Siirry sisältöön

Patientavgifter

Sammandrag av patientavgifterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2019.

 • Poliklinikavgift 41,20 €
 • Vårddagsavgift 48,90 €
 • Dagkirurgisk avgift 135,10 €
 • Nedsatt vårddagsavgift 22,50 €
 • Rehabiliteringsvårddag 16,90 €
 • Natt-/dagvård 22,50 €
 • Psykiatrisk vårddag 22,50 €
 • Psykiatrisk natt-/dagvård 11,98 €
 • Vård i serie 11,40 € / vårdtillfället
 • Avgift för läkarintyg och -utlåtande 50,80 €
 • Tidsbokning som inte avbokats 50,80 €

Patienten debiteras inte utöver besöks- eller vårddagsavgifter separat för avbildningsundersökningar som ingår i patientens behandling vid sjukvårdsdistriktet. 

Avgifter för jourbesök

Avgifter som debiteras för jourbesök på Affärsverket för akutvård och jour:

 • akutbesök hos sjukskötare 28,40 € (ingen avgift för barn under 18 år)
 • akutbesök hos läkare 41,20 € (ingen avgift för barn under 18 år).

Avgiftstak för klientavgifter

Ett avgiftstak är fastställt på 683 euro för kostnader som under ett kalenderår orsakats av klientavgifter inom den kommunala social- och hälsovården. Klienten måste själv ansvara för uppföljningen av betalda avgifter. För att få ett frikort måste man uppvisa de klientavgifter som betalats till andra vårdinrättningar. Klienten ska spara de ursprungliga fakturorna och betalningskvitton. Vid uträkning av avgiftstaket beaktas avgifterna för familjens barn under 18 år.

Ifall avgifternas totala summa överskrider 683 euro under ett kalenderår, är de tjänster som hör till avgiftstaket kostnadsfria för resten av året. Man uppbär ändå en vårddagsavgift för kortvarig anstaltsvård på 22,50 euro för patienter som fyllt 18 år.

Läs mera om avgiftstak för hälso- och sjukvården (länk till social- och hälsovårdsministeriets webbsida)

Poliklinikavgifter

Poliklinikavgiften är 41,20 euro.

Poliklinikavgift debiteras inte

 • på psykiatriska öppenvårdens enheter
 • av krigsinvalider och frontveteraner, som beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller lagenligt intyg över deltagande i minröjning.

Avgiften för vård i serie är 11,40 euro / tillfället för högst 45 vårdtillfällen per kalenderår. Vård i serie debiteras inte för patienter under 18 år.

Dagkirurgisk avgift

För en dagkirurgisk åtgärd debiteras 135,10 euro. Om patienten efter åtgärden tas in på vårdavdelning så debiteras därtill som vårddagsavgift 48,90 euro/vårddag för dagarna efter åtgärden.

Avgift för tidsbokning som inte avbokats

Om den bokade tiden inte passar ska du meddela polikliniken om saken senast klockan 15 föregående dag.

Om den bokade tiden inte avbokats och det inte finns någon godtagbar eller motiverad orsak varför den inte avbokats så debiterar sjukhuset enligt förordningen en avbokningsavgift på 50,80 euro. Den utmätningsbara avbokningsavgiften debiteras av patienter som fyllt 15 år.

Vårdavdelningarnas avgifter

För vård och uppehälle på vårdavdelning debiteras 48,90 euro per vårddag.

Psykiatriska enhetens vårddagsavgift är 22,50 euro.

Vid vård på avdelning faktureras både ankomst- och utskrivningsdagen. Utskrivningsdagen faktureras inte då patienten överförs till en annan kommunal enhet, där patienten också debiteras vårddagsavgift.

För patienter under 18 år debiteras ingen vårddagsavgift för den del då de avgiftsbelagda vårddagarna under kalenderåret är fler än sju (7). Patienten eller vårdnadshavaren ska vid ankomsten till sjukhuset själv visa upp en tillförlitlig redogörelse över tidigare vårdperioder. Sjukvårdsdistriktets vårddagar syns direkt i patientavgiftsbyråns datasystem.

Som dag-/nattvårdsavgift debiteras 22,50 euro per dygn.

Avgiften för rehabiliteringsvårddag är 16,90 euro per vårddag.

Avgifter för intyg

Debiteras enligt det tjänstekollektivavtal som vid tillfället är i kraft. Enligt förordningen om klientavgifter kan avgiften vara högst 50,80 euro.

Betalningsförbindelser

Om patienten själv inte betalar sina vårdavgifter ska han/hon uppvisa betalningsförbindelse, t.ex. arbetsgivarens försäkringsintyg eller betalningsförbindelse från sjukkassa eller socialnämnd.

Betalning av sjukhusavgifterna

Sjukhusavgifterna betalas med fakturan som skickas hem.

Avgifter för utländska patienter

Personer som bor i EU/EES-länder ska uppvisa sin rätt till omedelbar sjukvård med ett europeiskt sjukvårdskort eller en blankett som ersätter det. För dem som bor i Storbritannien räcker en kopia av passet och för patienter från de nordiska länderna räcker det med att uppvisa pass eller identitetsbevis. De som söker sig till icke-brådskande vård bör uppvisa blankett E112, i annat fall debiteras en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Finland har med Quebec i Kanada ett avtal som ersätter sjukvården vid tillfällig vistelse i Finland för anställda som inom arbetet skickats till Finland, för studerande och för deras familjemedlemmar. Med Australien har slutits ett avtal som ersätter omedelbar sjukvård för personer som tillfälligt vistas i Finland, avtalet gäller inte studerande. För patienter som kommer från de här länderna är klientavgifterna samma som för dem som är stadigvarande bosatta i Finland. För att erhålla rättigheten måste man uppvisa pass eller identitetsbevis.

Personer från länder som inte hör till EU eller omfattas av ovan nämnda avtal betalar både för brådskande och för icke-brådskande vård en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Utlänningar, vilkas hemkommun är i Finland eller som har gällande intyg för rätt till vårdförmåner i Finland, debiteras samma avgifter som för dem som är fast bosatta i Finland. 

Päivitetty: 2.1.2019 15:33
Luotu: 5.5.2014 10:47

Mer information

Patientfaktureringen
tfn 02 313 1141
kl. 10–14

Frågor som gäller avgiftstaket
tfn 02 313 1137
kl. 9–13

Frågor som gäller fakturering av utlänningar
tfn 02 313 1133

Du kan också ta kontakt per e-post: potilasmaksut@tyks.fi

E-postförbindelsen är en oskyddad förbindelse så uppge inte personbeteckningar i meddelandet.