Siirry sisältöön

Asiakasmaksut 2021

Asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin ja asiakasmaksuasetukseen.

Sairaanhoitopiiri suosittaa asiakkailleen laskun muuttamista e-laskuksi tai suoramaksuksi. E-lasku tilataan oman verkkopankin kautta (tunnisteena henkilötunnus) ja suoramaksusta sovitaan oman pankin kanssa. Jos asiakkaalla on käytössään OmaPosti, laskut ohjautuvat sinne.

Yhteenveto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilailta perittävistä asiakasmaksuista vuonna 2021.

 • Poliklinikkamaksu 41,20 €
 • Hoitopäivämaksu 48,90 €
 • Päiväkirurginen maksu 135,10 €
 • Alennettu hoitopäivämaksu 22,50 €
 • Kuntoutushoitopäivä 16,90 €
 • Yö/päivähoito 22,50 €
 • Psykiatrian hoitopäivä 22,50 €
 • Psykiatrian yö/päivähoito 11,98 €
 • Sarjahoito 11,40 € / kerta
 • Maksu lääkärintodistuksesta ja -lausunnosta 50,80 €
 • Perumaton ajanvaraus 50,80 €

Etävastaanotto on verrattavissa normaaliin poliklinikka- tai terapiakäyntiin ja siitä peritään käyntimaksu. Potilasta ei laskuteta käynti- tai hoitopäivämaksun lisäksi erikseen sairaanhoitopiirissä tehtävistä kuvantamistutkimuksista, jotka ovat osa hänen hoitoaan.

Päivystyskäyntimaksut

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen päivystyskäynneistä perittävät maksut:

 • akuuttihoitokäynti sairaanhoitajalla 28,40 €
 • akuuttihoitokäynti lääkärillä 41,20 €.

Päivystyskäyntimaksua ei peritä:

 • alle 18-vuotiailta
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Päivystysmaksut ovat voimassa Tyksin T-sairaalan ja Salon sairaalan yhteispäivystyksissä sekä Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystyksissä. 

Asiakasmaksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty 683 euron maksukatto. Asiakkaan on itse huolehdittava maksujen seurannasta ja säilytettävä alkuperäiset laskut ja maksukuitit. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alle 18-vuotiaiden lasten maksut.

Tutustu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin (mitä lasketaan mukaan maksukattoon, miten toimitaan maksukaton täytyttyä)

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 18 vuotta täyttäneeltä potilaalta 22,50 euron maksu hoitopäivältä. 

Poliklinikkamaksut

Poliklinikkakäyntimaksu on 41,20 euroa.

Poliklinikkamaksua ei peritä

 • psykiatrisen avohoidon toimintayksiköissä
 • sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.

Sarjahoidosta perittävä maksu on 11,40 euroa / kerta enintään 45 hoitokerrasta kalenterivuodessa. Alle 18-vuotiailta ei peritä sarjahoitomaksua.

Päiväkirurginen maksu

Päiväkirurgisesta toimenpiteestä peritään 135,10 euroa. Jos palvelun käyttäjä otetaan toimenpiteen jälkeen hoidettavaksi vuodeosastolle, peritään häneltä lisäksi hoitopäivämaksuna 48,90 euroa/hoitopäivä toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Maksu perumatta jääneestä ajanvarauksesta

Mikäli olet estynyt saapumasta sinulle varattuna aikana, sinun pitää ilmoittaa siitä asianomaiseen poliklinikkaan viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä.

Ellei varattua aikaa peruuteta eikä peruuttamatta jättämiselle ole hyväksyttävää ja perusteltua syytä, sairaala laskuttaa asetuksen mukaisen peruutusmaksun 50,80 euroa. Ulosottokelpoinen peruutusmaksu peritään 15 vuotta täyttäneeltä potilaalta.

Vuodeosastohoidon maksut

Vuodeosastohoidon potilaalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 48,90 euroa hoitopäivältä.

Psykiatrian yksikön hoitopäivämaksu on 22,50 euroa.

Vuodeosastohoidossa olevaa potilasta laskutetaan sekä tulo- että lähtöpäivältä. Lähtöpäivää ei laskuteta potilaan siirtyessä toiseen kunnalliseen laitokseen, missä häneltä myös peritään hoitopäivämaksu.

Alle 18-vuotiailta ei peritä hoitopäivämaksua siltä osin, kun maksullisia hoitopäiviä kalenterivuodessa kertyy yli seitsemän (7). Potilaan tai hänen huoltajansa tulee sairaalaan tullessaan itse osoittaa luotettava selvitys aikaisemmista hoitojaksoista. Sairaanhoitopiirin hoitopäivät nähdään suoraan potilasmaksutoimiston atk-järjestelmästä.

