​Tiedote Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 18.8.2015

Loimaan ja Vakka-Suomen päivystyksille haetaan poikkeuslupaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti esityksen mukaisesti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupaa päivystystoiminnan jatkamiseksi Tyksin Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloissa perusterveydenhuollon päivystyspisteinä.

Poikkeuslupaa tarvitaan siksi, että lääkäripäivystys voitaisiin turvata Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Alueilla ei ole tarvetta päivystysasetuksen vaatimusten mukaiselle raskaalle erikoissairaanhoidon päivystykselle, mutta perustason lääkäripäivystys on turvattava.

Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden päivystyspalvelut järjestää VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL). Tämä mahdollistaa selkeän ensihoidon ja päivystyksen ohjeistamisen ja työnjaon niin, että päivystyksiin ohjataan ja kuljetetaan vain ne potilaat, jotka voidaan niissä hoitaa.

Päivystystoimintaa johtaa ja siitä vastaa EPLL:n päivystyksen ylilääkäri. Päivystyksissä on saatavissa virkasuhteinen laillistettu lääkäri ja paikalla on aina paikalla laillistettu lääkäri. Niissä on käytettävissä myös riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut ympäri vuorokauden. Lausunnot saadaan teleradiologisesti. Erikoislääkärikonsultaatiot saadaan Tyksin Kantasairaalasta.

Sairaanhoitopiiri etsii keinoja toimintakulujen kasvun hillitsemiseksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus määräsi käynnistämään hankkeen, jonka avulla voidaan hillitä toimintakulujen uhkaavaa kasvua.  Tammi-kesäkuun ajan talousraportti ennustaa, että toimintakulut ylittävät talousarvion yli 11 miljoonalla eurolla (1,8 prosenttia*), jos mitään sopeuttamistoimenpiteitä ei tehdä.

Toimintakulujen kasvua pyritään hallitsemaan muun muassa kiinnittämällä tarkempaa huomiota laboratorio- ja kuvantamistutkimusten sekä lääkkeiden käyttöön. Hallitus haluaa raportin hankkeen tuloksista joulukuun kokoukseensa.

Talousraportin mukaan varsinainen toiminta ja talouden sitovat nettokulut ovat tähän saakka toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Tekniikalle ja huollolle uusi organisaatio

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Tekniikan ja huollon tulosalueelle kiinteistöjaoston valmisteleman uuden organisaatiomuodon. Muutoksella pyritään etenkin turvaamaan riittävä resursointi mittavaa T3-sairaalahanketta varten.

Käytännössä tulosalue hoitaa jatkossa kaikki nykyiset tehtävänsä lukuun ottamatta T3-sairaalahanketta, joka siirtyy konsernihallinnon alaisuuteen. Samalla suuri osa kiinteistöpalveluiden henkilöstöstä siirtyy määräaikaisesti T3-projektiorganisaatioon. Näiden työntekijöiden henkilöstökulut siirtyvät silloin sairaanhoitopiirin henkilöstömenoista T3-hankkeen investointimenoiksi.

Päätökseen sisältyvät myös tarvittavat muutokset toimintasääntöön, kymmenen vakanssin nimikemuutokset ja kokonaan uusien vakanssinimikkeiden kelpoisuusehdot.

Nykyisin Tekniikan ja huollon tulosalue koostuu teknisten palveluiden, kiinteistöpalveluiden ja huollon tulosyksiköistä.

Uuden organisaation perusrungon muodostavat sairaanhoitopiirin laajuisesti toimivat tilahallinnan, kiinteistöjen kunnossapitopalveluiden, lääkintätekniikan, rakennuttamis- ja suunnittelupalveluiden sekä huollon yksiköt. Lisäksi yhteisenä resurssina on tulosalueen tukipalvelut.

Nykyisiä erillisiä Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden teknisiä yksikköjä ei muutoksen jälkeen ole. Tulosalueen henkilökunta työskentelee jatkossakin pääosin nykyisissä sijaintipaikoissaan.

Uudella organisaatiomallilla Tekniikan ja huollon tulosalue voi paremmin varmistaa ja kehittää henkilöstönsä ammatillisista erikoisosaamista ja tuottaa alansa palvelut kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa yhtenäisin toimintatavoin ja laatumäärityksin.

