Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 28.3.2017

Sairaanhoitopiiri yrittää helpottaa Tyksin pysäköintiongelmaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyrkii kaikin tavoin helpottamaan pysäköintiongelmaa Tyksin kantasairaalan alueella. Piirin hallitus merkitsi tiedokseen, että joukkoliikenteen työmatkasetelin kokeiluluonteista käyttöönottoa valmistellaan loppuvuodeksi 1.6.2017 alkaen. Kokeilu kohdistetaan pysäköintipaikastaan luopuviin työntekijöihin. Pilotti tehdään yhdessä Valonian ja Liikenneviraston kanssa osana suurempaa kokonaisuutta. Sen kustannuksiksi tälle vuodelle arvioidaan noin 40 000 euroa.

Lisäksi sairaanhoitopiirin kiinteistöjaostossa on käsitelty pyöräilyn edistämistä parantamalla pyöräparkkeja ja turvallisia pyöräilyreittejä sekä joukkoliikennemonitorien lisäämistä sairaalan auloihin.

– Sairaanhoitopiirin hallitus ottaa alueen pysäköintiongelmat vakavasti ja pyrkii kaikin tavoin edistämään ympäristöystävällisempää työmatkaliikuntaa ja kestävää kehitystä, hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa. – Nyt yritetään kaikin tavoin löytää keinoja, joilla Kantasairaalan alueen liikenteeseen ja pysäköintiin saadaan parannusta, mutta näitä eri keinojen etsintää tulee vielä jatkaa, Elo sanoo.

Sairaala-alueen uuden pysäköintitalon on määrä valmistua 2019.

Sairaanhoitopiiri palveli ennätysmäärää potilaita

VSSHP hoiti viime vuonna 215 131 potilasta, enemmän kuin koskaan aiemmin. Potilaslähetteitä tuli lähes kolme prosenttia edellisvuotta enemmän. Tämä selviää toimintakertomuksesta, jonka sairaanhoitopiirin hallitus tänään tilinpäätöksen ohella allekirjoitti. Sairaanhoitopiiri teki 13,3 miljoonan euron ylijäämän kattaen vanhat alijäämät. Jäsenkuntalaskutus jäi kaksi miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi. Toimintakulut kasvoivat 0,5 prosenttia.

– Toiminnalliset muutokset ovat tuottaneet tulosta ja olemme onnistuneet lisäämään hoidettujen potilaiden määrää samalla, kun olemme pystyneet tasapainottamaan talouttamme, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan pääosa kasvusta tuli avohoidon palveluista, mutta psykiatriassa myös vuodeosastohoitoa annettiin edellistä vuotta enemmän.

– Monelta osin hoitoon tulleet potilaat ovat olleet vaikeahoitoisempia, myös psykiatriassa. Leikkauksia on tehty aiempaa enemmän, sen lisäksi aiemmin päiväkirurgisesti tehtyjä leikkauksia on siirretty polikliinisiksi toimenpiteiksi, eli poki-toiminnaksi, josta hyvä esimerkki löytyy Vakka-Suomen sairaalasta, Setälä kertoo. Monilla aloilla, esimerkiksi sydäntaudeissa ja lastentaudeissa on lisätty terveyskeskuksiin jalkautuvaa työtä.

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä nopeammin kuin maamme muissa sairaanhoitopiireissä, keskimäärin 32 vuorokaudessa vuoden 2016 lopussa mitattuna. Tuolloin hoitoon pääsyä VSSHP:n sairaaloihin odotti 11 000 henkilöä, joista 110 eli yksi prosentti oli odottanut yli 6 kuukautta. Tällä mittarilla VSSHP sijoittui yliopistosairaanhoitopiirien vertailussa keskivaiheille.

Setälä on tyytyväinen myös siihen, että valinnanvapauden perusteella Tyksiin hakeutui hoitoon huomattavasti enemmän potilaita muista sairaanhoitopiireistä kuin Varsinais-Suomen asukkaita muihin piireihin. Valinnanvapauden perusteella hoitoa tuotettiin yli 3 500 potilaalle ja hoidosta kertyi piirille lähes 1,2 miljoonaa euroa suuremmat tuotot kuin aiemmin.

VSSHP:n tieteellinen tutkimustoiminta vilkastui. Viime vuonna myönnettiin 333 uutta tutkimuslupaa, mikä tarkoittaa 59 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Tehdyn kartoituksen mukaan sairaanhoitopiirin henkilökunta suhtautuu aiempaa positiivisemmin tutkimustyöhön osana omaa toimenkuvaansa.

Sairaanhoitopiiriltä kriittinen lausunto valinnanvapaudesta

Sairaanhoitopiiri pitää potilaan valinnanvapautta kannatettavana asiana. Hallituksen sosiaali- ja terveysministeriölle antaman lausunnon mukaan suunniteltava valinnanvapausuudistus pääosin edistää asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja hakeutua omiin palveluihinsa.

Piirin mielestä lakiluonnos on annettu keskeneräisenä, eikä sen perusteella voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä kaikista sairaanhoitopiirin toimintaa koskevista muutoksista, joita lakiluonnoksen mukainen valinnanvapaus voisi aiheuttaa. Koska monet yksityiskohdat täsmentyvät vasta jatkovalmistelun yhteydessä, valinnanvapauslain vaikutusten arviointia pidetään puutteellisena.

Lausunnossa nähdään uhkana, että erikoissairaanhoito kärsii valinnanvapaudesta aiheutuvasta haitallisesta kilpailusta, joka kohdistuu henkilökunnastaan ja potilaisiin. Pelkona on myös Tyksin mahdollinen pilkkominen osiin, jos asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotetut palvelut pitää yhtiöittää.

Lakiluonnoksen pohjalta on epäselvää, minkä tiedon ja osaamisen varassa tuleva maakunta kykenee ohjaamaan valinnanvapautta siten, että sen avulla edistetään samanaikaisesti asiakaskeskeisyyttä, hoidon saatavuutta ja kustannusten hillintää.

Lausunnon mukaan valinnanvapausuudistuksella ei juurikaan voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja tai parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta. Palvelutuottajat voivat sijoittaa toimiyksikkönsä markkinaehtoisesti väestökeskittymäalueille, jolloin harvaan asutulla seudulla valinnanvapaus voi jäädä vaihtoehtojen puutteessa toteutumatta.

Hallituksen jäsen Tuija Ollikkala teki Jukka Kärkkäisen kannattamana muutosesityksen lausunnon muuttamisesta entistä kriittisemmäksi, mutta esitys kaatui äänestyksessä luvuin 12-7.

Johtajaylilääkärin tehtävät sairaalajohtaja Virolaiselle

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Samuli Saarni siirtyy 10.4.2017 toisen työnantajan palvelukseen, jolloin hänelle kuuluvat tehtävät siirtyvät pääosin sairaalajohtaja Petri Virolaiselle. Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan johtajaylilääkärin virkaa ei laiteta haettavaksi niin kauan, kuin sote-uudistuksen lakiesityksen käsittely ja maakuntahallinnon järjestäytyminen on kesken.

Hallitus merkitsi suunnitelman johtajaylilääkärin tehtävien hoitamisesta tiedokseen.

Muut esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Liitteenä hallituksen hyväksymä lausunto valinnanvapaudesta (§ 32 liite) : VSSHP-lausunto-valinnanvapaudesta.pdf

 

 

Muokattu : 28.3.2017 14:37
Luotu : 28.3.2017 14:30