Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu - Lasten ja nuorten klinikka

 Tarkempaa tietoa voit katsoa täältä (linkki)

 

 Toiminta ja laatu - Lasten ja nuorten klinikka

  • Toiminta
  • Hoidon laatu

tyks_TO8_2016.png

Lasten ja nuorten klinikka vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta. Tyks kantasairaalaan on keskitetty kaikki vuodeosastotoiminta ja avohoidon erikoispoliklinikkoja on kantasairaalan lisäksi myös aluesairaaloissamme. Lähetteitä saapui lähes 6 000, joista päivystyslähetteitä noin 1 850.  Lisäksi Ensihoidon- ja päivystyksen kautta saapui noin 1 000 potilasta. Avohoitokäyntejä oli lähes 59 000 ja hoitojaksoja noin 4 900 . Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

Tavallisimmat leikkaukset, toimenpiteet ja tutkimukset

TO8_toimenpiteet.png

Lasten ja nuorten klinikalla tehtiin leikkauksiksi tai pientoimenpiteiksi luokiteltavia toimenpiteitä noin 2 700 vuonna 2016. Suuria ja merkittävimpiä leikkauksia ovat vastasyntyneiden suoliston ja vatsaontelon kehittymättömyydestä johtuvat leikkaukset, selän nikamien poikkeavuuksien poistoleikkaukset tai skolioosin vuoksi tehtävät korjausleikkaukset.

Asiakastyytyväisyys

 TO8_tyytyvaisyys.png

Laatu ei ole irrallinen osa toimintaa, vaan arjen työkalu, ja laadun parantaminen kuuluu jokaisen työntekijän tehtäviin. Työntekijä varmistaa laadun omalla osaamisellaan ja osaamisen jatkuvana parantamisena, jotta potilaat, asiakkaat ja perheet saavat parhaan mahdollisemman hoidon ja ohjeistuksen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kaikki osapuolet, potilas, vanhemmat ja henkilökunta tiedostavat ja tietävät mitä ollaan tekemässä ja miksi. Toiminnan toteutuminen on todennettavissa ennalta määritetyillä mittareilla. Potilaan ja vanhempien "ääni" on tärkein mittari. Käytössämme on VSSHP:n yhteinen sähköinen potilaspalautejärjestelmä QPro (jota voidaan täyttää myös paperiversiona), ja tämän lisäksi Roidun muutamalle osastolle räätälöity kyselypohja erikseen lapsille (lapsen ikään soveltuva) ja vanhemmille. Palautteiden avulla haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja siten edistää myönteisen palvelukokemuksen syntymistä. Lasten ja nuorten klinikalle tuli vuonna 2016 yhteensä 106 palautetta (QPro). Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,6. Lisäksi pyydämme lapsilta piirustuksia, missä he kertovat sairaalakokemuksistaan. Omana laatulisänä ovat sairaalaklovnit, jotka kaksi kertaa viikossa tekevät klovnikiertonsa klinikalla ja osallistuvat hoitoon tukemalla lapsia ja tuottamalla heille kokemusiloa sairaalajaksojen aikana.

Laatua rakennetaan siis monin tavoin. Käytössä ovat EFQM -malli ja lean-ajattelu. Toimintaa johdetaan selkeästi ja suunnitelmallisesti. Johtaminen on läpinäkyvää ja lähellä toimintaa kaikilla johtamisen tasoilla. Johtajat vastaavat toiminnastaan ja omasta osaamisestaan samoin kuin muukin henkilökunta. Osaamista kehitetään sekä yksilön, että tiimien tasolla ja asioita pyritään tekemään entistä paremmin. Muutoksia pyritään ennakoimaan olemalla askeleen edellä ja toimintaa pyritään sopeuttamaan löytämällä järkevämpiä työtapoja ja olemalla avoimia uusille ideoille.

Kirjallisia ohjeita, oppaita ja tarkastuslistoja käytetään laajasti. Näitä tuotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti oikeudenmukaisen ja tasalaatuisen hoidon varmistamiseksi. Osaamista arvioidaan moniammatillisilla simulaatiotapahtumilla ja vertailemalla toimintaa muihin yliopistosairaaloihin kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti perusterveydenhoidon, sosiaalihuollon, kuntapäättäjien ja ministeriöiden kanssa. Klinikalla on laajat yhteydet kansainvälisiin asiantuntijajärjestöihin ja tutkijaryhmät ovat aktiivisia. Kansainväliset kontaktit, tutkijayhteistyö ja tulosten vertailut nostavat hoidon laatua ja ajantasaisuutta.

