​Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 19.5.2015

Salon synnytysten jatkamiseksi tarvitaan lisärahoitusta

Uusi päivystysasetus vaatii Salon synnytystoimintaa varten 1.6.2015 alkaen jatkuvan erikoislääkäripäivystyksen ja leikkausalivalmiuden, joihin kuluvan vuoden talousarviossa ei ole määrärahaa. Siksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle lisätalousarviota, joka nostaa kuntayhtymän sitovia nettokuluja 750 000 euroa. Menot katetaan siten, että Salossa tapahtuvien synnytysten hintaa nostetaan 1 950 eurolla.

Vuoden 2016 talousarvion valmistelu

Sairaanhoitopiirin toimintakulujen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin kaksi prosenttia viime vuoden tilinpäätöksestä. Hallitus käsitteli 19.5.2015 seminaarissaan toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa kuluvan vuoden talousarviossa pysyminen.

Vuoden 2016 talousarviosuunnittelua varten jäsenkunnat ovat edellyttäneet sairaanhoitopiiriltä matalampaa jäsenkuntien maksuosuuden nousua kuin valtuuston taloussuunnitelmassa hyväksymä 3,0 %. Kasvu johtuu sekä indeksikorotuksista että väestön ikääntymisen aiheuttamasta palvelutarpeen lisääntymisestä. Hallitus käsitteli seminaarissaan toimenpiteet, joiden avulla jäsenkuntien maksuosuuden enimmäismuutokseksi päätettiin +2,1 %.  

Raamiesitys perustuu arvioon siitä, että hoidontarve kasvaa ensi vuoden aikana 1,0 %:lla. Raamiesitys vaatii, että viranhaltijat valmistelevat vuoden 2015 aikana kustannusvaikutuksiltaan vähintään -6,0 miljoonan euron strategian mukaiset tuottavuushankkeet.

Petri Virolaisesta vakinainen Tyksin sairaalajohtaja

Hallitus päätti muuttaa Tyksin sairaalajohtajan viran tehtävämääräykseksi samoin kuin Tyksin toimialue- ja palvelualuejohtajienkin kohdalla on menetelty. Samalla se määräsi Tyksin sairaalajohtajaksi Tules-toimialueen ylilääkäri Petri Virolaisen, joka on hoitanut tehtävää sijaisena omaan virkaansa liitettynä lisätehtävänä yhdessä sairaalaylihoitaja Tuija Lehden kanssa.

Sairaanhoitopiiri esittää Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastot yhdistettäviksi terveyskeskusten vuodeosastoihin

Hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Tyksin hoito-organisaatioon vuoden alussa liitettyjen Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastot siirretään hallinnollisesti Loimaan ja Uudenkaupungin perusterveydenhuoltojen organisaatioihin. Ehdotuksen toteutuminen vaatii hyväksyntää myös kaupunkien omissa valtuustoissa.
Uudessa toimintamallissa vuodeosastot olisivat yhteisosastoja, joissa olisi sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkärin hoitovastuulla olevia potilaita, mutta kokonaisvastuu osastosta sekä potilaiden kuntoutusketjusta olisi terveyskeskuksella. Sairaanhoitopiirin erikoislääkäri olisi hoitovastuussa osastolla olevista erikoissairaanhoitoa tarvitsevista potilaista ja terveyskeskuslääkäri muista potilaista. Terveyskeskuslääkäri kuitenkin osallistuisi erikoislääkärin hoitovastuulla olevan potilaan hoitoon alusta asti.

Näin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön hyödyt saataisiin potilaan hoitoketjuun osastohoidon alusta asti. Vastaavasti erikoislääkärin osaaminen olisi terveyskeskuslääkärin käytettävissä hänen hoitovastuullaan olevien potilaiden hoidossa.

Uudistus vähentäisi sairaaloiden nykyiset 148 vuodeosastopaikkaa 114 paikkaan. Loimaalla vähenisi kahdeksan paikkaa ja Uudessakaupungissa 26 paikkaa.

Loimaan sairaalaan tulisi kolme yhteiskäytössä olevaa vuodeosastoa, joista yksi painottuisi sisätauteihin, toinen kirurgiaan ja kolmas geriatriaan. Sekä sisätautipainotteisella että kirurgiapainotteisella osastolla olisi 10 paikkaa erikoissairaanhoidon tarpeisiin ja 15 perustason tarpeisiin. Geriatriapainotteisella osastolla olisi 27 perustason vuodepaikkaa, eikä lainkaan erikoissairaanhoidon vuodepaikkoja.

