Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 14.10.2014

Sairaanhoitopiiri hakee poikkeuslupaa Salon synnytyksille

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 14.10.2014 hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa Salon aluesairaalan synnytystoiminnalle. Uuden päivystysasetuksen mukaan synnytykset pitäisi lopettaa ensi vuoden kesäkuussa sellaisista sairaaloista, joissa on alle tuhat synnytystä vuodessa. Aiemmin päivystysasetukseen kaavailtiin pienten sairaaloiden synnytyksille siirtymäaikaa vuoden 2017 alkuun saakka. Nopeutuneen aikataulun johdosta sairaanhoitopiiri oli valmistellut uuteen asetukseen perustuvan esityksen synnytysten siirrosta jo ensi kesäkuuhun mennessä.

Salon aluesairaalassa ei saavuteta asetuksen mukaista synnytysmäärää. Esimerkiksi vuonna 2013 siellä synnytettiin 714 kertaa. Päivystysasetuksen mukaan synnytysten säilymiselle voi hakea poikkeuslupaa saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden perusteella.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätyi keskustelun jälkeen yksimielisesti sille kannalle, että synnytysten jatkamiselle Salossa haetaan poikkeuslupaa saavutettavuuden ja Tyksin U-sairaalaan tarvittavien tilasaneerausten kustannusten vuoksi. Tilojen saneeraamista pidettiin turhana rahanmenona, kun samaan aikaan suunnitellaan rakennettavaksi U-sairaalaa korvaava sairaala, johon synnyttäjille tehdään uudet tilat. 

Koska poikkeusluvan saaminen ei ole varmaa, hallitus päätti, että mahdollista synnytystoiminnan ja lastenosaston siirtoa Salosta Turkuun valmistellaan erillisenä projektina. Sen suunnitelma tuodaan hallitukselle erikseen.

Aluesairaaloiden ja Tyksin yhteistoiminta tiivistyy

Sairaanhoitopiiri on uudistamassa organisaatiotaan laajentamalla Tyksissä vuonna 2013 käyttöön otetun prosessiorganisaation mukaiset toimialueet Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa sijaitseviin aluesairaaloihin.

Ns. yksi sairaala -uudistuksessa kootaan kunkin potilasryhmän kanssa toimivat lääkärit ja muut hoitotyön ammattilaiset yhteen. Tavoitteena on potilaiden sujuvampi ja yhdenmukaisempi hoitoon pääsy ja hoidon parempi koordinaatio eri sairaaloiden välillä.

Toiminnallinen ja taloudellinen vastuu potilaiden hoidoista keskitetään uudistuksessa toimialuejohtajille, jotka toimivat yhteistyössä aluesairaaloiden koordinoivien ylilääkäreiden ja johtavien ylihoitajien kanssa.

Uudistukseen liittyy myös aluesairaaloiden toimintaa ohjaavan luottamuselimen muutos. Nykyisen alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen johtokunnan tilalle ollaan perustamassa uutta lähipalvelulautakuntaa. 

Lähipalvelulautakunnan tehtäväksi tulee mm. varmistaa lähipalveluiden saatavuus ja yhteensopivuus kuntien peruspalveluiden kanssa. Lähipalvelulautakuntaan valittaisiin 13 jäsentä, joiden valinnassa pyritään mahdollisimman laaja-alaiseen alueelliseen edustavuuteen. Turun yliopiston edustajalle myönnettäisiin puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin, jotta yliopistolle kuuluvat opetus- ja tutkimustehtävät voidaan ottaa huomioon lähipalvelujen kehittämisessä.

Uudistuksessa sairaanhoitopiirin erilliset tulosalueet vähentyisivät kahdeksasta seitsemään.

Yksi sairaala projektin toteuttaminen edellyttää useita muutoksia sairaanhoitopiirin hallintosääntöön ja toimintasääntöön. Sairaanhoitopiirin hallitus ehdottaa marraskuun lopulla kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön muutokset, jotka hallitukselle esiteltiin 14.10.2014 pidetyssä kokouksessa. Sen jälkeen hallitus voi päättää tarvittavista toimintasäännön muutoksista.