Tähän asti kiinteistöjaoston esittelijänä ollut kiinteistöpäällikkö toimii 1.8.2015 alkaen T3-hankkeen projektijohtajana sekä T3-hankkeen esittelijänä kiinteistöjaostossa. Muut asiat kiinteistöjaostolle esittelee jatkossa tekniikan ja huollon tulosaluejohtajana toimiva teknillinen johtaja.

Organisaatiomuutos ei kasvata kuluvana vuonna sairaanhoitopiirin käyttömenoja. Vuosina 2016 ja 2017 muutos lisää henkilöstökustannuksia yhteensä noin 39 000 euroa. Toisaalta muutoksen ansiosta voidaan vähentää ostopalvelujen käyttöä, tehostaa ulkoisen työvoiman valvontaa sekä parantaa ylläpidon laatua.

Sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki neuvottelevat toiminnan muutoksista

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Salon kaupungin ehdotuksen kahdenvälisistä neuvotteluista, joiden avulla sairaanhoitopiiri omalta osaltaan pyrkii edistämään Salon kaupungin talouden tasapainottamista. Hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan määräämän edustajat neuvotteluihin.

Päätöksen mukaan kutsu neuvottelutilaisuuteen annetaan tiedoksi myös sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajille, jotka voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua neuvotteluihin. Neuvottelujen tulos tuodaan hallituksen käsittelyyn syyskuun kokoukseen.

Salon kaupungin neuvottelupyynnössä on kolme keskeistä kohtaa. Synnytystoiminnalta vaadittava ja asetuksenmukainen erityistason päivystys halutaan keskittää Tyksin Kantasairaalaan viimeistään nykyisen toimiluvan päättyessä. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodepaikkojen käyttöä halutaan vähentää ja yhteistyötä tiivistää psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja mielenterveystyön kotikuntoutuksessa. Perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä Salossa halutaan luopua vuoden 2016 alkuun mennessä.

Ensihoidon palvelutasopäätöksestä selvitys

Hallitus sai tiedokseen Turun hallinto-oikeuden ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston erilliset päätökset, jotka koskivat sairaanhoitopiirin valtuuston kesäkuussa 2014 tekemää ensihoidon palvelutasopäätöstä.

Hallinto-oikeus on 18.6.2015 antamassaan päätöksessä hylännyt ensihoidon palvelutasopäätöstä koskevat valitukset ja katsonut, että päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä sitä ole pidettävä lainvastaisena. Valituksen tarkoittama Laitilan, Nousiaisten ja Maskun alueiden osoittaminen riskialueluokkiin ei ole perusteiltaan virheellinen. Ensihoitoyksiköiden sijoittelu tai niille määritellyt valmiudet eivät myöskään olleet siten ristiriidassa, että määriteltyihin tavoitettavuustasoihin pääseminen olisi mahdotonta.

Aluehallintovirasto on puolestaan sille tehdyn kantelun perusteella antanut sairaanhoitopiirille huomautuksen ensihoidon järjestämiseen liittyvien laiminlyöntien johdosta. Viraston mielestä palvelutasopäätöksen muutoksen valmistelussa ei riittävästi selvitetty ja arvioitu, mikä muutoksen kohteena olleiden alueiden ensihoitopalvelun saatavuuden tilanne oli ennen muutosta ja miten tämä ensihoidon palvelutarve jatkossa kehittyy.

Aluehallintoviraston mukaan Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen alueiden ensihoidon tavoitettavuudessa esiintyy sellaista vaihtelua, joka edellyttää korjaustoimenpiteitä.

Sairaanhoitopiirin tulee toimittaa aluehallintovirastolle 31.12.2015 mennessä selvitys siitä, toteutuvatko palvelutasopäätöksessä määritellyt tavoiteprosentit riskialueluokkakohtaisesti yhdenvertaisesti Maskun, Nousiaisten, Mynämäen ja Laitilan alueilla. Jos ensihoitovalmius ei toteudu palvelutasopäätöksen mukaisesti, tulee aluehallintoviraston toimittaa samaan aikaan mennessä selvitys, mihin korjaaviin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään.

Hallitus edellyttää, että aluehallintovirastolle annettava selvitys toimitetaan hallituksen käsiteltäväksi viimeistään joulukuun kokoukseen.

Muut kokouksessa käsitellyt asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.

* virheellinen luku (3,2 %) on korjattu 19.8.2015


 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslista ja pöytäkirja internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 19.8.2015 10:50
Luotu : 18.8.2015 13:50