Vakka-Suomen sairaalaan muodostettaisiin kaksi yhteisosastoa. Toinen olisi sisätautipainotteinen osasto, jossa olisi 9 paikkaa erikoissairaanhoidon tarpeisiin ja 11 perustason tarpeisiin. Kirurgiapainotteisella osastolla olisi 5 paikkaa erikoissairaanhoidolle ja 12 paikkaa perustason käyttöön.

Uudistuksen jälkeen sairaanhoitopiirin erikoislääkärit ja tietyt asiantuntijapalveluiden työntekijät, kuten fysioterapeutit ja sosiaalityöntekijät, jatkaisivat sairaanhoitopiirin palveluksessa. Heidän työnsä vuodeosastoilla perustuisi sairaanhoitopiirin ja kaupungin välillä tehtävään yhteistyösopimukseen.

Pääosa nykyisestä Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastojen hoitohenkilöstöstä siirtyisi kyseisten kaupunkien palvelukseen osapuolten välillä tehtävillä liikkeenluovutussopimuksilla. Liikkeenluovutuksissa on tarkoituksena sopia sairaanhoitopiirille määräaikaisesta työntekijöiden takaisinottovelvollisuudesta, mikäli kaupunki ryhtyisi järjestelemään omia toimintojaan siten, että työt päättyisivät jonkun kaupungin palvelukseen siirtyneen työntekijän osalta.
Muutoksen arvioidaan alustavasti vähentävän muutoksen kohteena olevien toimintojen erikoissairaanhoidon kustannuksia yhteensä noin neljällä miljoonalla eurolla.

Psykiatrian palveluiden yhdistäminen

Varsinais-Suomen psykiatrian palveluita selvittänyt työryhmä ehdotti sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin psykiatriset palvelut yhdistetään yhteiseen tuottajaorganisaatioon, koska siten pystytään parantamaan palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kaikki psykiatrinen sairaalahoito ja avohoidon erikoistuneet poliklinikat keskitetään yhteiseen, somaattisen sairaalahoidon lähellä sijaitsevaan rakennukseen Turkuun. Muu psykiatrian avohoito toteutetaan helposti saatavina hajautettuina alueellisina palveluina matalan kynnyksen periaatteella.

Sairaalaosastohoidon keskittäminen Kupittaan, Uudenkaupungin ja Halikon sairaaloiden, Paraisilla sijaitsevan Turunmaan sairaalan osaston sekä Tyksin kriisiosaston sijasta yhteen rakennukseen vähentäisi aikuis- ja vanhuspsykiatrian sairaansijojen tarvetta nykyisistä 237:sta 170 sairaansijaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää sairaansijat 136:een. Lastenpsykiatriassa siirryttäisiin nykyisen kahden osaston sijasta yhteen kahdeksanpaikkaiseen osastoon. Nuorisopsykiatriassa toimisi 10 sairaansijan akuuttiosasto ja tehostetun avohoidon päiväyksikkö.

Yhdistämisellä arvioidaan saatavan noin 1–1,5 miljoonan euron säästöt henkilöstömenoissa.

Varsinais-Suomen psykiatrisella erikoissairaanhoidolla on toimitiloja lähes 35 000 neliömetriä, joista vuodeosastohoito käyttää lähes 19 000 neliötä. Työryhmän mukaan yhteen rakennukseen keskitetty vuodeosastohoito tarvitsisi vain 9 500 neliötä. Kun keskitettävät poliklinikat lasketaan mukaan, yhteiseen rakennukseen tarvittaisiin noin 15 000 hyötyneliötä.
Hallitus hyväksyi työryhmän ehdotuksen. Se päätti, että psykiatrian organisaatioiden yhdistämistä valmistellaan tämän jälkeen Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteisessä viranhaltijatyöryhmässä. Hallitus kiinnitti huomiota siihen, että valmistelussa tulee ottaa huomioon potilaiden kielellisten oikeuksien ja äidinkielisen palvelun toteutuminen.


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 8.6.2015 15:07
Luotu : 19.5.2015 18:01