Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viestintä- ja brändilinjaus 2021–2022/25

Parannamme joka päivä – yhdessä

Johdanto: Viestintä on vuoropuhelua – meidän ja asiakkaidemme kanssa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristö on mittavassa murroksessa. Globaalistikin ajatellen elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, jossa selkeillä viesteillä on kasvava merkitys. Myllerrys haastaa myös viestintää niin, että meidän on oltava valmiita kyseenalaistamaan totutut tapamme ja uudistumaan ketterästi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viestintä on palvelua – sekä sisäistä että ulkoista. Haluamme viestinnällämme osaltaan vaikuttaa siihen, että henkilöstö- ja asiakaskokemus kehittyvät entistä paremmiksi. Viestimme linjassa sairaanhoitopiirin arvojen ja strategian kanssa.

Jokainen meistä on viestijä, ja me yhdessä teemme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin. Arjen viesteillämme rakennamme yhteisöllisyyttämme ja kulttuuriamme. Viestimme omalle henkilöstöllemme asioista aina ensin, jos se vain suinkin on mahdollista. Kaikkien meidän sairaanhoitopiiriläisten on tarpeen tuntea viestintämme ja brändimme perusteet.

Kaikki mitä me sairaanhoitopiirinä viestimme – ja mitä meistä viestitään – vaikuttavat siihen, millaisen kuvan asiakkaamme ja muut sidosryhmämme meistä muodostavat. Mielikuva meistä rakentuu kaikissa kohtaamisissa, yhdessä ja erikseen, yksin ja tiimeinä.

Hyvin suunniteltu ja aikataulutettu viestintä vahvistaa osaltaan kilpailukykyämme työnantajana sekä haluttuna hoitopaikkana. Haluamme, että tarvitessaan hoitoa jokainen varsinaissuomalainen, satakuntalainen, pohjalainen tai ahvenanmaalainen haluaa tulla hoidetuksi juuri meillä. Haluamme olla maan arvostetuin työpaikka ja että alan osaajat hakeutuvat juuri meille.

Viestimällä teemme arvokkaan työmme ja huippuosaamisen näkyväksi. Konkretisoimme työtämme käymällä keskustelua eri sidosryhmiemme kanssa ajankohtaisista aiheista. Tätä kautta meillä kaikilla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisena meidät nähdään ja koetaan.

Maailma mediallistuu ja elämme jatkuvasti kasvavassa viestien tulvassa. Meidän on uskallettava tehdä valintoja siitä, mitä viestimme. Viestintämme on onnistuttava palvelemaan sidosryhmiämme – tarjoamaan heille sitä, mitä he tarvitsevat ja haluavat.

Olemme valppaina muutoksille ja haemme ratkaisuja, joilla voimme parantaa viestintäämme joka päivä. Parannamme joka päivä – yhdessä.

Viestintä- ja brändilinjauksen tausta ja tarkoitus

Tämän linjauksen tarkoituksena on tiivistää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viestinnän keskeiset tavoitteet, tapa viestiä sekä brändimme olemus.

Linjaus korvaa vuonna 2019 hyväksytyn sairaanhoitopiirin viestintästrategian. Päivitys pohjautuu sairaanhoitopiirin strategiatyöhön sekä sisäisiin keskusteluihin syksyllä 2020. Viestintä- ja brändilinjaus toteuttaa marraskuussa 2020 sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttyä strategiaa ja se koskee organisaatiomme viestintää ja brändiä.

Viestintä- ja brändilinjaus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 20.4.2021, sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2021 ja hallituksessa 15.6.2021.

Linjausta uudistetaan tarvittaessa. Käytännön viestintäohjeistukset ja brändityö perustuvat tähän aineistoon, ja myös niitä päivitetään tarvittaessa.

Arvot ja missio kaiken perustana, viestinnän periaatteet määrittävät tavan viestiä

Kuten kaikkea toimintaamme, myös viestintäämme ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö, uudistuva toiminta sekä kestävä kehitys.

Viestinnässä noudatamme lisäksi seitsemää periaatetta:

 1. Avoimuus. Annamme tietoja niitä tarvitseville lukuun ottamatta lainsäädännön perusteella salassa pidettäviä tietoja. Luovutamme julkiset asiakirjat pyydettäessä. Viestimme asioista niiden valmisteluvaiheessa. Kerromme myös itsellemme epämieluisista asioista. Kannustamme rakentavaan vuoropuheluun ja kunnioitamme sananvapautta.
 2. Luotettavuus. Antamiemme tietojen oikeellisuuteen voi luottaa, että olemme rehellisiä. Jos olemme jakaneet virheellisiä tietoja, korjaamme ne.
 3. Oikea-aikaisuus. Ajoitamme viestintämme kyseisen kohderyhmän ja viestittävän asian kannalta sopivaksi.
 4. Palvelevuus. Hyvällä viestinnällä on keskeinen rooli palvelutilanteissa. Varmistamme, että potilaamme ja muut asiakkaamme saavat riittävät ja selkeät tiedot hoitonsa ja muun asiointinsa tueksi. Otamme huomioon kaksikielisyyden vaatimukset myös palveluviestinnässä.
 5. Uudistuminen. Viestintämme kehittyy ja uudistuu muuttuvien olosuhteiden tarpeiden mukaan.
 6. Vaikuttavuus. Viestintämme saa aikaan tavoitteiden mukaisia muutoksia ja käyttäytymistä. Viestinnällä voidaan vaikuttaa myös lisäämällä tiedon tasoa.
 7. Ymmärrettävyys. Ilmaisemme asiamme mahdollisimman selkeästi, käytämme viestinnässä sidosryhmiemme ymmärtämää kieltä. Viestimme suomeksi ja ruotsiksi, tarvittaessa muilla kielillä.

