Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 19.9.2017

Sairaanhoitopiiri muuttaa organisaatiotaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muuttaa organisaatiorakennettaan merkittävästi ensi vuonna. Tyks-Sapa, eli sairaanhoidollisten palvelujen liikelaitos sekä Psykiatrian tulosalue yhdistetään Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks) 1.1.2018. Tyksiin liitetään muun muassa kuvantamis- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuolto. Vain lääkehuolto jää erilliseksi tulosalueeksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälän mukaan näillä muutoksilla ei ole suoraa yhteyttä sote-uudistuksen valmisteluun, vaan muutokset ovat käynnistyneet sisäisen muutospaineen takia.

Setälä esitteli muutossuunnitelmaa 19.9.2017 sairaanhoitopiirin hallitukselle, joka hyväksyi Tyks-Sapan ja Tyksin organisaatiomuutoksia koskevat ehdotukset jatkovalmistelun pohjaksi sekä Tyksin tulosalueen uuden toimi- ja palvelualuejaon. Lisäksi hallitus hyväksyi, että uusien Kuvantamisen ja Laboratoriotoimialueiden toimialuejohtajan asemat voidaan laittaa välittömästi sisäiseen hakuun.

Mirjam Karila ja Piia Elo

Hallituksen jäsenenä 1990-luvulta asti 
toiminut Mirjam Karila (vas.)
osallistui tänään viimeisen kerran
hallituksen kokoukseen ja sai  ​
puheenjohtaja Piia Elolta  muistoksi
Paimion tuoli -aiheisen rintakorun.
(Kuva: Esa Halsinaho)

 

Turunmaan sairaalan toiminta muuttumassa

Turunmaan sairaalan liikelaitoksen toiminta tulee muuttumaan vuoden 2018 aikana.

– Turunmaan sairaalan liikelaitoksen omana toimintana voidaan terveydenhuoltolain muutoksen jälkeenkin tehdä sellaisia leikkaustoimenpiteitä, joissa anestesiaa ei tarvita, sekä tuottaa muita erikoissairaanhoidon palveluita, Setälä toteaa.

– Turun ja Paraisten kaupungit ja Kemiönsaaren kunta pohtivat sote-uudistukseen liittyen Turunmaan sairaalan kiinteistön muuta mahdollista tulevaisuuden käyttöä, esimerkiksi kaksikielisenä sote-keskuksena osana maakunnan sote-liikelaitosta tai erillisen yhtiön toimintana, Setälä kertoo.

Sairaanhoitopiirin toimintojen muutosta sote-uudistuksessa kartoittavan selvityksen hallitus päätti jättää pöydälle, jotta sen voi käsitellä tänään valtuuston kokouksessa nimettävä uusi hallitus.

Tiedoksiantoasioissa hallitus keskusteli toisen asteen koulutusta koskevasta lakimuutoksesta ja sen myötä päättyvästä koulutuskorvausten maksamisesta sairaanhoitopiirille. Hallitus totesi kantanaan, että se näkee toisen asteen koulutukseen liittyvän sairaalaharjoittelun jatkumisen tärkeänä huolimatta rahoituksessa tapahtuvista muutoksista.

Johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virat hakuun

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka tulee haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena.  Lisäksi sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan viransijaisuus julistetaan haettavaksi määräaikaisena 31.12.2019 asti.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen on hoitanut väliaikaisesti johtajaylilääkärin virkaa oman toimensa ohessa. Kun sote-uudistuksen toimeenpanoa pitkitettiin vuodella, katsoi sairaanhoitopiirin hallitus tarkoituksenmukaiseksi julistaa virka haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Sote-uudistuksen vaikutusten takia hakukuulutuksessa mainitaan, että johtajaylilääkärin tehtävänkuvaa voidaan tarvittaessa muuttaa hallituksen erillisellä päätöksellä. Hakua varten perustetaan valmisteluryhmä, josta tehdään esitys seuraavaan kokoukseen piirin uuden hallituksen päätettäväksi.