Päivä/yöhoitomaksuna peritään 22,50 euroa vuorokaudelta.

Kuntoutushoitopäivämaksu on 16,90 euroa hoitopäivältä.

Todistusmaksut

Peritään kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaan. Asiakasmaksuasetuksen mukaan maksu voi olla enintään 50,80 euroa.

Maksusitoumukset

Jos potilas ei itse maksa hoitomaksujaan, hänen on esitettävä maksusitoumus, esim. työnantajan vakuutustodistus, sairauskassan tai sosiaalilautakunnan maksusitoumus.

Sairaalamaksujen maksaminen

Sairaalamaksut maksetaan sairaalahoidon päätyttyä kotiin lähetetyllä laskulla pankkiin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskut on nyt mahdollista tilata suoramaksuna tai e-laskuna omaan verkkopankkiin. Saadakseen laskut e-laskuna, asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissa e-laskusopimus. Tunnisteena käytetään henkilötunnusta. Suoramaksun saa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen omassa pankissa.

Ulkomaalaisten maksut

EU/ETA-maissa asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen korvaavalla lomakkeella. Pohjoismaissa asuvilta riittää passin tai henkilöllisyystodistuksen esittäminen. Ei-välittömään hoitoon hakeutujien tulee esittää E112-lomake tai häneltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Suomella on Kanadan Quebecin kanssa sopimus, joka korvaa tilapäisen oleskelun aikana sairaanhoidon Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille, opiskelijoille sekä heidän perheenjäsenilleen. Australian kanssa solmittu sopimus korvaa tilapäisesti Suomessa oleskeleville välittömän sairaanhoidon, mutta ei koske opiskelijoita. Näistä maista tuleville asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakituisesti olevilla. Oikeuden saamiseksi on esitettävä passi tai henkilöllisyystodistus.

Muista maista kuin EU- tai sopimusmaista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä että ei-välittömästä hoidosta.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat maksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.

Muutoksenhaku asiakasmaksuun

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

VSSHP:n tasasuuruisia asiakasmaksuja ei voida asiakkaan taloudellisen tilanteen perusteella jättää perimättä tai alentaa. Tasasuuruisia asiakasmaksuja ovat mm. poliklinikkamaksut ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut.

Mikäli olet saanut erillispäätöksen pitkäaikaista laitoshoitoa koskevasta tulosidonnaisesta maksusta, siihen voi hakea taloudellisella perusteella alennusta tai perimättä jättämistä. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakua koskevat ohjeet.

Asiakasmaksua koskevat tiedustelut

Potilaslaskutus puh. 02 313 1141 klo 9–13

Tietoturvallinen sähköinen asiointikanava: Suomi.fi-viestipalvelu.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse: potilasmaksut(a)tyks.fi (huomaa kuitenkin, että sähköpostiyhteys on salaamaton).

Asiakasmaksua koskeva muutoksenhaku

Asiakasmaksuun voi hakea muutosta. Muutoksen hakeminen edellyttää, että pyydät VSSHP:ltä ensin asiakasmaksua koskevan päätöksen. Pyynnössä on hyvä yksilöidä, millä perusteella olet asiakasmaksuun tyytymätön.

Pyyntö tulee otsikoida: "Pyyntö asiakasmaksua koskevan päätöksen saamiseksi". Pyyntö tulee toimittaa osoitteella: VSSHP:n kirjaamo, PL 52, 20521 Turku tai sähköisesti Suomi.fi-viestipalvelun kautta. 

Käsittelemme myös sähköpostitse (potilasmaksut(a)tyks.fi) saapuneet pyynnöt, mutta tietoturvasyistä emme suosittele sähköpostin käyttöä.

Päätöksessä on liitteenä muutoksenhakua koskevat ohjeet (oikaisuvaatimusohjeet). Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta.

Päivitetty: 28.1.2021 13:39
Luotu: 20.11.2013 10:32

 Lisätietoja

Potilaslaskutus
Puh. 02 313 1141
Klo 9–13

Maksukattoasiat
Puh. 02 313 1137
Klo 9–13

Ulkomaalaisten laskutusasiat
Puh. 02 313 1119

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse:
potilasmaksut(a)tyks.fi
maksukatot(a)tyks.fi

Sähköpostiyhteys on salaamaton, älä ilmoita viestissä henkilötunnusta.

Tietoturvallinen sähköinen asiointikanava: Suomi.fi-viestipalvelu.