Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 16.12.2014

Tyksin U-sairaalan tiloissa perusteelliset tutkimukset ja korjaukset

Sairaanhoitopiirin mielestä Lounais-Suomen aluehallintoviraston esittämälle uhkasakolle Tyksin U-sairaalan sisäilmaongelmien takia ei ole perusteita. Hallituksen 16.12.2014 hyväksymässä vastineessa sairaanhoitopiiri toteaa, että sille on tärkeää taata henkilökunnalle ja potilaille turvalliset tilat. Sen varmistamiseksi piiri on jo tehnyt korjaavia toimenpiteitä ja jatkaa niitä suunnitelman mukaan.

Näkemystään sairaanhoitopiiri perustelee Työterveyslaitoksen ja Länsirannikon työterveys Oy:n tutkimuksilla, ongelman selvittämiseen käytetyllä mittavalla asiantuntijatyöllä ja muilla vastineessa esitetyillä toimenpiteillä.

Työterveyslaitoksen tuoreen asiantuntijalausunnon mukaan "tällä hetkellä käytössä olevien tietojen perusteella tiloissa voi työskennellä ja tilannetta arvioidaan uudelleen, kun lisätutkimusten tulokset ovat käytettävissä. Tiloissa voimakkaasti oireilevien työntekijöiden kannattaa hakeutua työterveyshuoltoon, jossa voidaan tapauskohtaisesti arvioida onko sairausperusteisia syitä siirtää työntekijä toisen työpisteeseen".

Länsirannikon työterveys Oy on tehnyt terveystarkastukset niille synnytys-, äitiys- ja naistenpoliklinikan työntekijöille, jotka ovat hakeutuneet oireilujen vuoksi vastaanotolle. Lausunto ei ollut valmistunut vielä hallituksen kokoukseen mennessä.

Teknillinen johtaja Juha Rantasalo kertoi hallitukselle, että U-sairaalassa on tehty 75 sisäilmaan liittyvää korjaushanketta ja kymmenen ilmanvaihtoprojektia vuodesta 2007 alkaen. – Ne ovat kohdistuneet rajattuihin tiloihin ja sitten uusia ongelmia on tullut muualla. Nyt tarkastelemme asiaa vielä paljon laajemmin Suomen parhaiden asiantuntijoiden avulla.

Sisäilman laatua selvitetään laajasti erilaisin mittauksin. Korjaussuunnitelma ja korjaukset tarkentuvat mittaustulosten perusteella. Tällä hetkellä on käynnissä ulko- ja sisätilojen ilmatiiviyden ja paine-erojen mittaukset, sisäilman pölylaskeumamittaukset sekä ilmastointikanavien puhtausselvitys. Materiaalinäytteitä on otettu eri kohteista. Erityisesti tutkitaan ulkoseinäelementin sisällä olevan eristeen sisältämät epäpuhtaudet ja niiden kulkeutumisen estäminen sisälle.

Kellarikerroksen pukutilat on poistettu käytöstä. Pukutilat korjataan ja mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen sieltä muualle estetään tiivistyksillä. Myös naistenpoliklinikan tiloja tiivistetään ja korjataan. Äitiyspoliklinikkaa varten kunnostetaan korvaavat tilat entiseltä silmäpoliklinikalta.

Vastauksensa mukaan sairaanhoitopiiri toteuttaa nyt käynnistettyjen selvitysten pohjalta korjaukset, joilla U-sairaalan sisäilmasto saadaan sellaiseksi, ettei se vaaranna henkilökunnan tai potilaiden ja heidän omaistensa terveyttä. U-sairaalaa käytetään ainakin vuoteen 2018 saakka, jonka jälkeen toiminta siirretään sieltä T-sairaalan viereen tulevaan uudisrakennukseen.

 

Potilasvakuutuksen vastuuvelka vaikuttaa sairaanhoitopiirin tulokseen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri varautuu potilasvakuutuksen vastuuvelan kirjaamisen osalta tarvittaessa toiseen jäsenkuntalaskutuksen hyvitykseen talousarvion puitteissa.

Potilasvakuutuskeskuksen antaman ennakkoarvion mukaan potilasvakuutuksen vastuuvelan kasvu saattaa kuluvan vuoden tilinpäätöksessä olla 16,4 miljoonaa euroa talousarvioon varatun kahden miljoonan sijasta. Sairaanhoitopiiri on varautunut tähän valtuuston marraskuussa myöntämällä talousarvion ylitysoikeudella.

Sairaanhoitopiirit yrittävät nyt yhdessä vaikuttaa potilasvakuutuksen vastuuvelan suuruuteen toimilla, joilla pyritään sekä järkevöittämään potilasvakuutusjärjestelmää että hillitsemään yhdelle tilikaudelle kohdistuvaa kertakustannuspainetta. Asian eteneminen on edelleen avoinna.

Jos kertakustannusta voitaisiin pienentää, sairaanhoitopiirin tilikauden tulosennuste paranisi ja sillä olisi mahdollisuus toiseen jäsenkuntalaskutuksen hyvitykseen. Hallitus päätti, että mahdollisen hyvityksen jälkeenkin tilikauden tulos koostuu 4,9 miljoonan euron suuruisesta A-sairaalan palovakuutuskorvauksesta ja talousarvioon varatusta kolmen miljoonan euron ylijäämästä.

 

Sairaanhoitopiiri täsmentää poikkeuslupa-anomustaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri täsmentää sosiaali- ja terveysministeriölle lokakuussa lähettämäänsä poikkeuslupa-anomusta synnytysten jatkamiseksi Salon aluesairaalassa.

