Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2022–31.12.2022

Laadittu ja hyväksytty Tyks-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä: 12.10.2021

Käsitelty ja osaltaan hyväksytty Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnassa: 28.10.2021

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa: 9.11.2021

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa: 30.11.2021

1. Toimintaympäristö

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä) alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu yhdenmukaiseksi ja hyväksytty erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmässä terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti. Alueen perustiedot on esitetty taulukossa 1 ja erityisvastuualueen riskialueluokitus on esitetty liitteessä 1. Kuntayhtymän alueella on vuodessa noin 63 000 ensihoitotehtävää.

Alueen perustiedot 

(1)= Sotkanet.fi 31.12.2020, (2)= Maanmittauslaitos 1.1.2021, (3)= CGI 2021

 • Sairaanhoitopiirin nimi: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
 • Väkiluku edellisen vuoden lopussa (1): 484 188
 • 0–14 v. (1): 14,6 %
 • 15–64 v. (1): 61,7 %
 • 65– v. (1): 23,8%
 • THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi 2016 (1): 95,6
 • Alueen kokonaispinta-ala (2): 20 902 km2
 • Josta vesi- tai merialueita (2): 9 876 km2
 • Maa-aluetta sisältävien riskialuesolujen lukumäärä ja jakauma (3)
  • Ydintaajama: 36 kpl, 0,3 %
  • Muu taajama: 1 239 kpl, 9,1 %
  • Asuttu maaseutu: 6 761 kpl, 49,6 %
  • Muut alueet: 5 593 kpl, 41,1 %

2. Ensihoitopalvelun järjestämistapa

Kuntayhtymä tuottaa alueensa ensihoitopalvelun monituottajamallilla. Kuntayhtymällä on omaa toimintaa sekä toistaiseksi voimassaolevat yhteistoimintasopimukset Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi ensihoitopalvelua tuotetaan ostopalveluna.

3. Ensihoitopalvelun sisältö

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n ja ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 585/2017 2 §:n mukaiset tehtävät. Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtaminen sekä lääkäriyksikkötoiminta. Kuntayhtymällä on ensihoidosta vastaava lääkäri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestää erityisvastuualueen ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen.

Ensihoitopalvelun kenttäjohtajat vastaavat ensihoitopalvelun operatiivisesta johtamisesta Tyks-erityisvastuualueen päivystävän ensihoitolääkärin ja kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin alaisuudessa.

4. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset

4.1. Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla ensivastetoimintaan soveltuva koulutus ja kelpoisuus.

4.2. Perustason ensihoidon yksikkö

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

4.3. Hoitotason ensihoidon yksikkö

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään ensihoitopalvelusta annetun asetuksen (585/2017) mukaista kelpoisuutta siirtymäsäännös huomioiden. Hoitotason ensihoitajan on kuitenkin oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

4.4. Yhden henkilön muodostama ensihoidon yksikkö

Yksi ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 8 §:n kohdan 3 a) mukaisen hoitotason kelpoisuuden tai 11 §:n siirtymäsäännöksen kriteerit täyttävä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi muodostaa asetuksen 8 §:n kohdan 4 mukaisen ensihoitopalvelun yksikön, jonka tehtäviin kuuluu potilaiden hoidon tarpeen arviointi, välittömän hoidon aloittaminen sekä muiden ensihoitopalvelun yksiköiden tukeminen. Tämän yksikön tehtäviin ei kuulu potilaan kuljettaminen.

4.5. Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtajan tulee täyttää edellä kuvattu hoitotason ensihoitajan pätevyysvaatimus. Lisäksi hänellä on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus.

4.6. Ensihoitolääkäri

Erikoislääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla ja syvällinen perehtyminen ensihoitoon sekä riittävä anestesiologinen osaaminen. Erikoistuvien lääkäreiden osalta pätevyysvaatimuksena ovat laillistetun lääkärin oikeudet sekä riittävä kokemus eri erikoisalojen potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta. FinnHEMS-yksikössä toimiminen edellyttää lisäksi lentotoiminnan asettamien kriteerien täyttymistä.

4.7. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen

Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perustason ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoidon yksiköiden henkilöstön koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa.

5. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta

Tavoitteet potilaiden tavoittamisajoista on esitetty taulukossa 2. Tavoittamisviiveet lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen saapumiseen.

A- ja B-tehtävät

​Alueluokka
Mediaani​90 %​
​Ydintaajama
​6 min
​9 min
​Muu taajama
​8 min
​17 min
​Asuttu maaseutu
​15 min
​26 min

C- ja D-tehtävät

​Koko maakunta
​90 %
​C
​30 min
​D
​120 min


Ensihoitopalvelun toiminnasta raportoidaan neljännesvuosittain asetuksessa edellytetyllä tavalla.

6. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 §:n mukaan äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

7. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat

Kuntayhtymien rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka- ja poikkeustilanteissa kuntayhtymien ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas), ensihoitokeskuksen yhteen sovittamia ja/ tai kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin hyväksymiä ensihoidon ohjeita.


Päivitetty: 24.1.2022 8:34
Luotu: 23.8.2021 14:08