Siirry sisältöön

Rekisteröitynä sairaanhoitopiirin ylläpitämässä henkilörekisterissä

Henkilötietosi voidaan tallentaa sairaanhoitopiirin ylläpitämiin henkilörekistereihin. Potilas-, tutkimus- ja henkilöstörekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä ko. rekistereiden osalta on laadittu erilliset kuvaukset.

Tietosuoja ja tietoturva

Tällä sivulla kerromme yleisesti tietosuojalainsäädäntöön perustuvista rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteröidyllä eli sinulla on oikeus tietää:

  • mitä tietoja sinusta kerätään
  • miksi ja mihin tarkoitukseen tietojasi kerätään
  • kauanko henkilötietojasi säilytetään
  • ketkä vastaanottavat tietojasi, luovutetaanko tietojasi kolmansille osapuolille

Oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä tietosuojalaissa. Alla kerromme sinulle, millaisia rekisteröidyn oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojesi käsittelystä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä täällä internet-sivuillamme. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä voit olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Meillä on velvollisuus antaa sinulle pääsy henkilötietoihisi esimerkiksi kopioina asiakirjoistasi. Huomaathan, että oikeutesi on henkilökohtainen.   

Sinun tulee esittää pyyntösi omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Voit vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi: 

  1. Toimittamalla kirjallisen pyynnön postitse tai henkilökohtaisesti kirjaamoon: voit toimittaa vapaamuotoisen, allekirjoitetun pyynnön, jossa mainitset nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja halutut, yksilöidyt tiedot osoitteella: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ kirjaamo, PL 52, 20521 Turku tai Käyntiosoite: rak. 11A, 2. kerros.
  2. Toimittamalla vapaamuotoisen pyynnön sähköisesti Suomi.fi-palvelussa (lisätietoja Suomi.fi-palvelusta)

Oikeus rajoittaa pääsyä tietoihisi

Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy toimittamasta tietoja tietosuojalain (1050/2018) 34.1 § perustuvasta syystä, tulee sen ilmoittaa kieltäytymisen syyt potilaalle, ellei tämä vaaranna kieltäytymisen tarkoitusta. Mahdollisesta kieltäytymisestä annamme kirjallisen todistuksen, jossa kerrotaan kieltäytymisen syy. 

Oikeus tiedon oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista epätarkat ja virheelliset sinua koskevat tiedot. Mikäli koet, että tiedoissasi on oikaistavaa, voit vaihtoehtoisesti esittää pyyntösi postitse sairaanhoitopiirin kirjaamoon tai henkilökohtaisesti:

  • toimittamalla vapaamuotoisen, kirjallisen, pyynnön, jossa sinun tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaadit oikaistavaksi, mikä on mielestäsi oikea tieto ja millä tavoin pyydät oikaisun tehtäväksi. Korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti on kuvattava sanantarkasti.

Ellemme hyväksy vaatimusta tiedon oikaisusta, annamme asiasta kirjallisen päätöksen, missä kerrotaan syyt asiassa kieltäytymiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla ei ole oikeutta vaatia poistamaan tietojasi silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin. Et siis voi vaatia tietojasi poistettavaksi lakisääteisestä rekisteristä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla ei ole oikeutta vaatia meitä siirtämään tietojasi järjestelmästä toiseen silloin, kun rekisterinpito perustuu lakiin.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, silloin kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Sairaanhoitopiirissä on määritetty toimintaprosessi tilanteisiin, joissa henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus. Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin sinun oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme loukkauksesta sinulle viipymättä.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, kun sinun mielestäsi sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Valitus tulee tehdä tietosuojaviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi sinulla saattaa olla lainsäädännön soveltuessa seuraavia oikeuksia:

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on erityisessä tilanteessa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä (ml. profilointi): Rekisteröidyllä on erityisissä tilanteissa oikeus vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä, mukaan lukien profilointi.

Henkilötietojen käsittely sairaanhoitopiirin puolesta ja lukuun

Toiminnassamme luovutamme henkilötietoja meidän lukuumme käsitteleville tahoille, kuten toimeksiantosopimuksen puitteissa toimiville tarjoajille. Ulkoisia henkilötietojen käsittelijöitä toiminnassamme ovat esimerkiksi sopimukselliset järjestelmätoimittajat ja muut ulkopuoliset palveluntuottajat. Hankittaessa palveluja ulkopuolisilta palveluntuottajilta, valitsemme sopimuskumppanikseen vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojaan liittyvät vaatimukset varmistetaan kirjallisin sopimuksin.

Miten henkilötietoni suojataan?

Sairaanhoitopiiri haluaa toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä. Tietoturvan osalta meitä ohjaavat periaatteet määritellään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikassa. Sairaanhoitopiirin toimintaa ohjaavat säännöt, politiikat ja periaatteet löydät nettisivuiltamme sairaanhoitopiiri > johtaminen ja organisaatio > säännöt.

Keneltä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja antaa kunkin henkilörekisterin yhteyshenkilö.

Voit olla tarvittaessa yhteydessä myös tietosuojavastaavaamme: tietosuoja(a)tyks.fi.

Tätä tietosuojainformaatiota päivitetään ja tarkistetaan tarvittaessa.

Päivitetty: 3.6.2019 14:00
Luotu: 28.5.2019 16:44