Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 23.5.2017

Sairaanhoitopiiri tavoittelee tasapainoista talousarviota

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri katsoo, että se voi luopua aiemmin asetetusta ylijäämäisestä tulostavoitteesta vuodelle 2018, koska alijäämät saatiin katettua jo tilinpäätöksessä 2016. Vuoden 2018 talousarvioraamissa jäsenkuntien menot kasvavat enintään 1,6 prosenttia kuluvan vuoden talousarviosta, mihin ei vielä sisälly psykiatrian fuusion aiheuttamia lisäyksiä. Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa jäsenkuntien maksurasituksen kasvuksi oli hyväksytty 2,5 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Kuntayhtymien pitää kattaa alijäämänsä ennen maakuntaan siirtymistä vuoden 2019 alusta alkaen. Kun sairaanhoitopiirillä on kumulatiivista ylijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen noin 4,4 miljoonaa euroa, ei Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnille jää mitään katettavaa, jos kuntayhtymän talous muutoin pysyy budjetissa. Sairaanhoitopiiri valmistautuu sote-lakien voimaantuloon ja kuntayhtymän toiminnan purkamiseen varaamalla talousarvioon 950 000 euroa.

– Meille on tärkeää tavoitella jäsenkunnille mahdollisimman pientä maksurasitusta, mutta silti realistisia kustannusarvioita. Jos saamme kuluvan vuoden talousarvion pidettyä ja tilikauden tulostavoitteena oleva nollatulos toteutuu, voimme asettaa vuoden 2018 tulostavoitteeksi 4,4 miljoonan euron alijäämän, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi talousarvioraamin osaltaan 23.5.2017. Esitystä asiakasmaksujen korottamisesta asetuksen sallimalle enimmäistasolle hallitus ei hyväksynyt, vaan päätökseksi tuli Simo Paassillan esittämä ja Heikki Tammisen kannattama muutosesitys, jonka mukaan asiakasmaksuja voidaan korottaa enintään 1.2.2016 jälkeen tapahtuneen indeksimuutoksen verran.   

Psykiatrian fuusiosta 19,5 miljoonan budjettilisäys

Turun kaupungin psykiatrisen erikoissairaanhoidon liittäminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.5.2017 alkaen siirtää sairaanhoitopiirin tuotettavaksi arviolta 858 psykiatrian hoitojaksoa, 24 220 hoitopäivää ja 73 300 avohoitokäyntiä. Lisääntyvä toiminta kasvattaa piirin kuluvan vuoden menoarviota noin 19,5 miljoonaa euroa.

Suurin osa menovarauksesta, 12,9 miljoonaa euroa, kohdistuu Turulta sairaanhoitopiirille siirtyneisiin henkilöstövakansseihin. Toimintaan liittyvien välittömien vaikutusten lisäksi yhdistyminen kasvattaa piirin laitoshuollon, työterveydenhuollon, potilaskuljetusten, lääkehuollon sekä kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen menoja. Myös psykiatrian käyttämien palveluiden ja tarvikkeiden ostoon sekä vuokrien maksuun tarvitaan suurempi rahavaraus.

­­­– Meillä on Turun kaupungin kanssa vahva yhteinen tavoite hallita menokehitystä ja hakea toiminnoistamme synergiaetuja, mutta myös kehittää hoitorakenteita ja prosesseja, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa. – Rakennemuutosten vauhtiin pääsemme kuitenkin vasta syksyllä ja edelleen ensi vuonna, jolloin kustannusten hallinnan voidaan odottaa tuottavan tulosta. Tämän kesän ajan joudumme panostamaan hoitoon pääsyn turvaamiseen ja henkilöstön tukemiseen muutoksessa, joista syntyy myös joitain nyt talousarvioon varattuja kustannuksia.

– Psykiatrian fuusio on suuri yhteinen ponnistus Turulta ja sairaanhoitopiiriltä. Sairaanhoitopiirin on budjetissaan varauduttava toiminnan kehittämiseen, mutta on tärkeää, että Turun kaupungille syntyy kustannuksia vain todellisten kulujen mukaan, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa. – Meidän tulee myös turkulaisten hoidon suhteen päästä parempiin hoitoketjuihin ja kustannustehokkuuteen, mutta myös hoidon laatu on turvattava, Elo jatkaa.

