Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vem är jourpatient?

​Vem är jourpatient?

Olika slags hälsoproblem kräver olika slags vård. Vissa situationer kan vara livshotande och kräver omedelbar vård medan andra vänta lite längre. Här finns exempel på olika hälsoproblem och instruktioner om och hur du ska söka vård.

Nödsituation

I en livshotande nödsituation måste man agera snabbt. Om du misstänker att en närstående har fått stroke eller hjärncirkulationsstörning,  eller det är fråga om kraftig andnöd eller bröstsmärta, ring genast nödnumret 112.

Livshotande hälsoproblem:

 • Medvetslöshet
 • Patienten andas inte, patienten går inte att väcka
 • Plötsliga förlamningssymtom
 • Kraftig andnöd/andningssvårighet, patienten kan inte prata eller pratar bara i enstaka ord
 • Kraftig bröstsmärta, som symtom dessutom kallsvettning och kraftlöshet
 • Krampanfall som inte går över
 • Blödningar orsakade av stora skador
 • Huvudskador och påföljande nedsatt medvetandenivå eller medvetslöshet
 • Trafikolyckor i hög hastighet (bilkrock i över 60 km/h, eller då en bil krockar med fotgängare, cyklist eller mopedist)
 • Fall från hög höjd (från en höjd som är mer än två gånger ens egen längd)

Brådskande situation

I en brådskande situation är patienten inte i omedelbar livsfara men situationen kräver ändå brådskande vård. Akut insjuknade patienter som kräver brådskande vård vårdas på sjukhusens jourmottagningar, se kontaktuppgifter.

Hälsoproblem som kräver brådskande vård:

  • Bröstsmärta eller fortgående rytmrubbningar
  • Plötsligt försämrat allmäntillstånd hos unga eller personer i arbetsför ålder
  • Olycksfall, rikligt blödande sår eller benfrakturer i felställning
  • Ansiktsskador som orsakar försämrad syn
  • Nedsatt medvetandenivå
  • Plötslig förvirring, otydligt tal
  • Plötslig kraftig huvudvärk, synstörningar
  • Plötslig andnöd, klarar av att prata i meningar
  • Plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta
  • Plötslig kraftig ryggsmärta

Situation som kräver jourbesök

I en situation som kräver jourbesök har patienten inget allvarligt hälsoproblem och patienten kan vänta i några timmar på att få vård.

Vardagar kl. 8-16, ta kontakt med den egna hälsovårdscentralen om du behöver jourbesök. Övriga tider kan du komma till jourenheterna på våra sjukhus. Ring jouren innan du åker iväg. Se kontaktuppgifter.

Hälsoproblem som kräver jourbesök:

 • Övre luftvägsinfektioner med feber, såsom misstanke om angina 
 • Feber fjärde dagen över 38 °C, även om det inte förekommer andra symtom
 • Magsjuka, hos vuxna endast om vätsketillgången inte är tillräcklig eller patienten har någon annan primärsjukdom
 • Kraftig öronvärk
 • Fortgående näsblod
 • Relativt litet sår, kontusion, muskelbristning
 • Misstanke om fraktur i arm eller ben
 • Ögonsymtom, ögoninflammation
 • Urinstopp, urinvägsinfektion
 • Tydligt gynekologiskt symtom
 • Yrsel, försämrat allmäntillstånd hos åldring
 • Allergisk reaktion med utslag
 • Lokal hudinfektion
 • Psykisk störning, hallucinationer, svår ångest

Päivitetty: 25.8.2014 12:44
Luotu: 5.5.2014 11:48