Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 29.1.2019

Taustalla ruotsinkielisen palvelun kehittäminen

Turunmaan sairaalaa ehdotetaan liitettäväksi Tyksiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnissä selvitys ruotsinkielisen erikoisairaanhoidon järjestämiseksi uudella tavalla. Sitä on käsitelty sekä sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän asettamassa työryhmässä että hallituksen asettamassa ohjausryhmässä.

Hallitus käsitteli 29.1.2019 työryhmän esitystä. Siinä ehdotetaan, että Turunmaan sairaala liitetään Tyksin osaksi samalla periaatteella kuin Yksi sairaala -mallissa on tehty Salon, Vakka-Suomen ja Loimaan lähisairaaloiden osalta.

Asiaa esitelleen johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan tavoitteena on turvata tarkoituksenmukaisen palvelutason säilyminen Turunmaan sairaalassa siten, että vastuu toiminnasta siirtyisi Tyksin toimialueille.

– Tämä voi mahdollistaa kirurgisen toiminnan osittaisen säilymisen Turunmaan sairaalassa. Vuodeosastoilla Turunmaan sairaala voisi tarjota edelleen monialaisia jatkohoitoja ja palliatiivista hoitoa, Pietilä totesi.

Työryhmän ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi Turunmaan sairaalan liikelaitosaseman purkamista.

Muutosehdotuksen taustalla on myös valtioneuvoston asetus, joka edellyttää anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan keskittämistä yksiköihin, joissa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. Turunmaan sairaalasta sellainen päivystys puuttuu.

Polikliinisten toimenpiteiden on tarkoitus jatkua Turunmaan sairaalassa joka tapauksessa. Päiväkirurgian jatkaminen edellyttää, että toiminta on Tyksin organisoimaa.

Hallitus päätti 29.1.2019, että asian valmistelua jatketaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Päätöksen mukaan muutoksesta tehdään kielellisten vaikutusten arviointi. Arvioinnin valmistuttua muutosta koskeva toimenpide-ehdotus lähetetään lausunnoille Paraisille, Kemiönsaarelle, Kaarinaan ja Turkuun. Lisäksi pitää selvittää, onko päätöksenteossa sovellettava kuntayhtymän perussopimuksen pykälän 11 mukaista määräenemmistömenettelyä. Muutosesitys on tarkoitus viedä kesäkuussa kokoontuvan kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi.

Valtaosa ruotsinkielisistä potilaista hoidetaan Tyksissä

Sairaanhoitopiirin kaikista potilaista 5,8 prosenttia on ruotsinkielisiä, mutta vain pieni osa ruotsinkielisistä käyttää Turunmaan sairaalan palveluita. Syynä on Turunmaan sairaalan rajallinen palveluvalikoima. Suurta osaa ruotsinkielisten tarvitsemista palveluista ei ole Turunmaan sairaalassa ja siksi valtaosa ruotsinkielisistä potilaista käyttää sairautensa vuoksi Tyksin palveluja.

Tyksissä on laadittu kieliohjelma, jolla henkilöstön ruotsin kielen taitoa on parannettu. Työryhmän raportin mukaan Tyksin kieli-ilmapiiri on selkeästi muuttunut myönteisemmäksi ja kielitaito huomioidaan potilaiden vastaanottamisessa ja jossain määrin myös työvuorosuunnittelussa. Ruotsinkieltä hyvin osaavien työntekijöiden saatavuus yksiköissä on kuitenkin hyvin vaihtelevaa, vaikka rekrytoinnissa on kiinnitetty huomiota ruotsinkielen taitoon ja koulutusantia lisätty merkittävästi.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi​.  ​

Muokattu : 15.10.2019 8:35
Luotu : 29.1.2019 12:52