Sairaanhoitopiirillä suotuisa talouskehitys

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous on kehittynyt suotuisasti vuoden 2014 kahdella ensimmäisellä kolmanneksella. Kulukehitys on pystytty pitämään talouden vakauttamisohjelman mukaisena, vaikka toiminta on vilkastunut viime vuoteen verrattuna.

Sairaanhoitopiiri on hoitanut aiempaa enemmän potilaita ja samalla alentanut kustannuksia potilasta kohden laskettuna. Myös henkilöstötuottavuus on kasvanut.

Piirin sairaaloissa hoidettiin tammi-elokuussa runsaat 167 000 eri henkilöä, yli neljä prosenttia viimevuotista vastaavaa ajankohtaa enemmän. Lähetteitä tuli viimevuotista enemmän Tyksiin ja Turunmaan sairaalaan, kun taas aluesairaaloissa niitä vastaanotettiin vähemmän. Keskimäärin lähetteet lisääntyivät hieman koko sairaanhoitopiirissä.

Hoito on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti siten, että avohoito on lisääntynyt, vuodeosastohoito on vähentynyt ja keskimääräiset hoitoajat ovat lyhentyneet. Synnytykset ovat kahdeksan kuukauden aikana lisääntyneet Tyksissä ja vähentyneet Salossa.

Potilaskohtaiset kustannukset laskivat runsaat kolme prosenttia. Henkilöstötuottavuus parani sairaanhoitopiirissä keskimäärin 2,5 ja Tyksissä 3,5 prosenttia. Piirin kokonaistuottavuus laski yhdellä prosentilla.

Hallitukselle 14.10.2014 esitellyssä osavuosikatsauksessa ennustetaan, että sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden toimintakulujen kasvu jää 2,2 prosenttiin. Vakauttamisohjelman mukaan toimintakulut saisivat kasvaa 3,5 prosenttia vuodessa.

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 3,7 prosenttia viimevuotista enemmän. Kun huomioidaan vakuutuskorvauksista saatavat lähes viisi miljoonaa euroa ja hintojen alentaminen loppuvuoden osalta, on piirin tulos muodostamassa ennusteen mukaan lähes kahdeksan miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Ilman hintojen alentamista tilikauden ylijäämäksi ennustettaisiin lähes 25 miljoonaa euroa.

T3-sairaalahanke valtuuston päätettäväksi

Tyksin U-sairaalan korvaajaksi suunnitellun ns. T3-sairaalan projekti etenee, sillä sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 14.10.2014 rakentamisen hankesuunnitelman. Hallitus esittää marraskuun lopulla kokoontuvalle piirin valtuustolle, että Tyksin T-sairaalan kolmas vaihe toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti.

Hallitus ei ole vielä päättänyt lopullisesti hankkeen rahoitustapaa. Edellisessä kokouksessaan hallitus linjasi, että ensisijainen vaihtoehto hankkeen rahoittamiseksi on rahoitusleasing, jonka mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma valmistellaan. Rahoitusleasingin kustannustaso selviää lopullisesti tulevassa kilpailutuksessa ja hallitus ottanee rahoitukseen uudelleen kantaa kilpailutuksen jälkeen.

Ravintohuollon ulkoistamisesta miljoonasäästöt

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ennakoi saavansa noin neljän miljoonan euron säästövaikutuksen tänä vuonna sen ansiosta, että se ulkoisti ravintohuoltopalvelunsa Arkealle. Ulkoistamisen säästötavoitteeksi asetettu 2,5 miljoonaa euroa on siten ylittymässä reilusti.

Kuluneen tammi-heinäkuun ajalta kustannukset ovat vähentyneet yli 800 000 eurolla viimevuotisesta pääosin alentuneiden hintojen takia.  Lisäksi sairaanhoitopiiri on saanut Arkealta 1,54 miljoonaa euroa vuokra- ja muita tuloja heinäkuun loppuun mennessä. Näin säästövaikutus oli kesään mennessä jo 2,35 miljoonaa.

Hallitus merkitsi ravintohuoltoa koskevan raportin tiedokseen.

Muut kokouksessa olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen pääosin esittelyiden mukaisesti.Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Pöytäkirja ja sen liitteet on julkaistu internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/ 


Päivitetty: 4.11.2014 16:50