Viestinnän tavoitteet tulevat strategiasta

Viestintämme toteuttaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaa. Haluamme luoda selkeän ja yhtenäisen kokonaiskuvan toiminnastamme. Strategiassa esitetyt tavoitteet ja siinä valitut painopisteet muodostavat viestinnän lähtökohdat.

Missiomme on yliopistosairaanhoitopiirinä tuottaa kansainvälisesti korkealaatuisia terveydenhuollon palveluja ja tutkimusta.

Visionamme on olla Suomen arvostetuin ja modernein sairaanhoitopiiri. Viestinnässä suuntaamme tämän mukaisesti katseemme tulevaisuuteen.

Parannamme joka päivä – yhdessä on strategiamme tuleville vuosille. Nimessä kiteytyy yhteinen tavoitteemme – haluamme parantaa monin erin tavoin ja teemme sen yhteistyössä. Viestintä noudattaa tätä lähtökohtaa.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus muodostuu meidän ja asiakkaidemme välisessä vuorovaikutuksessa. Haluamme että asiakaskokemuksemme tunnetaan ja tunnustetaan koko maassa.

Tämän onnistumiseksi uudistamme viestintäämme entistä asiakaslähtöisemmäksi muun muassa kehittämällä asiakkaitamme puhuttelevia ja palvelevia sisältöjä monimediallisesti.

Henkilöstökokemus

Työyhteisössämme vuorovaikutteisella viestinnällä on keskeinen rooli; meillä jokaisen tulee voida kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi.

Viestimällä sisäistämme oman työmme merkityksen tavoitteidemme saavuttamisessa. Kehitämme yhteistyössä entistä puhuttelevampaa, ajantasaisempaa ja dialogisempaa henkilöstöviestintää parantaaksemme henkilöstökokemusta.

Kuntayhteistyö

Toimiva viestintä on kuntayhteistyön perusta.

Muuttuvassa ympäristössä muutosviestinnän merkitys korostuu. 

Valmistaudumme viestinnällisesti sote-uudistukseen.

Jatkuva parantaminen ja uudistuminen

Tuomme viestinnässämme esiin huippuosaamistamme sekä jatkuvaa uudistumistamme muun muassa kertomalla, millä tavoin olemme sairaanhoitopiirinä erikoissairaanhoidon kärjessä, yliopistoyhteistyöstä, laadukkaasta tutkimuksesta, innovaatioista sekä kestävästä kehityksestä. 

Viestinnän ja brändin seuranta ja mittarit

Seuraamme ja mittaamme viestinnän tavoitteiden toteutumisesta säännöllisesti. Mittaamisen keskeisenä tarkoituksena on kehittää viestintää, uusiutua ja parantaa toimintaamme sitä kautta palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.

Viestinnän seurannan ja mittaamisen avulla arvioimme sitä, miten olemme onnistuneet viestinnässä, onko sairaanhoitopiirin tavoitteista ja toimista muodostunut selkeä kokonaiskuva ja miten eri viestintäkanavat toimivat.

Mittaamme viestintää esimerkiksi seuraamalla sairaanhoitopiirin / Tyksin maineen kehittymistä, viestinnän sisältöjä ja kanavien toimintaa. Seurantaan ja mittaamiseen käytetään useita työkaluja kuten mediaseurantaa, verkkosivuanalytiikkaa, sosiaalisen median analysointityökaluja sekä eri teemojen tai kampanjoiden analysointeja.

Perusviestimme ja ydinviestimme eri sidosryhmille

Sloganimme on samalla perusviestimme: "Parannamme joka päivä"

Perusviestimme on toimintamme allekirjoitus. Se kertoo ennen kaikkea tavastamme toimia ja on myös siinä mielessä lupaus. Perusviestissä kerromme toimintamme merkityksen eri sidosryhmille.

Ensimmäisellä tasolla lause kommunikoi tärkeintä jokapäiväistä tehtäväämme eli terveyshyödyn tuottamista ihmisille. Toisaalta se on vahva lupaus koko toiminnan aktiivisesta kehittämisestä. Olipa kyse uusien hoitomuotojen tutkimisesta tai potilaan näkökulman huomioonottamisesta, parannamme suoritustamme joka päivä.

