Patientsäkerheten på Åucs är en gemensam sak

WHO organiserade den första världsomfattande patientsäkerhetsdagen den 17.9.2019, i vilken Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt också deltog. Inom sjukvårdsdistriktet har man främjat patientsäkerhet på ett systematiskt sätt sedan år 2009.

World Patient Safety day -logo.

 

– En förutsättning för att lyckas med att befrämja patientsäkerhet är att ha patienten och de anhöriga som prioritet nummer ett, ledningens synliga och konkreta stöd samt personalens mångprofessionella och långsiktiga engagemang, säger Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) patientsäkerhetschef Karolina Olin.

– I sjukhusvärlden finns en princip om kontinuerlig utveckling. Till detta hör förbättrandet av metoderna och effekten av de mediciner som används. Dit hör också förbättrandet av kvalitet och patientsäkerhet, säger sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga.  

Bättre metoder för varje dag


Enligt Honga förväntar sig patienten och hens anhöriga i allmänhet en perfekt prestation utan fel och skador och till detta har de full rätt.

– Medicin är trots allt inte en exakt form av vetenskap, människan är en komplicerad biologisk varelse och sjukhusets vårdformer grundar sig på "metoder baserade på bevis". Att fungera inom dessa referensramar förutsätter att man följer överenskomna vård- och arbetssätt.

Forskningsverksamheten och experimentell vård hämtar kontinuerligt bättre metoder till patienternas fördel. Systematisk och kontinuerligt framåtskridande kvalitetsarbete är en garanti för effektfull vård och patientsäkerhet.

Patienten kan själv inverka på patientsäkerheten

Enligt internationella forskningsresultat upplever ungefär var tionde patient som får sjukhusvård en olägenhet under sin vård. Olägenheten kan vara lindrig eller i värsta fall leda till patientens död. Cirka hälften av dessa olägenheter skulle kunna undvikas med enkla metoder. I proportion till internationella forskningar uppgår antalet patienter i Finland som dör på grund av olägenheter under vården uppskattningsvis till 1700 personer per år. Kostnaderna som beror på dessa olägenheter uppgår uppskattningsvis årligen till 1,2 miljarder euro.  

Att försäkra patientsäkerheten är en gemensam uppgift, vilken hör till ledningen, administrationen, professionella inom hälsovården samt olika representanter för stödtjänster. Även patienterna och de anhöriga bör tas med i befrämjandet av patientsäkerhet.  

Grundtanken för en fungerande patientsäkerhet är skapandet av en oklanderlig, öppen verksamhetskultur, i vilken man vågar tala om olägenheter eller nära ögat-situationer och man lär sig aktivt av dem. Patientsäkerhetskulturen utvärderas med jämna mellanrum med ett frågeformulär och patientsäkerhetens nivå följs hela tiden upp med hjälp av flera olika mätare.  

Så här försäkrar du patientsäkerheten 

Berätta och be personalen att kontrollera:

  • dina allergier och sjukdomar
  • ditt telefonnummer, din adress och telefonnumret till din närstående
  • mediciner som du använder. 

Försäkra att din identitet alltid kontrolleras innan: 

  • påbörjan av vård, undersökning, ingrepp eller provtagning
  • du får medicin
  • du flyttas från en enhet till en annan

Trygg läkemedelsbehandling

  • Ha alltid med dig en aktuell lista på dina mediciner.
  • Be om att få med dig en aktuell lista på medicinerna då du hemskrivs från sjukhuset.
  • Följ alltid angivna instruktioner.

 

WHO organiserade den första världsomfattande patientsäkerhetsdagen den 17.9., i vilken också Åucs deltog. För att uppmärksamma dagen ordnades föreläsningar, man delade ut material till patienter på sjukhuset och man lyste upp U-sjukhusets gavel (mot centrum) och T-sjukhusets huvudingång samt Åucs Akutens huvudingång i temafärgen orange klockan 16:30. Åbo stad uppmärksammade också dagen genom att lysa upp Biblioteksbron i orange belysning.

Weronica Gröndahl och Karolina Olin.

På bilden sakkunniga inom kliniskt vårdarbete Weronica Gröndahl och patientsäkerhetschefen Karolina Olin på Biblioteksbron i Åbo.

 

Text: Nadine Karell

Foto: Mikael Soininen

Ändrat : 8.10.2019 15:09
Skapad : 17.9.2019 11:05