Hallintoylihoitajan virkaan haetaan määräaikaista sijaista, koska viran nykyiselle haltijalle, Päivi Nygrenille, on elokuussa myönnetty lähes 2,5 vuoden mittainen virkavapaus hänen siirryttyään sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määräaikaiseen tehtävään. Vaikka sairaalaylihoitaja voikin sijaistaa hallintoylihoitajaa, virkoihin liittyvien tehtävien määrä edellyttää kahden henkilön työpanosta, ja siksi hallitus päätti laittaa myös hallintoylihoitajan viran sijaisuuden avoimeen hakuun.

Anestesiaa vaativa leikkaustoiminta päättyy Loimaalla

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kieltävän vastauksen Loimaan kaupungin pyyntöön anestesiaa vaativan päiväkirurgian jatkamiseksi Loimaalla. Koska terveydenhuoltolain muutoksen myötä anestesiaa vaativia leikkauksia ei voi enää tehdä sairaalassa, jossa ei ole laajaa yhteispäivystystä, nykyinen päiväkirurgia Tyksin Loimaan sairaalassa päättyy vuoden 2017 lopussa. Uusien vaatimusten mukaisen ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen Loimaan sairaalaan ei ole tarkoituksenmukaista päivystyspotilaiden vähäisyyden ja päivystystoiminnan edellyttämän huomattavan henkilöstömitoituksen takia.

Esittelyn mukaan sairaanhoitopiiri haluaa kuitenkin turvata Loimaalla monimuotoiset lähipalvelut. Ensihoidon ja päivystyksen palveluita tarjotaan päivittäin klo 8–22. Polikliinisia lähipalveluita tarjotaan usean erikoisalan avovastaanottopalveluilla. Lisäksi Loimaalla tuotetaan gastroenterologian ja urologian tähystyspalveluita, munuaispotilaiden dialyysihoitoja, silmätautien injektiohoitoja, verisuonikirurgian laskimon ruiskutustoimenpiteitä, syöpäpotilaiden sytostaattihoitoja ja infektiopotilaiden laskimonsisäisiä antibioottihoitoja. Sairaalassa myös jatketaan ja kehitetään kuntouttavaa vuodeosastotoimintaa.

Loimaan sairaalakiinteistöä korjataan

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan pikaisin ja välttämättömin saneeraustarve Loimaan sairaalassa kohdistuu leikkausosastoon, jossa ilmastointi- ja sähkötekniikka ovat elinkaarensa lopussa.

– Olemme suunnitelleet, että leikkaussalit saneerataan uuteen käyttötarkoitukseen ja niihin siirretään nykyiset tähystystoimenpiteet ja osa polikliinisesta toiminnasta, joita tällä hetkellä tehdään toimintaan osin huonosti soveltuvissa tiloissa. Tämän kautta vapautuvien tilojen avulla voidaan edelleen edistää Loimaan kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteisiä hankkeita Loimaan seudun potilashoidon kehittämiseksi, Virolainen toteaa hallituksen esityslistalla.

Kaupungin ja sairaanhoitopiirin kesken on suunniteltu toimintojen yhdistämistä mm. diabeteksen hoidossa, murtumien hoidossa sekä äitiys- ja lastenpoliklinikoiden järjestelyissä. Lisäksi on sivuttu mielenterveyspotilaiden hoidon syvempää integroimista, sekä terapia-, välinehuolto-, kunnossapitopalveluiden yhdistämistä.

Virolaisen mukaan muutokset eivät vaaranna sairaalan tulevaisuutta, vaan muuttavat sairaalan toimenkuvaa ajantasaiseksi ja paremmin asukkaiden tarpeita vastaaviksi.

– Loimaan sairaalasta voi kehittyä kuntouttava lähisairaala, joka tarjoaa väestölle laajat ja laadukkaat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut uusinta tietoa ja tekniikkaa hyödyntäen. Muutos on käsityksemme mukaan väistämätön ja edistää maakunnan kaikkien potilaiden hyvää hoitoa, Virolainen toteaa.

Muut asialistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 13.11.2019 10:36
Luotu : 19.9.2017 12:29