Toimialueella tehtiin vuonna 2016 yhteensä 313 haittatapahtumailmoitusta (HaiPro). Suurin osa ilmoituksista koski lääke- ja nestehoitoa (45,4 %). Ilmoituksista läheltä piti -tilanteita oli 39,9 % ja tapahtui potilaille -tilanteita 59,7 %. Haittaa potilaalle arvioitiin tapahtuneen 69 ilmoituksessa, joista vakavia haittatapahtumia oli yksi. Suurimpina yksittäisenä tapahtuman syntyyn myötävaikuttavina tekijöinä nähtiin tiedonkulun ja koulutuksen puute sekä toimintatavat. HaiPro-ilmoituksia käsiteltiin säännöllisesti yksiköissä ja henkilökuntaa kannustettiin tekemään ilmoituksia. Ilmoituksiin reagoitiin niiden luonteen perusteella mm. järjestämällä lisäkoulutusta ja tekemällä tarkistuslistoja. Meillä on käytössä jokaisella potilaalla tunnistusranneke ja käytämme myös suullista tunnistautumista. Vuonna 2016 HaiPro-ilmoitusten pohjalta tehtii 16 kehittämistoimenpidettä.

Potilasturvallisuuden koordinoinnista vastaa Lasten ja nuorten klinikan potilasturvallisuusvastaava ja tämä moniammatillinen työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Lisäksi potilasturvallisuutta käsitellään säännöllisesti toimialueen johtoryhmässä, klinikkakokouksissa ja yksikkötasoilla. Vuonna 2016 INTO (infektioturvallisuus)-verkkokoulutuksen suoritti 379 henkilöä.

Lasten ja nuorten klinikalla seurataan käsihuuhdekulutusta, koska käsidesinfektioaineen kulutus on sairaalahygienian laadun mittari. Käsihuuhteenkulutus oli 131 litraa/1000 hoitopäivää (koko Tyks 128 litraa/1000 hoitopäivä) ja Lasten ja nuorten teho-osastolla se oli 240 litraa/1000 hoitopäivää. Sairaalainfektiot kirjataan SAI-järjestelmään ja sen avulla seurataan klinikalla hoidossa olevien potilaiden hoitoon liittyviä infektioita. Yleisin sairaalainfektio oli sepsis (144 tapausta) ja toiseksi yleisin on hengitystieinfektiot (102 tapausta). Molempien infektioiden määrät ovat viime vuoteen verrattuna hieman laskeneet. Muut hoitoon liittyvät infektiot ovat selkeästi lukumääräisesti harvinaisempia ja kaikki jäävät alle 35 tapaukseen vuonna 2016. Hoitoon liittyviä infektioita klinikassamme oli 7,02/100 hoitojaksoa. Henkilökunnan influenssarokotuksen kattavuus on myös yksi sairaalahygienian ja potilasturvallisuuskulttuurin mittari. Lasten ja nuorten influenssarokotusten kattavuus on 107,95 % (influenssarokotuskattavuus suhteutetaan vakansseihin).

Hoidon vaikuttavuus

VSSHP on nimennyt viisi huippuosaamisyksikköä ja niistä kolmessa Lasten ja nuorten klinikka on mukana. Huippuosaamisyksiköissä hoitotulokset ovat Suomen parhaita ja ne voidaan osoittaa kansainvälisillä mittareilla. Lasten ja nuorten klinikan huippuosaamisyksiköt ovat vastasyntyneiden teho-osasto, Lasten ja nuorten kirurgia on mukana Lasten, nuorten ja aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksikössä ja Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito on mukana syöpäkeskuksen toiminnassa. Lisäksi lasten ja nuorten veri- ja syöpä-sairauksien hoito on jäsenenä lasten ja nuorten syöpien eurooppalaisessa verkostossa PaedCan-ERN:ssa (European Reference Network on Paediatric Cancers). Lasten ja nuorten klinikalla toimii myös valtakunnallinen lasten ortopedian ja traumatologian osaamiskeskus.

Päivitetty: 29.8.2017 13:37