​Turunmaan sairaalan liitos Tyksiin menossa valtuuston päätettäväksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 21.5.2019 esittää kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle, että Turunmaan sairaala liitetään Turun yliopistollisen keskussairaalan osaksi vastaavalla tavalla kuin Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaalat liitettiin Tyksiin ns. yksi sairaala -mallin mukaisesti vuonna 2015.

Kaksikielisen toiminnan turvaamiseksi Turunmaan sairaalaan muodostetaan kuitenkin muista lähisairaaloista poiketen myös erillinen yksikkö, jossa työskentelevät Turunmaan sairaalan vuodeosastojen ja poliklinikoiden työntekijät oman esimiehen alaisuudessa. Yksikön henkilöstöltä voidaan tällöin edellyttää myös tiukempia kielitaitovaatimuksia. Potilaiden hoitovastuu ja lääkärihenkilöstö siirtyvät Tyksin toimialueille. Tyksin tavoitteena on monipuolistaa Turunmaan sairaalassa nykyisin tarjottavia kaksikielisiä avovastaanotto- ja vuodeosastopalveluja ja jatkaa päiväkirurgista leikkaustoimintaa. Myös palliatiivisen hoidon yksikön perustaminen nähdään mahdollisena.

Organisaatiomuutos ei lakkauta Turunmaan sairaalaa eikä muuta merkittävästi sen toimintaa vaan mahdollistaisi Tyksin resurssien käyttämisen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamiseen Turunmaan sairaalan tiloissa ilman hallintorajoja. Muutos tukisi myös ruotsinkielen taitojen kehittämistä sairaanhoitopiirin muissa palveluissa esimerkiksi työkiertojen kautta, mikä on tarpeen, sillä arviolta 90 % ruotsinkielisistä potilaista hoidetaan nykyään Tyksin toimialueilla ja päivystyksessä.

Turunmaan sairaalan hallinnollista muutosta on valmisteltu viime syksystä lähtien sekä viranhaltijoiden muodostamassa työryhmässä että luottamushenkilöistä muodostetussa poliittisessa ohjausryhmässä sekä kuntayhtymän hallituksessa. Valmistelun aikana on tehty Kuntaliiton ohjeiden mukainen kielellisten vaikutusten arviointi sekä kuntalaskutukseen kohdentuvien vaikutusten arviointi. Sen jälkeen on pyydetty lausunnot sairaalan osavastuualueen kunnilta, Paraisilta ja Kemiönsaarelta, sekä alueen kaksikielisiltä kunnilta, Turulta ja Kaarinalta.

Käytännössä hallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi eräitä sairaanhoitopiirin hallintosäännön muutoksia, jotka mahdollistaisivat Turunmaan sairaalan hallinnollisen yhdistämisen Tyksiin.

 

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 1.11.2019 8:36
Luotu : 21.5.2019 13:56