Ministeriö on pyytänyt vastauksia neljään kysymykseen:

  • Miten tarvittava määrä kätilöitä ja leikkauksia avustavaa henkilökuntaa on järjestetty?
  • Miten äidin ja lapsen tarvitsema tehostettu valvonta, laboratoriotutkimukset ja verensiirrot on järjestetty?
  • Miten on saatavilla välittömästi naistentautien ja synnytysten hoitoon sekä anestesiologiaan perehtyneet lääkärit, sekä miten on saatavilla nopeasti paikalle naistentautien ja synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärit?
  • Miten on nopeasti saatavilla lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri ja tarvittaessa nopeasti lastentautien erikoislääkäri?

Johtajaylilääkäri Samuli Saarni selvitti sairaanhoitopiirin hallitukselle kysymysten käsitteitä. – Välitön saatavuus tarkoittaa, että lääkäri saadaan tilanteeseen heti. Nopealla saatavuudella tarkoitetaan puolestaan 30 minuutin aikana paikalle ehtimistä.

Salon aluesairaalan naistentaudeilla on 26,5 laskennallista hoitotyöntekijän virkaa ja tointa, joista 20 on kätilöitä. He huolehtivat sekä virka-aikaisesta että päivystysaikaisesta synnytystoiminnasta. Leikkausosastolla riittää kaikkina aikoina henkilökuntaa sektioiden tekemiseen. Jokaisessa työvuorossa on vähintään kaksi kätilöä ja varalla yksi.

Kahdella leikkausosaston sairaanhoitajalla on päivystysaikana ns. kotivarallaolo 10 minuutin saapumisvelvoitteella. Käytännössä he yöpyvät silloin sairaalassa. Uuden päivystysasetuksen takia aluesairaalassa ei enää ensi vuonna tehdä päivystyksellisiä leikkauksia. Siksi leikkaussaleissa tarvitaan päivystysvarallaoloa jatkossa vain synnytysten turvaamiseksi.

Tehostettua valvontaa tarvitsevia synnyttäneitä äitejä hoidetaan valvontaosastolla. Tehohoitoa tarvitsevat siirretään Turkuun. Laboratoriohoitajilla on vapaamuotoinen päivystys, jolloin osa päivystää kotonaan, osa sairaalassa. Verensiirtoon on välitön valmius.

Salon aluesairaalassa on kattava vapaamuotoinen naistentautien erikoislääkäripäivystys. Valtaosa päivystää sairaala-alueella ja osa sairaalan välittömässä läheisyydessä. Vapaamuotoisesti päivystävän anestesialääkärin tulee saapua paikalle noin 10 minuutissa. Naistentauteihin ja synnytyksiin tai anestesiaan perehtyneitä lääkäreitä ei kuitenkaan ole kattavasti saatavilla välittömästi, vastauksessa todetaan.

Jos naistentautien- ja synnytysten tai anestesiologian päivystäjä olisi erikoistuva lääkäri, hänen tukenaan päivystäisi erikoislääkäri yli 30 minuutin varoajalla vapaamuotoisessa varallaolopäivystyksessä. Naistentautien päivystävien lääkäreiden joukossa ei kuitenkaan nyt ole erikoistuvia lääkäreitä.

Salon aluesairaalassa on kattava lastentautien vapaamuotoinen päivystys 30 minuutin varoajalla. Noin 40 prosenttia päivystyksistä hoitaa erikoistuva lääkäri, joka voi konsultoida Tyksin takapäivystäjää. Lastentautien erikoislääkäriä ei nyt ole kattavasti nopeasti saatavilla.

Hallitus päätti kokouksessa, että vastaukseen lisätään maininta mahdollisuudesta siirtää lapsipotilas Salosta Turkuun tarvittaessa nopeasti. Johtajaylilääkäri valtuutettiin täsmentämään tämä kohta vastaukseen ennen sen toimittamista ministeriöön.

Vastaus liittyy hallituksen lokakuussa tekemään päätökseen, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakee poikkeuslupaa Salon aluesairaalan synnytystoiminnan jatkamiselle perustuen saavutettavuuteen ja siirron edellyttämiin saneerauskustannuksiin.

Ilman poikkeuslupaa Salon aluesairaalan synnytykset pitäisi siirtää Tyksiin 1.6.2015, kun uusi päivystysasetus tulee voimaan. Asetuksen mukaan synnytykset sallitaan vain sairaaloissa, joissa synnytetään vähintään 1 000 kertaa vuodessa.

Salon aluesairaalassa oli 724 synnytystä vuonna 2012 ja 714 synnytystä vuonna 2013. Kuluvana vuonna siellä synnytettiin 506 kertaa syyskuun loppuun mennessä.

 

Aluesairaaloista Tyksin sairaaloita

Loimaan ja Salon aluesairaalat ovat ensi vuoden alusta alkaen nimeltään Tyks Loimaan sairaala ja Tyks Salon sairaala. Ruotsiksi nimet ovat Åucs Loimaa sjukhus ja Åucs Salo sjukhus.  Sairaanhoitopiirin hallitus päätti nimien muutoksista osana ns. Yksi sairaala –hanketta. Uudessakaupungissa sijaitsevan aluesairaalan nimi on ollut Tyks Vakka-Suomen sairaala, Åucs Vakka-Suomi sjukhus, vuodesta 2007 alkaen.

Yksi sairaala –hankkeessa Tyksin vuonna 2013 käyttöön otettu organisaatio ja toimintamalli viedään ensi vuoden alusta alkaen Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloihin. Hallitus hyväksyi tänään myös uudistukseen tarvittavat muutokset toimintasääntöön.

Muut esityslistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

 


 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi  

Päivitetty: 18.12.2014 9:59