Tiedote sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksesta 25.11.2014

Sairaanhoitopiirin aluesairaalat liittyvät Tyksiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aluesairaalat Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa tulevat osaksi Tyksin organisaatiota vuoden 2015 alusta alkaen. Sairaanhoitopiirin valtuusto sinetöi yhdistymisen hyväksymällä siihen tarvittavat muutokset hallintosääntöön 25.11.2014.

Sairaaloiden hallinnollista liitosta on valmisteltu ns. Yksi sairaala -projektissa, jonka ajatuksena on muodostaa Tyksistä yhtenäinen, koko maakunnan erikoissairaanhoidon kattava kokonaisuus, joka toimii yhteisellä organisaatiolla Turun lisäksi myös nykyisissä aluesairaalakaupungeissa.

Muutoksessa Salon, Loimaan, ja Vakka-Suomen sairaalat liitetään Tyksin kantasairaalassa vuonna 2013 käyttöön otettuun hoitolinjaorganisaatioon. Hoitolinjaorganisaation ideana on koota tietyn potilasryhmän hoitoon keskittyvät lääkärit ja muut hoitotyön ammattilaiset yhteen.

Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman sujuva potilaan hoitopolku, nopeampi hoitoon pääsy, yhdenmukaisempi hoito ja parempi hoidon koordinaatio eri sairaaloiden välillä. Yksi sairaala -malli on askel kohti sote-uudistuksen tavoitteena olevaa asiakaslähtöisempää hoitojärjestelmää.

Toiminnallinen ja taloudellinen vastuu potilaiden hoidoista keskitetään ensi vuoden alusta alkaen Tyksin toimialuejohtajille, jotka toimivat yhteistyössä aluesairaaloiden koordinoivien ylilääkäreiden ja johtavien ylihoitajien kanssa.

Uudistuksessa sairaanhoitopiirin erilliset tulosalueet vähenevät kahdeksasta seitsemään, kun Tyksin ja nykyisen alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueet liitetään yhdeksi somaattisen hoidon tulosalueeksi. Muutos on otettu huomioon ensi vuoden talousarviossa. Sairaanhoitopiirin hallitus tekee myöhemmin muutoksia myös toimintasääntöön.

Uusi lähipalvelulautakunta sai jäsenet

Yhteen sairaalaorganisaatioon siirtymisen myötä nykyinen alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen johtokunta lakkautettiin valtuuston päätöksellä ja sen tilalle muodostettiin samalla päätöksellä 13-jäseninen lähipalvelulautakunta. 

Valtuusto valitsi lähipalvelulautakuntaan seuraavat jäsenet:

 • Virve Aho (Laitila, kok.)
 • Esko Antikainen (Kemiönsaari, vs.)
 • Antti Haapavuori (Uusikaupunki, sd.)
 • Minna Hallanheimo (Lieto, kesk.)
 • Tuula Hällfors-Laaksonen (Loimaa, sd.)
 • Matti Kultanen (Somero, ps.)
 • Mari Lahti (Turku, sd.)
 • Mikko Lindberg (Paimio, kesk.)
 • Kim Lindstedt (Parainen, kok.)
 • Jarmo Mäntynen (Kustavi, kesk.)
 • Juhani Nummentalo (Salo, kok.)
 • Pirjo-Liisa Nuotio (Koski Tl., kok.)
 • Anneli Suutari (Kaarina, vihr.).

Lähipalvelulautakunnan puheenjohtajaksi valtuusto nimitti Juhani Nummentalon ja varapuheenjohtajaksi Minna Hallanheimon. Lisäksi valtuusto valitsi henkilökohtaisen varajäsenen kullekin jäsenelle.

Lähipalvelulautakunnan tehtävänä on

 • varmistaa lähipalveluiden saatavuus ja yhteensopivuus kuntien peruspalveluiden kanssa.
 • huolehtia hallituksen apuna terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta
 • seurata lähipalvelujen saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien osalta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia
 • antaa talousarviosuunnitelmasta sekä muista terveyden- ja sairaanhoidon lähipalveluja koskevista suunnitelmista ja esityksistä lausuntonsa hallitukselle 
 • antaa hallitukselle kertomus toiminnastaan
 • huolehtia hallituksen sille erikseen määräämistä muista tehtävistä.

Henkilövaihdoksia

Valtuusto myönsi eron Sven Forsellille vaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsi hänen tilalleen Mika Halisevan Liedosta.

Valtuusto myönsi eron Sanna-Mari Tammilaaksolle sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenen tehtävästä ja Sirpa Jalkaselle sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsenen tehtävästä. Valtuusto valitsi hallitukseen yliopiston nimeämänä uutena jäsenenä hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi dekaani, professori Pentti Huovisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintopäällikkö Sanna-Mari Tammilaakson.

Valtuusto myönsi eron Sirpa Rantaselle ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen Anna Arola-Järven Kaarinasta.

Muut esityslistalla olleet asiat valtuusto päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.


 


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjatinternet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/ 

Päivitetty: 29.12.2015 15:06