Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 16.9.2014

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri yhtenäistää sairaaloidensa toimintaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri yhdenmukaistaa oman alueen sairaaloidensa toiminnan ottamalla Tyksin organisaatiomallin käyttöön myös Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaaloissa. Liikelaitoksena toimiva Turunmaan sairaala jatkaa toimintaansa nykyisellä organisaatiomallillaan osana sairaanhoitopiiriä.

Yksi sairaala -projektiksi nimetyssä hankkeessa Tyksin potilashoidosta vastaavien yksiköiden toiminta laajennetaan aluesairaaloihin. Vastaavasti aluesairaaloiden päivystysten toiminta liitetään osaksi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta. Muutos merkitsee käytännössä sitä, että maakunnan tasolla tietyn potilasryhmän hoitoon keskittyvät ammattilaiset toimivat samassa hoitolinjassa niin, että yhteistyö ja potilaan hoitopolku ovat mahdollisimman sujuvia.

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevalla uudistuksella pyritään parantamaan erikoissairaanhoidon laatua ja kilpailukykyä sekä aluesairaaloiden lähipalveluja ja perusterveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä. Uudistuksen tavoitteena on taata jäsenkuntien asukkaille yhdenmukaiset, tasavertaiset ja laadukkaat terveydenhuollon palvelut.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tänään (16.9.2014) osaltaan uudistuksen tarvitsemat valmistelutoimenpiteet. Hallitus päätti, että uudistuksen tarvitsemat hallinto- ja toimintasääntömuutokset valmistellaan esittelyn mukaisesti ja käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa 14.10.2014. Lähipalvelujen seuraamiseen ja kehittämiseen liittyvän luottamushenkilöorganisaation valmistelua hallintosääntöön jatketaan 13-jäsenisen lähipalvelulautakunnan pohjalta.

Aluesairaaloiden paikallinen viranhaltijajohto nimetään sisäisen rekrytointiprosessin kautta. Hallitus päätti myös, että aluesairaaloiden henkilöstön sijoittumista valmistellaan esittelyssä kuvattujen periaatteiden mukaisesti ja että siihen liittyvät tietojärjestelmämuutokset voidaan käynnistää.

Tyksin T3-sairaalan maksutavaksi ehdolla rahoitusleasing

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 16.9.2014, että Tyksin U-sairaalan korvaajaksi suunnitellun T3-sairaalan rahoitus perustuisi ensisijaisesti rahoitusleasingin käyttöön.

Esitellyistä rahoitusvaihtoehdoista leasingrahoitusta pidettiin kokonaiskustannuksiltaan edullisimpana ja siten hintatasoltaan lähimpänä sairaanhoitopiirin itse hankkiman vieraan pääoman kustannustasoa. Rahoitusleasingin kustannustaso selviää lopullisesti vasta kilpailutuksessa, mutta esittelyn mukaan nyt ei ole tiedossa sellaista, joka oleellisesti muuttaisi rahoitusleasingin soveltuvuutta sairaanhoitopiirille.

Muina vaihtoehtoina hallitus tarkasteli rahoitusta omaan taseeseen tai kiinteistösijoituksena. Rahoittamista omaan taseeseen vieraalla pääomalla, eli lainarahalla, pidettiin hankalana sairaanhoitopiirin suuren alijäämän, ennestään korkean lainataakan ja alhaisen omavaraisuusasteen vuoksi. Kiinteistösijoittajamallissa ongelmaksi nähtiin yleinen käytäntö sitoa vuokra kuluttajahintaindeksiin, minkä takia vuokrakulut nousevat jatkuvasti indeksin nousun myötä.

T3-sairaalan hankesuunnitelma pöydälle

Varsinaisen T3-sairaalan hankesuunnitelman hallitus jätti vielä pöydälle. Hallitus halusi aikaa muun muassa voidakseen vielä pohtia paremmin korvaavien sairaalatilojen toteutuksen laajuutta. Hankesuunnitelma perustuu hallituksen aiemmin päättämään 158 miljoonan euron kustannusarvioon, joka sisältää rakentamisen ja siihen liittyvät hoito- ja tutkimuslaitteet sekä kiinteät sairaalalaitteet ja irtaimiston.

Hankesuunnitelmassa T3-sairaala käsittää 21 446 hyötyneliömetriä. Huonetiloja on karsittu aiemmasta suunnitelmasta 2 700 neliötä ja rakennuksen pohjan kokoa pienennetty 2 600 neliömetrillä. Rakennuspaikaksi on valittu T-sairaalan ja Turun yliopiston Medisiina rakennuksen väliin jäävä alue siten, että T3-sairaala nousisi Helsingintien ja junaradan yläpuolelle, betonikannen päälle.

Uudisrakennukseen on tarkoitus siirtää lastentautien, naistentautien ja synnytysten, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito sekä kuvantamisen, laboratorion, ja kliinisen neurofysiologian toimintoja. Tyksin lastentautien, naistentautien ja synnytysten, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito tapahtuu tällä hetkellä U-sairaalassa. Suu- ja leukasairauksien palvelut sijaitsevat Dentalia-rakennuksessa.

T3-hankkeen päätavoitteena on rakentaa korvaavat terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat nykyisen U-sairaalan toiminnoille ja turvata näin näiden sairaalatoimintojen toimintaedellytykset.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti lukuun ottamatta Halikon sairaalan terapiahallista tehtyä ostotarjousta, jonka hallitus jätti pöydälle.


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Pöytäkirja ja sen liitteet on julkaistu internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/

Päivitetty: 16.9.2014 17:49