Sjukvårdsdistriktet vill avyttra Pemar sanatorium

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt 5.11.2019 att föreslå för samkommunens fullmäktige, som sammanträder i slutet av november, att sjukvårdsdistriktet avyttrar kostnadsfritt och enligt villkoren för statens tilläggsbudget det av arkitekt Alvar Aalto ritade Pemar sanatoriet med fastigheter och lösöre till den stiftelse som ska grundas för att förvalta sanatoriet.

Området omfattar, förutom den egentliga sanatoriebyggnaden, fyra personalbostadsbyggnader och en ekonomibyggnad samt andra byggnader som behövs för fastighetsunderhållet och driften.  Sjukvårdsdistriktet upphörde slutligen med all vårdverksamhet vid sanatoriet år 2015 och byggnaden behövs inte längre för distriktets grundläggande uppdrag. Därefter har fastigheten hyrts ut till stiftelsen Mannerheims barnskyddsförbunds Rehabiliteringsstiftelse för barn och unga samt till några mindre hyresgäster.

I sjukvårdsdistriktets balansräkning upptas bokföringsvärdet för sanatoriet och dess tomtmark till cirka 1,14 miljoner euro.

– Enligt våra beräkningar försvagas sjukvårdsdistriktets resultat nästa år med cirka 400 000 euro, då man beaktar underhållskostnaderna som faller bort samt hyresintäkterna som sjukvårdsdistriktet går miste om. Åren därpå påverkar den ersättningsfria överlåtelsen resultatet gynnsamt, säger sjukvårdsdistriktets förvaltningsdirektör Jari-Pekka Tuominen som också ingår i samarbetsgruppen som förbereder grundandet av stiftelsen.

Under det förberedande arbetet har man skisserat upp vissa tankar kring syftet för den ideella stiftelsen.  Syftet skulle vara att skydda sanatoriets arkitektur och värdefulla andliga och materiella kapital, att befrämja och utveckla de värden som dessa står för och att bevara den helhet som sanatoriefastigheten och dess lösöre bildar. 

Grundande medlemmar, förutom sjukvårdsdistriktet, skulle vara Finska staten, Alvar Aalto-Stiftelsen och staden Pemar. I statens tilläggsbudget för innevarande år har tre miljoner euro avsatts för att täcka kostnaderna för förvaltning och underhållsarrangemangen av Pemar sanatorium. 

Undervisnings- och kulturministeriet samt miljöministeriet har tillsatt en samarbetsgrupp för att förbereda grundandet av stiftelsen. Tidsfristen för uppdraget utlöper 31.1.2020.  Förutom representanter för ministerierna har representanter från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Alvar Aalto-Stiftelsen, Pemar stad och Museiverket inbjudits.

Statsrådet fattade beslut år 1993 om att skydda Pemar sanatorium jämte de närliggande byggnaderna.

Ändrat : 5.11.2019 15:43
Skapad : 5.11.2019 15:25