Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksesta 13.6.2017

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kulukiri Suomen paras

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kustannusten kasvu oli pienintä maan neljään muuhun yliopistolliseen sairaanhoitopiiriin verrattuna. Sairaanhoitopiirin palveluiden kysyntä kasvoi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus viime vuodelta osoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin saavuttaneen tavoitteensa hyvin. Toiminta toteutui täysin talousarvion mukaisesti, mutta nettokulut jäivät 11,5 miljoonaa euroa arvioitua pienemmiksi.

Sairaanhoitopiirin kulut kasvoivat puoli prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Myönteinen kehitys jatkuu jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reino Lindqvist toteaa katsauksessaan tyytyväisenä, että sairaanhoitopiirin talous on vahvistunut muilla keinoilla kuin jäsenkuntien osuuden kasvulla. Jäsenkuntien tuoton 0,8 prosentin kasvua hän pitää maltillisena.

Koko kuntayhtymän tilikauden tulos oli 13,3 miljoonaa euroa. Tuottoa ennakoitua enemmän ovat tuoneet sairaanhoitopiirin ulkopuolelta tulleet potilaat, jotka tulevat Turun yliopistolliseen keskussairaalaan hoitoon erikoisairaanhoidossa jo käytössä oleva valinnanvapauden turvin. Lisäksi piiri maksoi potilasvakuutusmaksua arvioitua vähemmän ja säästi palkkakustannuksissa kilpailukykysopimuksen ansiosta.

Jäsenkuntien tilannetta helpottaa jatkossa, että sairaanhoitopiirin taseessa ollut alijäämä saatiin katettua kokonaan ennakoitua paremman tuloksen avulla.

Potilasmäärät kasvussa

Sairaanhoitopiirin palveluiden kysyntä kasvoi ennakoitua enemmän. Palveluita käytti viime vuonna runsaat 215 000 eri henkilöä, joka on 2,3, prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toiminnan kasvun seurauksena sairaanhoitopiiri alensi joulukuussa kuntalaskutushintoja.

Diagnostisten tutkimusten ja näytteenottojen määrät ovat kasvaneet ja ne ovat muuttuneet myös vaativammiksi, mikä osaltaan aiheutti Tyks-Sapa-liikelaitokselle 6,4 miljoonan euron lisämäärärahan tarpeen. Uuden toimintamallin mukaan päivystyspotilas pääsee tarvittaessa tutkimuksiin heti, mitä tarkastuslautakunta pitää tarkoituksenmukaisena niin potilaan kuin hoidon kokonaiskustannusten kannalta.

Riskit hallintaan

Riskien kartoitus ja uusi toimenpideohjelma pitää tarkastuslautakunnan mielestä tehdä sairaanhoitopiirissä mahdollisimman pian. Sairaanhoitopiirin tietoliikenneverkko ja konesalit on saatu teknisesti hyvälle tasolle, mutta käyttökatkojen ennaltaehkäisyä on parannettava.

Tilojen sisäilmaongelmien hallinnassa on tapahtunut edistystä, sillä henkilökunnan tekemien ilmoitusten määrä on vähentynyt

Sairaanhoitopiiri on vahvistanut asiakaslähtöisyyttään. Sitä edistävät muun muassa sähköisen asioinnin kehittäminen sekä asiakasraadin toiminta ja kokemusasiantuntijoiden koulutus.

Mittavat hallinnolliset ja johtamisjärjestelmän muutokset ovat kantaneet hedelmää. Sairaanhoitopiiri on pystynyt vähentämään lainakantaansa niin, että omavaraisuusaste on noussut 33,3, prosenttiin. Pysymällä talousarviossaan piiri pääsee vuosille 2012–2021 laaditun vakauttamisohjelman tavoitteeseen jo tänä vuonna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedokseen kokouksessaan 13.6.2017.

Tilinpäätöksestä 13,3 miljoonan euron ylijäämä

Valtuusto hyväksyi yksimielisestyi kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Vuodelta 2016 kertyi 13,3 miljoonan euron ylijäämä, joka päätettiin kirjata taseen yli- ja alijäämätilille.

Psykiatrian fuusiosta budjettilisäys

Turun kaupungin psykiatrisen erikoissairaanhoidon liittäminen sairaanhoitopiirin psykiatriaan aiheutti talousarvioon muutoksia, jotka valtuusto hyväksyi esittelyn mukaisesti. Kuntayhtymän tasolla lisättiin sitovien nettokulujen määrärahoja noin 19,5 miljoonalla eurolla. Tämä otetaan huomioon lisäyksenä Turun kaupungin maksuosuusarvioon 2017.

Vuoden 2017 kalliin hoidon tasausmaksussa oleva 750 000 euron varaus Turulle käytetään muutetussa talousarviossa kattamaan kalliin hoidon tasauksia, jotka syntyvät 1.5.–31.12.2017 Turulta siirtyneistä valtion mielisairaalapotilaista ja muusta Turulta siirtyneestä hoidosta.

Sairaanhoitopiirin psykiatrian suoritetavoitteisiin lisätään 858 hoitojaksoa, 24 220 hoitopäivää ja 73 300 avohoitokäyntiä, mitkä palvelusuunnitelmissa kohdistetaan Turun kaupungille.

Alueiden ambulanssien valmiusaikoja parannettiin

Valtuusto teki ensihoidon palvelutasopäätökseen päivityksiä, joissa huomioidaan Uudenkaupungin ja Loimaan yöaikaisten päivystysten loppuminen. Päivitykset tulevat voimaan 1.7. ja jatkuvat vuoden loppuun.

Laitilan ja Loimaan päiväautot päätettiin siirtää ympärivuorokautiseen valmiuteen 20.3.2017 alkaneeseen tapaan. Uudenkaupungin päiväauton valmiusajaksi muutettiin klo 10–22, kun se nyt on ollut klo 8–20. Uudenkaupungin päivystyksen sulkeutuminen klo 22 lisää ambulanssien tarvetta nimenomaan illalla.

Marttilan päiväauton valmiusajaksi muutettiin arkisin klo 10–18, kun se nyt on ollut arkisin klo 8–16. Marttilan yksiköllä on ollut aamuisin varsin vähän tehtäviä, ja iltapainotteisesti se on tehokkaammassa käytössä.

Muut kokousasiat valtuusto päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n valtuuston kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 14.6.2017 11:25
Luotu : 13.6.2017 15:17