Piirille syntyvät lisämenot katetaan Turun kaupungilta perittävillä maksuilla. Mikäli kustannukset toteutuvat talousarviota pienempänä, pienentää se myös Turun laskutusta.

Hallitus esittää kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle psykiatrian fuusiosta aiheutuvien menojen ja tulojen sekä toimintasuoritteiden sisällyttämistä kuluvan vuoden talousarvioon.

Tyksille uusi pysäköintirakennus mahdollisimman pian

Sairaanhoitopiiri rakennuttaa Tyksin T-sairaalan viereen Savitehtaankadun ylittävän pysäköintirakennuksen mahdollisimman pian helpottamaan alueen pysäköintipaikkojen vajetta.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kiinteistöjaoston esityksen mukaisesti, että hankkeen valmistelua jatketaan ilman potilashotellia, pelkän pysäköintitalon toteuttamiseksi. Taloon on tulossa noin 460 pysäköintipaikkaa.

Hotelliosasta luovutaan, koska hankeselvityksessä arvioidaan sen jäävän potilashotellina liian vähälle käytölle. Näin pysäköintitalo myös saadaan käyttöön noin puoli vuotta nopeammin.

Turunmaan sairaalan kirurgiaa yhdistetään Tyksin hoitolinjoihin

Terveydenhuoltolain muutos edellyttää anestesiaa vaativan toiminnan keskittämistä vuoden 2018 alusta alkaen yksiköihin, joissa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys.

Myös Turunmaan sairaalassa anestesiassa leikattaville potilaille on järjestettävä päivystysajan tuki. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan toteuttaa siirtämällä Turunmaan sairaalassa edelleen hoidettavien leikkauspotilaiden hoitovastuu Tyksin toimi- ja palvelualueille.

Samassa yhteydessä suunnitellaan avohoidon palveluvalikoiman mahdollista laajentamista Turunmaan sairaalassa toteutettaviksi Tyksin kaksikielisiksi palveluiksi ja päiväkirurgisen toiminnan muuttamista polikliiniseksi kirurgiaksi, kuten muissa lähisairaaloissa on tehty.

Hallitus päätti, että asiassa voidaan edetä esityksen mukaisesti.

Sairaanhoitopiiri osakkaaksi sote-it-yhtiöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lähtee perustajaosakkaaksi valtakunnalliseen it-yhtiöön, jonka tavoitteena on hankkia uusia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettäviä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Yhtiön perustaminen on jatkumoa UNA-hankkeeseen, jossa sairaanhoitopiirit ovat tehneet organisaatio- ja toimittajariippumatonta vaatimusmäärittelyä uutta sote-tietojärjestelmäkokonaisuutta varten.

Yhtiön perustajaosakkaiksi voivat tulla kaikki 20.6.2017 mennessä perustamiseen sitoutuvat UNA-yhteistyön sairaanhoitopiirit tai kunnat yhtä suurilla osakemerkinnöillä. Osakkeiden määrä ja merkintä-hinta tarkennetaan siten, että yhtiön oma pääoma muodostuu 1–1,5 miljoonan euron suuruiseksi. Yhtiön kotipaikkana on nykyisen hanketoimiston kotipaikka, Tampere.

VSSHP:n osuus osakkeiden merkintähinnasta on enintään 250 000 euroa mutta todennäköisesti vähemmän, koska summa laskee, mikäli perustajaosakkaita tulee enemmän kuin sopimusluonnoksessa mainitut neljä yliopistosairaanhoitopiiriä. Kustannus voidaan kattaa vuodelle 2017 varatuista investointimäärärahoista.

Hallitus hyväksyi Una Oy:n perustamisasiakirjat ja oikeutti sairaanhoitopiirin johtajan tekemään niihin teknisluonteisia muutoksia.

Muut asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti hallintosääntömuutokseen tehtyä vähäistä täsmennystä lukuun ottamatta.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 23.5.2017 15:23
Luotu : 23.5.2017 13:58