Uusi tutkimus: Sytokromin P450 2C19 metabolianopeuden selvittäminen geenin CYP2C19 kautta metaboloituvien lääkeaineiden lääkevasteen ja potilaskohtaisen oikean annostelun varmistamiseksi​

Sytokromi P450 2C19, CYP2C19-geeni, alleelit *2 ja *17, dna-tutkimus verestä (B-CYP2C19, atk-numero 13639)

Sytokromi P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. Sytokromin P450 2C19 (CYP2C19) alleeleista kliinisesti merkittävimmät ja yleisimmin länsimaissa esiintyvät ovat *2 ja *17, jotka vaikuttavat entsyymin kykyyn metaboloida useita eri lääkeaineita. Alleeli *1 tarkoittaa, että kyseisiä alleeleita ei ole todettu.

CYP2C19-genotyypin perusteella ihmiset voidaan jakaa neljään ryhmään, joiden kyky metaboloida P450 2C19 -entsyymin kautta lääkeaineita on erilainen. Ryhmät ovat EM (normaali metabolianopeus), UM (suurentunut metabolianopeus), IM (osittain pienentynyt metabolianopeus) ja PM (pienentynyt metabolianopeus). Käytetyimpiä P450 2C19 kautta metaboloituvia lääkeaineita ovat mm. diatsepaami, sitalopraami, esomepratsoli, omepratsoli, lansopratsoli, drospirenoni ja klopidogreeli.

Klopidogreelin metaboloituminen elimistössä vaikuttavaksi aineeksi edellyttää toimivaa CYP2C19-metaboliareittiä. Kansainvälisten suositusten mukaan klopidogreeli olisi syytä korvata esim. prasugreelillä tai tikagrelolilla, mikäli CYP2C19-genotyypin perusteella on todettu osittain pienentynyt metabolianopeus (intermediate metabolizer, IM; genotyypit *1/*2 ja *2/*17) tai pienentynyt metabolianopeus (poor metabolizer, PM; genotyyppi *2/*2). Eräiden muiden P450 2C19 kautta metaboloituvien lääkeaineiden annosta voi olla syytä pienentää (esim. klobatsaami) henkilöillä, joilla on todettu pienentynyt metabolianopeus (PM).

Jos potilaalla todetaan suurentunut metabolianopeus (UM), joidenkin entsyymin P450 2C19 kautta metaboloituvien lääkeaineiden annosta on syytä nostaa. Kansainvälisten suositusten mukaan esim. Helicobacter pylorin häätöhoidon yhteydessä käytettävän protonipumpun salpaajan annosta tulisi nostaa 2–4 -kertaiseksi (omepratsoli, lansopratsoli, pantopratsoli). Myös joidenkin keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden teho valmisteyhteenvedon mukaisella normaaliannostuksella saattaa olla riittämätön suurentuneen metabolian (UM) potilailla. Näitä lääkeaineita ovat esim. sitalopraami, essitalopraami ja diatsepaami.

  • Tulos valmis: kahden viikon kuluessa
  • Tekopaikka: Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy
  • Menetelmä: genotyypitys TaqMan-kemialla
  • Tiedustelut: Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, sairaalageneetikot Nina Horelli-Kuitunen ja Kirsi Piippo (etunimi.sukunimi@medix.fi)

Huomioitavaa

Tällä tutkimuksella saattaa olla merkitystä monen eri lääkeaineen annostelussa, minkä vuoksi tieto olisi hyvä olla saatavilla aina lääkkeitä määrättäessä. Tutkimustulos voidaan tallentaa heti sen valmistuttua potilaan saataville nk. geenitaltioon. Geenitaltio on potilaan omistama henkilökohtainen tietovarasto, johon geenitestien tulokset voidaan potilaan suostumuksella kopioida ja tallentaa. Geenitaltiopalvelun tuottaa suomalainen geenitestitietokantojen kehittämiseen ja lääketieteelliseen hyödyntämiseen keskittyvä asiantuntijayritys Abomics Oy. On suositeltavaa, että tutkimusta tilattaessa potilaalle annetaan potilasinfo ja suostumuslomake tiedon tallentamiseksi geenitaltioon. Nämä dokumentit tulostetaan laboratoriotietojärjestelmästä tutkimuspyyntöä tehtäessä. Suostumuslomake toimitetaan laboratorioon ja potilasinfo jää potilaalle. Geenitaltiopalvelu sisältyy tutkimuksen hintaan.

Kirjallisuus

1. Samer CF, Lorenzini K, Rollason V, Daali Y, Desmeules JA. "Applications of CYP450 Testing in the Clinical Setting (Review)". Mol Diagn Ther (2013) 17:165–184.
2. Sugimoto M, Furuta T. "Efficacy of tailored Helicobacter pylori eradication therapy based on antibiotic susceptibility and CYP2C19 genotype". World J Gastroenterol (2014) Jun 7;20(21):64006411 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24914361).

Paula Grönroos
Johtaja, Tykslab

Pia Leino
Apulaisylilääkäri, Tykslab

Päivitetty: 29.8.2014 15:08