Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokoustiedote 10.10.2017 ​

Sairaanhoitopiiri alentaa kunnilta perittäviä hintoja käytön kasvusta huolimatta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri alentaa kunnilta perimiään palveluhintoja loppuvuoden aikana yhteensä noin kymmenen miljoonan euron arvosta, vaikka palvelujen käyttö on kasvanut.

Hintojen alennuksella pyritään pitämään taloudellinen tulos talousarvion mukaisesti nollassa. Elokuun osavuosikatsaus ennustaa tuloksen nousevan 12 miljoonaa euroa plussalle ilman toimenpiteitä. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuustekijöitä muun muassa potilasvakuutusmenojen osalta.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti hintojen alentamisesta 10.10.2017. Hintojen alentamiseksi hallitus edellyttää Tyks-Sapa-liikelaitokselta 3,2 miljoonan euron hintojenalennustoimenpiteitä, jonka jälkeen kuntalaskutushintoja alennetaan kustannusvaikutukseltaan 10 miljoonalla eurolla. Tarvittaessa hallitukselle esitetään loppuvuoden aikana lisäpäätöksiä nollatuloksen saavuttamiseksi.

Talousjohtaja Arja Pesosen mukaan jäsenkuntien maksut sairaanhoitopiirille pysyvät nyt päätetyillä toimenpiteillä samalla tasolla kuin viime vuonna. – Eli muutos viime vuoteen verrattuna on nolla prosenttia.

Erikoissairaanhoidon käytön kasvu jatkuu

Tammi-elokuun osavuosikatsauksesta selviää, että erikoissairaanhoidon kysyntä ja käyttö kasvavat edelleen. Nyt sairaanhoitopiiri vastaanotti ulkoisilta lähettäjiltä 5,5 prosenttia enemmän lähetteitä kuin vastaavana aikana vuosi sitten, tästä osan selittää Turun psykiatrian fuusioiminen sairaanhoitopiiriin. Kaiken kaikkiaan alkuvuonna hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut 2,6 prosenttia.

Saapuneiden lähetteiden määrän kasvu johtaa todennäköisesti siihen, että avohoitokäyntien määrä ylittää asetetut tavoitteet. Jos psykiatriaa ei oteta huomioon, avohoitokäynnit lisääntyivät 2,8 prosenttia viime vuodesta. Hoitopäivät vähenivät 2,6 prosenttia, mutta hoitojaksojen määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Keskimääräinen hoitoaika lyheni edelleen ja oli nyt 3,7 vuorokautta.

Psykiatrian avopalveluiden käyttö kasvoi voimakkaasti sen lisäksi mitä Turulta siirtynyt toiminta toi mukanaan. Avohoitokäynnit lisääntyivät viime vuodesta 7,9 prosenttia ja hoitojaksot 5,1 prosenttia. Hoitopäivät puolestaan vähenivät 7,5 prosenttia, jolloin myös psykiatriassa keskimääräinen hoitoaika lyheni 16 vuorokauteen. Turulta siirtyneen psykiatrian avohoitokäyntien määrä on lähellä suunniteltua tasoa.

Yhä suurempi osa sairaanhoitopiirin potilaista pääsee nopeammin hoitoon, sillä hoitoon pääsyn mediaaniodotusaika lyheni tammi-elokuussa 31 vuorokauteen, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 33 vuorokautta. Potilasmäärien kasvun seurauksena elokuun lopussa oli 132 potilasta (1,2 prosenttia) kuitenkin odottanut hoitoon pääsyään yli kuusi kuukautta kun vuotta aikaisemmin määrä oli 101. Elokuun lopussa 183 potilasta (7,4 prosenttia) oli odottanut hoidon tarpeen arviointia yli 90 vuorokautta, vuotta aiemmin heitä oli 111.  Lähetteistä 507 (0,7%) käsiteltiin myöhemmin kuin  21 vrk:n sisällä saapumisesta.

– Suuret rakenteelliset muutokset alkavat vaikuttaa ja sairaanhoitopiiri pystyy yhä tehokkaammin vastaamaan jatkuvasti lisääntyvään palvelujen kysyntään huolimatta potilaiden määrän kasvusta, toteaa hallituksen puheenjohtaja Piia Elo.

Talousarvio pyrkii ensi vuonna maltilliseen kasvuun

Sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2018 laaditaan hallituksen 23.5.2017 tekemän raamipäätöksen mukaisesti. Sen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet ennen Turun psykiatrian fuusiovaikutuksia voivat kasvaa enintään 1,6 prosenttia. Tilikauden tulos laaditaan 4,37 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja asiakasmaksuja korotetaan vain helmikuun 2016 jälkeen tapahtuneella indeksimuutoksella 1.1.2018 alkaen.

Hallitukselle esiteltiin 10.10.2017 vuoden 2018 talousarvion ensimmäinen versio, jossa sitovat nettokulut ovat 568,4 miljoonaa euroa, eli vertailukelpoisesti 2,4 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2017 talousarviossa ja 3,5 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2017 ennuste, kun Turun psykiatrian fuusiota ei huomioida. Palvelukysynnän odotetaan edelleen kasvavan myös maakunnan ulkopuolelta, joten on varauduttava toimintakulujen kasvuun edellisestä talousarviosta 3,1 prosenttia 702 miljoonaan euroon.

Toimintatuottojen odotetaan kasvavan 2,2 prosenttia 741,7 miljoonaan euroon. Jäsenkuntien yhteenlasketut tuotot ennen psykiatrian fuusion vaikutuksia kasvavat 1,6 prosenttia 564,1 miljoonaan euroon ja tulos on 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hallitus päätti tässä vaiheessa merkitä talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen.

Kiinteistöille oma strategia

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan piirin omistamia kiinteistöjä ja maa-alueita koskevan kiinteistöstrategian vuosille 2017–2021.

Sairaanhoitopiiri omistaa tällä hetkellä 72 kiinteistöä, jotka kattavat yhteensä 339 000 huoneistoneliömetriä. Kiinteistöjen tasearvo oli vuoden 2016 lopussa 374 miljoonaa euroa, ja niistä kirjattiin 27 miljoonan euron poistot. Kiinteistöjen ylläpito maksaa sairaanhoitopiirille 19,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Kiinteistöstrategiassa määritetään toiminnalliset tarpeet kiinteistöjen käytölle ja linjataan periaatteet niiden arvonmuodostukselle ja korjausinvestointien kohdistamiselle. Valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoituksenmukaista luopua sellaisista kiinteistöistä, jotka eivät ole tarpeen sairaanhoitopiirin ydintehtävän suorittamisessa.

Hallitus myös edellyttää, että kiinteistöstrategia sovitetaan yhteen sairaanhoitopiirin strategian kanssa ja että kiinteistöjaosto raportoi hallitukselle puolen vuoden välein.

Johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virat hakuun

Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka julistetaan haet­tavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena, ja että sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan viransijaisuus julistetaan haettavaksi määräaikaisena 31.12.2019 asti.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen on hoitanut avoinna olevaa johtajaylilääkärin virkaa väliaikaisesti oman toimensa ohessa. Hallintoylihoitajan sijaisena on puolestaan toiminut oman toimensa ohella Tyksin sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas. Viran haltijalle, Päivi Nygrenille, on viime elokuussa myönnetty lähes 2,5 vuoden mittainen virkavapaus hänen siirryttyään sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määräaikaiseen tehtävään.

Muut esillä olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti. 

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi. ­­­­­­­­­­­­­­

Muokattu : 23.9.2019 9:19
Luotu : 10.10.2017 14:11