Siirry sisältöön

Asiakasmaksut 2022

Asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen.

Sairaanhoitopiiri suosittaa asiakkailleen laskun muuttamista e-laskuksi tai suoramaksuksi. E-lasku tilataan oman verkkopankin kautta (tunnisteena henkilötunnus) ja suoramaksusta sovitaan oman pankin kanssa. Jos asiakkaalla on käytössään OmaPosti, laskut ohjautuvat sinne.

Yhteenveto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilailta perittävistä asiakasmaksuista vuonna 2022.

 • Poliklinikkamaksu 41,80 €
 • Akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 28,70 €
 • Akuuttihoitokäynti lääkärillä 41,80 €
 • Hoitopäivämaksu 49,60 €
 • Päiväkirurginen maksu 136,90 €
 • Alennettu hoitopäivämaksu 22,80 €
 • Kuntoutushoitopäivä 17,10 €
 • Yö/päivähoito 22,80 €
 • Psykiatrian hoitopäivä 22,80 €
 • Psykiatrian yö/päivähoito 11,98 €
 • Sarjahoito 11,60 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta enintään 51,50 €
 • Perumaton ajanvaraus 51,50 €

Etävastaanotto on verrattavissa normaaliin poliklinikka- tai terapiakäyntiin ja siitä peritään käyntimaksu. Potilasta ei laskuteta käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi erikseen sairaanhoitopiirissä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Päivystyskäyntimaksut

Tyks Akuutin päivystyskäynneistä perittävät maksut:

 • akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 28,70 €
 • akuuttihoitokäynti lääkärillä 41,80 €.

Päivystyskäyntimaksua ei peritä:

 • alle 18-vuotiailta
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Ensihoitopalveluun liittyvän kuljetuksen potilaan omavastuuosuuden määrittelee Kansaneläkelaitos.

Päivystysmaksut ovat voimassa Tyksin T-sairaalan ja Salon sairaalan yhteispäivystyksissä sekä Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystyksissä. 

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 692 euron maksukatto. Asiakkaan vastuulla on seurata maksukaton ylittymistä. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alle 18-vuotiaiden lasten maksut.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin (mitä lasketaan mukaan maksukattoon, miten toimitaan maksukaton täytyttyä)

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 22,80 euron maksu hoitopäivältä. 

Poliklinikkamaksut

Poliklinikkakäyntimaksu on 41,80 euroa.

Poliklinikkamaksua ei peritä

 • alle 18-vuotiailta (käynnit 1.7.2021 alkaen)
 • psykiatrisen avohoidon toimintayksiköissä
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Sarjahoitomaksu

Sarjahoito tarkoittaa sellaista hoitosarjaa, jonka lääkäri on määrännyt etukäteen. Sarjahoidosta perittävä maksu on 11,60 euroa / kerta enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä sarjahoitomaksua.

Päiväkirurginen maksu

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään 136,90 euroa. Jos palvelun käyttäjä otetaan toimenpiteen jälkeen hoidettavaksi vuodeosastolle, peritään häneltä lisäksi hoitopäivämaksuna 49,60 euroa/hoitopäivä toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Maksu perumattomasta ajanvarauksesta

Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä asianomaiseen poliklinikkaan tai osastolle viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä.

Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen maksun perumattomasta ajanvarauksesta 51,50 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiailta.

Hoitopäivämaksut

Osastohoidon potilaalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 49,60 euroa hoitopäivältä.

Psykiatrian yksikön hoitopäivämaksu on 22,80 euroa.

Osastohoidossa olevaa potilasta laskutetaan sekä tulo- että lähtöpäivältä. Lähtöpäivää ei laskuteta potilaan siirtyessä toiseen kunnalliseen laitokseen, missä häneltä myös peritään hoitopäivämaksu.

Alle 18-vuotiailta ei peritä hoitopäivämaksua siltä osin, kun maksullisia hoitopäiviä kalenterivuodessa kertyy yli seitsemän (7). Potilaan tai hänen huoltajansa tulee sairaalaan tullessaan itse osoittaa luotettava selvitys aikaisemmista hoitojaksoista muualla kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa.

Päivä/yöhoitomaksuna peritään 22,80 euroa vuorokaudelta.

Kuntoutushoitopäivämaksu on 17,10 euroa hoitopäivältä.

Todistusmaksut

Peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksu voi olla enintään 51,50 euroa.

Maksusitoumukset

Jos potilas ei itse maksa hoitomaksujaan, hänen on esitettävä maksusitoumus, esim. työnantajan vakuutustodistus, sairauskassan tai sosiaalilautakunnan maksusitoumus.

Sairaalamaksujen maksaminen

Sairaalamaksut maksetaan sairaalahoidon päätyttyä kotiin lähetetyllä laskulla pankkiin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskut on nyt mahdollista tilata suoramaksuna tai e-laskuna omaan verkkopankkiin. Saadakseen laskut e-laskuna, asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissa e-laskusopimus. Tunnisteena käytetään henkilötunnusta. Suoramaksun saa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissa.

