​Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 31.3.2015

Sairaanhoitopiirillä hyvä toimintavuosi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri paransi tuottavuuttaan viime vuonna tuottamalla kolme prosenttia enemmän palveluita vuoteen 2013 verrattuna. Kahtena edeltävä vuonna palvelutuotanto oli ollut laskusuunnassa. Sairaanhoitopiirin palveluiden tuottavuutta mitataan ekvivalenteilla (vertailukelpoisilla) hoitojaksoilla.

Toimintakulujen kasvun hidastuminen jatkui, vaikka toiminta itsessään edelleen vilkastui. Viime vuonna sairaanhoitopiirin vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat 2,2 prosenttia. Hoidettujen potilaiden määrä nousi peräti neljä prosenttia edellisestä vuodesta, mikä osaltaan johtui uusien kuntien mukaantulosta yhteispäivystykseen. Sairaanhoitopiirin sairaaloita ja muita palveluita käytti viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 200 000 eri henkilöä.

– Viime vuosi oli ensimmäinen, jolloin saatoimme hyödyntää Tyksin organisaatiouudistuksen hyötyjä koko toimintavuoden ajan. Tyksin muutokselle asettamamme tavoitteet toteutuivat, sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen totesi 31.3.2015 kuntayhtymän hallituksen kokouksessa, jossa käsiteltiin viime vuoden toimintakertomusta.

– Vaikka palvelusuoritteiden ja potilaiden määrät ylittivät tavoitteet, toimintakulujen kasvu taittui. Kuntayhtymän ulkopuolisilta kunnilta saadut myyntitulot lisääntyivät yli 14 prosenttia.

Vuoden 2011 sairaalapalosta saatiin viime vuonna 4,9 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Piirille kirjattiin 7,9 miljoonan euron ylijäämäinen tulos, jonka ansiosta kumulatiivinen alijäämä supistui kymmeneen miljoonaan euroon.

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996 sairaanhoitopiirin vakinaisten työntekijöiden kokonaismäärä väheni viime vuonna. Piirillä oli viime vuoden lopussa 6 572 virkaa ja tointa, joka oli 185 vähemmän kuin vuonna 2013. Vähenemää selittää ravintohuollon ja kanttiinitoiminnan siirtäminen Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy:lle (Arkealle), mistä puolestaan koitui noin neljän miljoonan euron arvioidut säästöt toimintakuluihin.

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja päätti jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.

 

Sairaanhoitopiiri ja Loimaan kaupunki kehittävät yhdessä Loimaan sairaalan vuodeosastoja

Loimaan kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet Tyksin Loimaan sairaalassa toimivia vuodeosastoja koskevan kehittämishankkeen. Sairaalassa on nyt sekä sairaanhoitopiirin että Loimaan kaupungin hallinnoimia vuodeosastoja.

Sairaanhoitopiirillä on sairaalassa 32-paikkainen sisätautiosasto ja 26-paikkainen kirurginen osasto. Loimaan kaupungilla on siellä 27-paikkainen vuodeosasto, joka toimii terveyskeskuksen akuuttisairaalana.

Loimaan kaupunki tilasi vuosi sitten hanketta varten konsulttiselvityksen Kuntamaisema Oy:ltä. Selvityksen mukaan yhtenä merkittävimpänä tekijänä Loimaan erikoissairaanhoidon korkeisiin kustannuksiin on runsas sisätautien vuodeosastokäyttö ja kautta linjan runsas somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluiden käyttö. Noin 40 prosenttia Loimaan sairaalassa hoidetuista sisätautipotilaista oli selvityksen aikana väärässä paikassa.

Loimaan kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat asettaneet kehittämishankkeen valmisteluun yhteisen työryhmän, joka aloitti työnsä 10.2.2015.

Tavoitteena on saada potilaat nopeammin kuntoutukseen ja kotiin, saada Loimaan sairaala tukemaan perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea nykyistä paremmilla erikoissairaanhoidon lähipalveluilla, poistaa hoidon sujuvuutta haittaavat organisaatiorajat sekä vähentää vuodepaikkoja ja vuodeosastohoidon tarvetta.

Työryhmän mukaan tavoitteisiin voidaan päästä kolmella tavalla. Loimaan sairaalassa toimisi joko kaksi nykyistä pienempää erikoissairaanhoidon osastoa (kirurgia ja sisätaudit) ja yksi perusterveydenhuollon vuodeosasto, tai kolme yhteiskäytöistä eri tavoin profiloitunutta terveydenhuollon vuodeosastoa (konservatiivinen, operatiivinen ja geriatrinen), tai yksi erikoissairaanhoidon osasto ja kaksi perusterveydenhuollon osastoa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 31.3.2015, että hanketta jatketaan kolmeen yhteiskäyttöiseen vuodeosastoon perustuvalla toimintamallilla. Vuodeosastojen hallintotavasta hallitus päätti pyytää kannanottoa Loimaan kaupungilta. Vuodeosastot voivat kuulua jatkossa joko sairaanhoitopiirin tai Loimaan kaupungin perusterveydenhuollon organisaatioon.

 

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja vaihtuu

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu on irtisanoutunut tehtävästään niin, että hänen viimeinen työpäivänsä oli 29.3.2015. Ylä-Kolu on valittu Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajaksi ja vastaavaksi lääkäriksi. Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistama liikelaitos.

VSSHP:n hallitus päätti julistaa Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtajan viran haettavaksi.

Muut esityslistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

 


 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi    

Muokattu : 31.3.2015 14:53
Luotu : 31.3.2015 14:33