Sidosryhmäkohtaiset ydinviestit kiteyttävät sen, mikä on olennaisin viestimme eri sidosryhmiemme kanssa viestiessämme

Ydinviestit kiteyttävät tavoitteidemme, arvojemme ja palvelulupauksen olennaisimman sisällön sidosryhmittäin. Ydinviestimme kertovat, miten lunastamme lupauksen meille tärkeimmissä sidosryhmissä.

Ydinviestejä käytetään viestinnän ja markkinoinnin sisältösuunnittelussa.

Sävy määrittää meistä rakentuvaa mielikuvaa

Arvojen ja periaatteiden lisäksi olemme tunnistaneet asioita, jotka kuvaavat tapaamme toimia. Ne ovat määreitä, joita haluamme ihmisten liittävän mielikuvaansa meistä. Nämä ohjaavat viestintämme sävyä ja tyyliä. Ne ovat myös perusta, jolle sekä visuaalinen että sanallinen viestintä rakentuvat.

Mielikuva meistä muodostuu pitkälti siitä, miten toimimme ja myös siitä millaiseen sävyyn viestimme. Mielikuvat rakentuvat arkipäivän teoistamme ja sen myötä myös meidän kaikkien viestinnästä.

Haluamme olla ja viestiä:

 • luotettavasti
 • rohkeasti
 • osaavasti
 • turvallisesti
 • ystävällisesti
 • empaattisesti
 • tehokkaasti
 • ihmisläheisesti
 • modernisti
 • asiakaslähtöisesti
 • tutkimusmyönteisesti
 • kansainvälisesti

Emme ole, emmekä viesti: ylimielisesti, tylysti, kiireisesti, byrokraattisesti, hitaasti, ikävästi, vanhanaikaisesti, sulkeutuneesti, epäselvästi tai vaikeasti ymmärrettävästi.

Viestinnän roolit

Viestintä on tärkeä osa hoitotyötä, kaikkia asiakaskohtaamisiamme sekä työyhteisömme henkilöstökokemuksen rakentumista. Me kaikki olemme viestijöitä. Viestintä on myös tärkeä osa johtamista.

Viestinnän vastuut määritellään VSSHP:n hallintosäännössä ja toimintasäännössä. Niiden mukaan kuntayhtymän viestintää johtaa hallitus, joka hyväksyy viestintälinjauksen. Sairaanhoitopiirin johtaja johtaa kuntayhtymän päivittäistä viestintää, apunaan viestintäyksikkö.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on viranomainen, joka viestii suurelle yleisölle. Tyks on viestinnän kärkemme kun viestimme asiakkaidemme kanssa.

Kun puhumme viranomaisena suurelle yleisölle, kunta-asiakkaiden eli omistajiemme ja muiden viranomaisten kanssa, käytämme koko organisaatiomme nimeä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, VSSHP.

 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, VSSHP tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuisia terveydenhuollon palveluja ja tutkimusta.
 • VSSHP viestii viranomaisena täsmällisesti, luotettavasti, vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.
 • Sairaanhoitopiiri takaa turvallisen huomisen, jotta henkilöstö saa keskittyä potilaiden hoitoon.

Kun viestimme asiakkaidemme ja mahdollisten tulevien työntekijöidemme kanssa, viestinnän kärkenä on Tyks eli Turun yliopistollinen keskussairaala.

 • Tyks on huippuluokan yliopistosairaala, joka tarjoaa maamme parhaat erikoissairaanhoidon palvelut sekä tutkimus- ja opetusympäristön.
 • Tyks puhuttelee asiakastamme eli potilasta, inhimillisesti, mutta osaavasti.
 • Tyks näkyy asiakasviestinnässä (kutsukirjeet, internetsivut, some, esitteet) sekä konkreettisesti arjessamme (mm. asiakastiloissa, työasuissamme, opastuksessa, toimialueiden nimissä)

Muut VSSHP:n tulosalueet ja liikelaitokset viestivät asioistaan tätä yhteistä viestintälinjausta soveltaen.

Visuaalisuus ja logojen käyttö

Yhteisesti sovittua visuaalista ilmettä ja virallisia logojamme käytetään kaikissa aineistoissamme. ​Jotta mielikuvat kehittyisivät myönteisesti, on tärkeää, että markkinointiviestintä on yhteneväistä ja linjakasta.​

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin logoa käytetään VSSHP:n virallisissa dokumenteissa, lomakkeissa jne. sekä viestittäessä virallisille tahoille.

Tyks-brändilogoa käytetään asiakasviestinnässä (kutsukirjeet, internetsivut, some, esitteet, videot) sekä konkreettisesti arjen hoitotyössä (mm. asiakastilat, opasteet, työasut)​.

Brändikäsikirja (sis. graafisen ohjeisto) varmistaa ammattimaisen, modernin ja yhtenäisen ilmeen. Katso graafinen ohjeisto ja muut viestintäaineistot.

Markkinointimateriaaleissa huolehdimme laadukkaasta sisällöntuotannosta (esim. kuva-/ videokerronta). Käytämme kilpailutettuja mainostoimistoja materiaalin tuotannossa.​

Päivitetty: 21.9.2021 15:21