Arviointikertomus vuodelta 2020 on ilmestynyt

VSSHP:n kuntayhtymän tarkastuslautakunta nostaa arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 esille koronaviruspandemian vaikutukset mm. henkilöstön jaksamiseen ja peräänkuuluttaa toimenpiteitä henkilöstön ylikuormittumisen estämiseksi. Koronaviruspandemia lisäsi vuonna 2020 henkilöstön työkuormaa, mutta aliresursointi on joissakin tulosyksiköissä jatkunut jo vuosia. 

Tilinpäätöksen osoittaessa positiivista tulosta hallitus päätti jälkikäteen palkita henkilöstöä tuntuvalla kertapalkkiolla hyvin tehdystä työstä ja onnistuneesta talouden kokonaisvaltaisesta tasapainottamisesta. Oikeudenmukaisen palkitsemisen ohella on kuitenkin huolehdittava riittävästä henkilöstön ja sijaisten määrästä eri toiminnoissa, jottei pitkäaikainen rasitus uuvuttaisi ketään.

Pandemia aiheutti useilla erikoisaloilla hoitoonpääsyn määräaikojen ylityksiä ja hoitovelkaa. Erityisesti Psykiatriassa hoitoonpääsy on suurella määrällä potilaita pitkittynyt. Tarkastuslautakunta toteaa, että hoitovelan poistamiseen ja potilaiden hoitoonpääsyn lakisääteisten määräaikojen noudattamiseen on varattava riittävät resurssit.

Valtuuston vuodelle 2020 asettamat taloudelliset tavoitteet toteutuivat erinomaisesti pandemian asettamista haasteista huolimatta. Tavoitteiden toteutuminen vaati järjestelmällistä työtä ja henkilöstön venymistä. Valtionapua saatiin 20,6 M€ kattamaan pandemiasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä. 

Valtuuston asettamista toiminnallisista tavoitteista toteutui täysin 40 %, osittain 40 % ja 20 % jäi toteutumatta. 

Pandemiasta huolimatta moni merkittävä hanke eteni sairaanhoitopiirissä myönteiseen suuntaan. Sairaanhoitopiirin uusi strategia vuosille 2021─2022 (2025) hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2020. Samassa kokouksessa hyväksyttiin hallintosäännön päivitys. Pitkän aikavälin tilasuunnitelman valmistelu käynnistettiin syksyllä ja työ eteni ripeästi, vaikkakin tilasuunnitelman ja päivitetyn kiinteistöstrategian valmistuminen siirtyivät vuodelle 2021.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että toiminnan tuottavuutta nostetaan ja kustannusten nousua hillitään pitkällä aikavälillä. Sen vuoksi valtuuston päätettäväksi tulee tuoda pitkän aikavälin talouden mittareita ja niiden raja-arvoja, joita jatkossa noudatetaan kustannusten nousun hillitsemiseksi. Pitkän aikavälin tilasuunnitelman ja Kiinteistöstrategian sisältämien uudisrakentamishankkeiden vaikutus talouteen pitkällä aikavälillä tulee tehdä näkyvämmäksi.

Tarkastuslautakunta raportoi vuosittain valtuustolle arviointikertomuksessa, ovatko valtuuston sairaanhoitopiirille asettamat sitovat tavoitteet toteutuneet ja onko sairaanhoitopiirin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomusta vuodelta 2020 käsiteltiin kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 15.6.2021.

Tutustu arviointikertomukseen ja tarkastuslautakunnan suosituksiin tarkemmin (pdf)

Muokattu : 16.6.2021 8:25
Luotu : 15.6.2021 16:01