekä omaiset.  

Toimivan potilasturvallisuuskulttuurin perusajatus on syyllistämättömän, avoimen toimintakulttuurin luominen, jossa haittatapahtumista ja läheltä piti-tilanteista uskalletaan kertoa ja niistä opitaan aktiivisesti. Potilasturvallisuuskulttuuria arvioidaan säännöllisin väliajoin tehtävällä kyselyllä, ja potilasturvallisuuden tasoa seurataan jatkuvasti usean eri mittarin avulla.  

Näin varmistat potilasturvallisuutta 

Kerro ja pyydä henkilöstöä tarkistamaan:

  • allergiasi ja sairautesi
  • puhelinnumerosi, osoitteesi ja lähiomaisen puhelinnumero
  • käyttämäsi lääkkeet. 

Varmista, että henkilöllisyytesi tarkistetaan aina ennen: 

  • hoidon aloittamista, tutkimusta, toimenpidettä tai näytteiden ottoa
  • lääkkeiden antoa
  • siirtoa yksiköstä toiseen 

Turvallinen lääkehoito

  • Pidä ajantasainen lääkelista aina mukanasi.
  • Pyydä ajantasainen lääkelista mukaasi kotiutuessasi sairaalasta.
  • Noudata aina annettuja ohjeita.

 

WHO organisoi ensimmäisen maailmanlaajuisen potilasturvallisuuspäivän 17.9., johon myös Tyks osallistui. Sen kunniaksi Tyksissä järjestettiin luentoja, sairaalassa jaettiin materiaalia potilaille ja tunnelmavalaistiin U-sairaalan pääty, T-sairaalan ja Tyks Akuutin pääsisäänkäynti oranssilla teemavärillä klo 16.30. Turun kaupunki huomioi myös päivän valaisemalla Kirjastosillan oranssiksi.

Weronica Gröndahl ja Karolina Olin.

Kuvassa kliinisen hoitotyön asiantuntija Weronica Gröndahl ja potilasturvallisuuspäällikkö Karolina Olin Turun Kirjastosillalla.

 

 

Toimitus: Nadine Karell

Kuva: Mikael Soininen

Muokattu : 8.10.2019 15:08
Luotu : 17.9.2019 10:49