Sjukvårdsdistriktet utvecklar sin svenskspråkiga service inom hälsovården i samarbete med medlemskommunerna

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förbereder sig för den blivande social- och hälsovårdsreformen genom att utreda alternativa sätt att utveckla sin svenskspråkiga service.

Målet för den arbetsgrupp som nyss utnämndes av direktören för sjukvårdsdistriktet Olli-Pekka Lehtonen är att utreda hur man kan förbättra svenskspråkig service inom social- och hälsovården samtidigt som man genomför målsättningarna av social- och hälsovårdsreformen för den regionala jämnställdheten och för ett friktionsfritt samarbete av primär- och specialsjukvården. Utgående från denna utredning gör arbetsgruppen upp en plan i enlighet med målsättningarna av social- och hälsovårdsreformen om att utveckla verksamheten på Åbolands sjukhus.

I arbetet deltar representanter från sjukvårdsdistriktet, Åbolands sjukhus och Åucs samt från Åbo, S:t Karins, Pargas och Kimitoön som mest använder svenskspråkig service.

Chefsöverläkare Samuli Saarni, som har utnämnts som ordförande till arbetsgruppen, anser att utöver social- och hälsovårdsreformen är uppgörandet av utvecklingsplanen för Åbolands sjukhus nödvändigt därför att sjukvårdsdistriktets struktur och tillvägagångssätt har förändrats avsevärt under de senaste åren.

– Vi har fusionerat sjukhusen i landskapet till en fungerande helhet vilket har förbättrat tjänsternas kvalité och effektivitet, berättar Saarni.

– I övrigt har den ökade efterfrågan av Åucs tjänster från Vasa och Åland ökat antalet svenskspråkiga patienter på universitetssjukhuset. När man ännu ska fundera över utvidgningen av Åbolands sjukhus är det en gynnsam tidpunkt att granska utvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna i landskapet som en helhet, konstaterar Saarni.

Efter att arbetsgruppen har framlagt sin plan ska Åbo stad utreda möjligheterna att använda Åbolands sjukhus tomt och placeringsalternativen för det eventuella nybygget. Biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen ansvarar för utredningsarbetet. 

Enligt Virtanen är Åbo stad villig att stödja sjukvårdsdistriktets strävan med planläggnings- och andra erforderliga markanvändningsåtgärder för att utforma en så kostnadseffektiv och funktionellt optimal utrymmeslösning som möjligt för att trygga servicenivån för den svenskspråkiga befolkningen.

Ändrat : 6.11.2019 12:33
Skapad : 30.10.2015 10:13