Potilaan tarpeet ja osallistuminen korostuvat sairaanhoitopiirin strategiassa

Sairaanhoitopiiri nojaa strategiassaan entistä vahvemmin potilaidensa tarpeiden huomioimiseen, lähisairaaloidensa palveluiden kehittämiseen, henkilöstönsä hyvinvoinnin turvaamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Uudeksi strategiseksi tavoitteeksi sairaanhoitopiiri valitsi kestävän kehityksen toimenpideohjelman ja toimeenpanosuunnitelman laatimisen.

Leikkaus käynnissä.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin päivitetyn strategian vuosille 2019–2020.

Strategian valmistelua johtaneen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan piiri haluaa toimia jatkossa kansalaisten terveyden edistäjänä laajemmalla näkökulmalla kun vain sairauksien parantajana.

– Luomme potilaillemme parempia mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoonsa ja samalla tuemme heitä ottamaan enemmän vastuuta omissa asioissaan. Haluamme myös kerätä enemmän asiakaspalautetta ja hyödyntää sitä palvelukokemusten parantamiseksi, Setälä sanoo.

Sairaanhoitopiiri lisää perinteisten palvelumuotojen rinnalle niitä täydentäviä uusia digitaalisia palveluita.

– Potilaan hoitoketju on monen toimijan yhteinen pelikenttä, ja tätä yhteistyötä tulee lisätä, jotta se näkyisi potilaalle sujuvana hoitona, Setälä korostaa. Sähköiset palvelut ovat tulevaisuudessa merkittävä osa hoidon kokonaisuutta.

Huippuosaamisen tukemista ei nähdä strategiassa pelkkänä korulauseena. Huipulle pyritään Setälän mukaan tukemalla omia osaajia toimintansa kehittämisessä sekä hakemalla uutta osaamista kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Myös hoitojen vaikuttavuuden tutkimusta ja tiedolla johtamista parannetaan. Uutena painopisteenä ja arvona strategiassa on kestävä kehitys kaikessa sairaanhoitopiirin toiminnassa.

Tutustu sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille 2019–2020.

Katsaus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiinteistöihin

Sairaanhoitopiirin valtuustolle pitämässään esitelmässä sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä esitteli tuoreessa kiinteistöstrategiassa linjattuja periaatteita kiinteistöjen omistuksen ja ylläpidon suhteen.

Muutokset lainsäädännössä, hoitopalvelujen tarpeessa ja tuotantorakenteessa tulevat joskus aikataululla, joka sopii huonosti pitkäjänteisyyteen tähtäävään kiinteistöjen ja investointien hallintaan. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä on omistuksessaan paljon kiinteistöjä, joita se ei enää käytä omaan toimintaansa. Strategiansa mukaisesti piiri pyrkii vapauttamaan pääomaa tiloista ensisijaisesti myymällä itselleen tarpeettomat kiinteistöt, toissijaisesti vuokraamalla muulle toimijalle.

Yksi sairaala-mallin mukaisilla alueellisilla erikoissairaanhoidon palveluilla on käytössään kohtuullisen hyväkuntoiset toimitilat lähisairaalapaikkakunnilla lukuun ottamatta Salon sairaalakiinteistöä, jonka vuodeosastojen tila edellyttää lähivuosina investointipäätöksiä. Salon sairaalamäen tilaratkaisun kokonaissuunnittelua varten on äskettäin valmistunut konsulttiyritys NHG:n laaja selvitys.

Kantasairaalan alueella tulee seuraavaksi vuoroon A-sairaalan C-siiven peruskorjaus ja pysäköintitalon rakennus. Myös uuden psykiatrisen sairaalan rakentamista Turkuun suunnitellaan hoidollisten ja toiminnallisten tarpeiden pohjalta.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille henkilöille.

Valtuusto käsitteli ja merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan kertomuksen. Se velvoitti hallituksen antamaan valtuustolle lausunnot toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n valtuuston kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 7.10.2019 12:15
Luotu : 12.6.2018 15:27