Ulkomaalaisten maksut

EU/ETA-maissa asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen korvaavalla lomakkeella. Pohjoismaissa asuvilta riittää passin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen. Ei-välittömään hoitoon hakeutujien tulee esittää S2-lomake tai häneltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Suomella on Kanadan Quebecin kanssa sopimus, joka korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen. Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti Suomessa oleskeleville välittömän sairaanhoidon, mutta ei koske opiskelijoita. Näistä maista tuleville asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakituisesti olevilla. Oikeuden saamiseksi on esitettävä passi tai henkilöllisyystodistus.

Muista maista kuin EU- tai sopimusmaista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä että ei-välittömästä hoidosta.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Muutoksenhaku asiakasmaksuun (laskut, joiden laskutuspäivä 1.7.2021 tai sen jälkeen)

Asiakasmaksua koskevat tiedustelut ja muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön laskuun tai sinulla on kysyttävää laskusta, ota yhteyttä sairaanhoitopiirin taloushallinnon potilaslaskutukseen:

 • Potilaslaskutus puh. 02 313 1141, klo 9–13
 • Tietoturvallinen sähköinen asiointikanava: Suomi.fi-viestipalvelu.
 • Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: potilasmaksut(a)tyks.fi
  • Huomaa kuitenkin, että sähköpostiyhteys on salaamaton.

Voit myös hakea laskuun muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernijaostolle. Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Osoita oikaisuvaatimus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernijaostolle ja toimita se sairaanhoitopiirin kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

 • Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU
 • Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Turku, rakennus 11 A, 2. krs., aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9–15.
 • Puhelinnumero: vaihde 02 313 0000
 • Faksinumero: 02 313 3613
 • Sähköinen asiointi: Suomi.fi-viestipalvelu
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)tyks.fi
  • Käsittelemme myös sähköpostitse saapuneet asiakirjat, mutta tietoturvasyistä emme suosittele sähköpostin käyttöä, koska yhteys on salaamaton.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta.

Laskuun ei voi vaatia oikaisua, mikäli lasku perustuu aiemmin tehtyyn asiakkaan maksukykyyn perustuvaan erilliseen päätökseen.

Muutoksenhaku asiakasmaksuun (laskut, joiden laskutuspäivä 30.6.2021 tai aikaisemmin)

Asiakasmaksuun voi hakea muutosta. Muutoksen hakeminen edellyttää, että pyydät VSSHP:ltä ensin asiakasmaksua koskevan päätöksen. Pyynnössä on hyvä yksilöidä, millä perusteella olet asiakasmaksuun tyytymätön.

Pyyntö tulee otsikoida: "Pyyntö asiakasmaksua koskevan päätöksen saamiseksi". Toimita pyyntö sairaanhoitopiirin kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot:

 • Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU
 • Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Turku, rakennus 11 A, 2. krs., aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9–15.
 • Puhelinnumero: vaihde 02 313 0000
 • Faksinumero: 02 313 3613
 • Sähköinen asiointi: Suomi.fi-viestipalvelu
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo(a)tyks.fi
  • Käsittelemme myös sähköpostitse saapuneet asiakirjat, mutta tietoturvasyistä emme suosittele sähköpostin käyttöä, koska yhteys on salaamaton.

Päätöksessä on liitteenä muutoksenhakua koskevat ohjeet (oikaisuvaatimusohjeet). Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

VSSHP:n tasasuuruisia asiakasmaksuja ei voida asiakkaan taloudellisen tilanteen perusteella jättää perimättä tai alentaa. Tasasuuruisia asiakasmaksuja ovat mm. poliklinikkamaksut ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut.

Mikäli asiakasmaksu koskee pitkäaikaista laitoshoitoa ja perustuu aiemmin tehtyyn asiakkaan maksukykyyn perustuvaan erilliseen päätökseen, voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä, mikäli maksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon tai elatusvelvollisuuden toteuttamisen.

Päivitetty: 5.1.2022 14:26
Luotu: 20.11.2013 10:32

 Lisätietoja

Potilaslaskutus
Puh. 02 313 1141
Ma–to klo 9–13

Maksukattoasiat
Puh. 02 313 1137
Ma–to klo 9–13

Kotikunnattomien ja ulkomaalaisten laskutusasiat
Puh. 02 313 1119
Ma–to klo 9–14

Lakisääteiset tapaturmat
Puh. 02 313 2135 ja 02 313 1133
Ma–to klo 9–14

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:
potilasmaksut(a)tyks.fi
maksukatot(a)tyks.fi
taky(a)tyks.fi (lakisääteiset tapaturmat)

Sähköpostiyhteys on salaamaton, älä ilmoita viestissä henkilötunnusta.

Tietoturvallinen sähköinen asiointikanava: Suomi.fi-viestipalvelu.