Användarvillkor för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts webbplats

Allmänt

Kommunikationsenheten vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen. Ansvarig redaktör för webbplatsen är kommunikationschef Esa Halsinaho.

Alla användare kan fritt läsa, skriva ut och spara sidorna till allmänt bruk.

Utomstående aktörers meddelanden och annonser publiceras på webbplatsen endast i motiverade undantagsfall genom beslut av kommunikationschefen. Sekretessbelagt material eller material som innehåller patientuppgifter publiceras inte på webbplatsen.

Upphovsrätt

Sjukvårdsdistriktets webbplats och dess innehåll skyddas av upphovsrättslagen och internationella avtal. Användning av innehåll från webbplatsen och annan i upphovsrättslagen (1961/404) stadgad användning är tillåten, förutsatt att källan anges. Webbplatsens meddelanden får publiceras på andra ställen förutsatt att källan anges.

All användning av material från sjukvårdsdistriktets webbplats i kommersiellt syfte kräver alltid en på förhand utfärdad skriftlig tillåtelse av sjukvårdsdistriktet. Förfrågan kan skickas via e-post till adressen tiedotus(a)tyks.fi. I e-posten ska framgå vem som ber om tillåtelse samt vilket material det är frågan om och till vilket ändamål materialet ska användas. 

Webbplatsens funktion och innehållets riktighet

Sjukvårdsdistriktet strävar efter att hålla materialet på webbplatsen uppdaterat och riktigt samt att säkra sajtens tekniska funktioner. Trots detta kan det förekomma felaktig information på webbplatsen eller förekomma störningar i serverns funktion. Om du upptäcker felaktig information eller tekniska störningar ber vi dig meddela om dessa genom att fylla i feedbackblanketten.

Sjukvårdsdistriktet förbehåller sig rätten att göra ändringar i webbsidornas innehåll, funktion, utseende och struktur enligt behov utan att meddela om det på förhand.

Trafiken på webbsidorna följs med hjälp av Google Analytics-applikationen. Applikationen samlar in anonym användar- och besökarstatistik genom cookies. Utifrån den insamlade informationen görs webbplatsen mer användarvänlig. 

Länkning

Hänvisning till sjukvårdsdistriktets webbsidor genom länkning är tillåtet. Detta gäller också så kallade ”djuplänkar”, dvs. länkar till webbsidornas underkategorier samt bokmärken som sparats i webbläsaren. Sjukvårdsdistriktet kan dock inte garantera att innehållet för de länkade sidornas adresser inte redigeras eller att sidorna inte tas bort.

På sjukvårdsdistriktets webbsida används länkar till utomstående aktörers webbsidor, med syftet att hjälpa besökarna att hitta intressant tilläggsinformation. Sjukvårdsdistriktet ansvarar inte för utomstående webbsidors innehåll, som distriktets webbsida länkar till. Sjukvårdsdistriktet kan heller inte garantera att länkarna fungerar. Vi ber dig meddela om brutna länkar på sjukvårdsdistriktets webbplats via feedbackblanketten

Material inom hälso- och sjukvården

På sjukvårdsdistriktets webbplats publiceras av sjukvårdsdistriktets experter utarbetade instruktioner för stöd i vården samt information om teman gällande hälsa och sjukdomar. Denna information och dessa instruktioner ersätter dock inte vård eller instruktioner som givits patienten personligen av vårdpersonal. Sjukvårdsdistriktet ansvarar inte för de eventuella följderna av självständigt efterföljande av denna information och dessa instruktioner. Patientens läkare är alltid ansvarig för patientens vård.

Inga personliga uppgifter eller dokument gällande patientens vård förmedlas via sjukvårdsdistriktets webbplats för att garantera datasekretessen. 

Blanketter

På webbplatsen används s.k. webblanketter i kommunikation med sjukvårdsdistriktet. Blanketterna används bl.a. till att ge feedback om webbplatsen eller sjukvårdsdistriktets verksamhet, skicka frågor till sjukvårdspersonal, anmälning till utbildningar och andra evenemang. Information som samlats med hjälp av blanketterna, används endast i det syfte som angivits gällande blanketten och inga personuppgifter utlämnas till tredje parter.

OBS! I användningen av blanketterna används till en viss del normal e-postteknik, och informationen förmedlas via oskyddad internetförbindelse. Sjukvårdsdistriktet kan således inte garantera datasekretessen för meddelanden skickade via webblanketter. Vänligen beakta detta när du skickar meddelanden via blanketterna. 

Tolkning av användarvillkoren

Användarvillkoren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts webbplats tolkas enligt Finlands lag. Om du upptäcker aktivitet på webbsidan som bryter mot Finlands lag eller god sed, ber vi dig meddela om det via feedbackblanketten.

Sjukvårdsdistriktet förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor.

Päivitetty: 23.10.2019 09:16