Siirry sisältöön

Potilastiedot ja -asiakirjat

Henkilö- ja hoitotietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Potilastietosi ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja saavat hankkia, katsella tai luovuttaa vain hoitoosi tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain potilaan antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.

Tarkempia tietoja on sivulla tietosuoja.

Aluetietopalvelu Altti

Altti on Varsinais-Suomen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen yhteisrekisteri. Tyksin, aluesairaaloiden ja terveyskeskusten lääkärit ja hoitajat voivat perehtyä aluetietojärjestelmän avulla nopeasti asiakas- tai hoitotietoihin, jotka on tallennettu muiden hoitopaikkojen potilastietojärjestelmiin.

Rekisterin käyttö edellyttää, että potilasta on informoitu siitä ja informointi kirjattu. Rekisterin tietoja voi käyttää vain potilaan hoidon perusteella. Muut kuin alueelliseen yhteisrekisteriin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajat saavat potilaan tietoja Altista vain, kun asiakas on antanut tietojen käyttöön suostumuksen.

Lisää tietoa Altista

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Ellet pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilaana kieltäisit näin menettelemästä. Muille emme voi antaa tietoja salassapitovelvollisuuden vuoksi. Toivomme, että potilaan omaiset sopivat keskenään siitä, kuka tiedustelee puhelimitse esimerkiksi potilaan vointia tai kotiin pääsyä ja kertoo tarvittavat tiedot muille omaisille.

Potilasasiakirjakopiot

Mikäli tarvitset omia yksittäisiä potilastietoja esimerkiksi viranomaisia, vakuutusyhtiötä tai yksityislääkäriä varten, voit täyttää lomakkeen Potilaskertomustietojen kopiopyyntö (pdf) ja lähettää lomakkeen sen sairaalan potilaskertomusarkistoon, jota pyyntö koskee. Vaihtoehtoisesti voit laatia vapaamuotoisen kirjeen, josta käyvät ilmi lomakkeessa vaaditut tiedot. Voit halutessasi toimittaa pyynnön myös sähköisesti Suomi.fi-viestinä (ohjeet kirjaamon sivulla).

Potilaskertomusarkistojen yhteystiedot

Röntgenkuvien osalta tietopalvelusta huolehtii Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen kuvaverkkopalvelut.

Tarkastusoikeus potilastietoihin

Jokaisella on oikeus tietää, onko potilasrekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos on, on oikeus saada pääsy potilastietoihin (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 15 artikla). Oikeus on henkilökohtainen.

Pyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Jos tiedoista pyydetään useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun (tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 3 kohta).

  • Jos haluat tarkastaa potilastietosi henkilökohtaisen käynnin yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilön läsnä ollessa, ota yhteyttä sinua viimeksi hoitaneeseen yksikköön.
  • Mikäli haluat tarkastaa potilastietosi pyytämällä tietosi tulosteina tai jäljennöksinä, toimita jompi kumpi alla mainituista asiakirjoista sen sairaalan potilaskertomusarkistoon, josta tietoja pyydät:

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy toimittamasta tietoja tietosuojalain (1050/2018) 34.1 § perustuvasta syystä, tulee sen ilmoittaa kieltäytymisen syyt potilaalle, ellei tämä vaaranna kieltäytymisen tarkoitusta. Mahdollisesta kieltäytymisestä annamme kirjallisen todistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy.

Alaikäisen potilastiedot

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat potilastiedot

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf) tai vapaamuotoisesti. Pyyntö lähetetään asianomaisen sairaalan potilaskertomusarkistoon.

Potilasasiakirjojen korjaaminen

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi postitse sairaanhoitopiirin kirjaamoon tai sähköisesti:

  • toimittamalla valmiin lomakkeen (pdf) tai
  • toimittamalla vapaamuotoisen, kirjallisen, pyynnön, jossa sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti taikka
  • toimittamalla edellä mainittu pyyntö sähköisesti Suomi.fi-palvelussa.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin niistä eri mieltä. Virheelliseksi ei myöskään katsota merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä vallinnutta käsitystä, vaikka myöhemmin esim. aiemmin kirjattu diagnoosi osoittautuisi virheelliseksi.

Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme asiasta kirjallisen päätöksen, missä kerrotaan syyt asiassa kieltäytymiseen.

Potilasrekisterin käyttölokitiedot

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on säädetty, että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Kahta vuotta vanhempia tietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen esitetä erityistä syytä.

Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan tietoja potilastietojensa käsittelystä edelleen muuhun tarkoitukseen kuin potilastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämiseen. Pyyntö voidaan tehdä lomakkeella Pyyntö potilasrekisterin käyttölokitiedoista (pdf) tai lähettää vapaamuotoinen pyyntö VSSHP:n kirjaamoon.

Päivitetty: 23.10.2020 10:11
Luotu: 20.11.2013 10:38

 Katso myös

​Lomakkeita

Suomi.fi-viestit 
Tietoturvallinen asiointikanava asiakirjapyyntöjen lähettämiseen