Siirry sisältöön

 Vanhemmat Vahvasti Mukaan

  • Vanhemmille
  • Koulutus
  • Tutkimus

VVM-logo.-perhelähtöistä tehohoitoa

Vanhemmat Vahvasti Mukaan on osastollamme kehitetty koulutusmalli, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa. Koulutus perustuu oletukseen, että vastasyntyneelle vauvalle vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin ovat elintärkeitä. Ne muodostavat vauvan kannalta keskeisen ja korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön. Kollaasi vastasyntyneistä vauvoista äidin rinnalla.Olemalla vauvansa lähellä ja osallistumalla hänen hoivaamisensa vanhemmat voivat siis tukea oman vauvansa kehitystä myös vauvan sairaalahoidon aikana.

Vanhemmilla on usein myös luontainen tarve hoivata ja suojella vastasyntynyttä vauvaansa olemalla lähellä häntä ja opettelemalla tuntemaan hänet. Näin ollen eroon joutuminen vastasyntyneestä voi aiheuttaa stressiä ja pahaa oloa myös vanhemmille. Vanhempien rajoittamaton oikeus osallistua vauvansa hoitoon sairaalassa tukee myös heidän omaa hyvinvointiaan ja sen kautta suhdetta vauvaan.

Se, kuinka paljon vanhemmat viettävät aikaa vauvansa luona sairaalassa ja osallistuvat hänen hoivaan liittyy siihen, kuinka heidät otetaan vastaan, kuinka heidän annetaan osallistua vauvansa hoivaan ja kuinka heidän mielipiteitään huomioidaan heidän vauvaansa liittyvässä päätöksen teossa. VVM-koulutuksella pyritään vaikuttamaan vastasyntyneiden tehohoidon henkilökunnan tapaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä työskennellä yhteystyössä vanhempien kanssa.

Olemme kouluttaneet koko henkilökuntamme Tyksin keskolassa Vanhemmat Vahvasti Mukaan –koulutusmallilla ja lisäksi toimimme koulutusyksikkönä.

VVM-logo.Alkusysäys koulutusmallin kehittämiseen tuli osaston tarpeesta valmistautua perhehuoneissa annettavaan tehohoitoon ja osastonylilääkärin Liisa Lehtosen visiosta, että tätä fyysisen ympäristön muutosta tulee tukea hoitokulttuurin suunnitelmallisella muutoksella.

Vuosina 2009 – 2012 kehitimme ja toteutimme Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) –koulutuksen omalla osastollamme. Koulutusmalli perustuu tutkimusnäyttöön ja kehityspsykologisiin teorioihin. Suunnittelimme koulutuksen yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa ja pääkouluttajana toimii erikoispsykologi, PsL, Sari Ahlqvist-Björkroth.

Syksyllä 2012 koulutusmallimme laajeni kansalliselle tasolle Lasten klinikoiden kummien tuella. Siitä saakka olemme tarjonneet koulutusta myös maamme muille vastasyntyneiden tehohoitoa antaville sairaaloille.

Koulutuksen sisältö:

Koulutusmallimme sisällöllinen kulmakivi on vauvan yksilöllisen käyttäytymisen havainnointi yhdessä vanhempien kanssa ja hoivasuositusten laatiminen näiden yhteisten havaintojen pohjalta. Koulutus edesauttaa vanhempien äänen kuuluksi tulemista heidän vauvaansa koskevassa päätöksenteossa ja näin vanhemmat integroidaan osaksi hoitotiimiämme. Tämän toivomme puolestaan lisäävän vanhempien läsnäoloa vauvansa luona sairaalahoidon aikana. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välisen kiintymyssuhteen kehittymistä ja vauvan myöhempää kehitystä.

Koulutuksen kesto ja toteutus:

Koulutus perustuu koko yksikön henkilökunnan kouluttamiseen henkilökohtaisen mentoroinnin kautta. Sen vuoksi koulutuksen tarkka kokonaiskesto riippuu yksikön henkilöstön koosta. Yksikkö valitsee keskuudestaan tiimin (2-3 tulevaan mentorihoitajaa, osaston lääkärin ja osastonhoitajan), joka osallistuu koulutukseen aktiivisesti ja vastaa koulutuksen toteutuksesta omalla osastollaan. Lisäksi yksikkö hankkii työnohjaajan, joka voi toimia koulutukseen oleellisesti kuuluvan reflektiivisen ryhmätyönohjauksen vetäjänä.

Puolentoista vuoden mittaisessa koulutusohjelmassa tarjoamme tiivistä opetusta ja työnohjauksellista tukea osastolta valituille mentoreille, osaston lääkärille, osastonhoitajalle ja työnohjaajalle. Mentorit saavat viisi viikkoa vaiheittain etenevää opetusta henkilökohtaiselta kouluttajamentorilta. Muille tarjotaan kaksi viikkoa teoria- ja pienryhmäopetusta. Lisäksi koulutukseen kuuluu konsultaatiokäyntejä koulutettavassa yksikössä, mentorihoitajien työnohjaus, koulutuskäsikirjat ja muu opetusmateriaali. Koulutus tapahtuu sekä meillä Tyksissä että koulutettavassa yksikössä. Vanhemmat vahvasti mukaan -esite.

Koulutuksen hinta on 25 000€/ yksikkö (+ alv:n 23%). Yksikölle tulee kustannuksia myös sijaisjärjestelyistä, jotka aiheutuvat mentorihoitajien irrottamisesta muun hoitohenkilökunnan mentorointiin. Lisäksi kustannuksia tulee matka- ja majoituskuluista. Koulutuksen hinta-hyöty –suhde suhteutuu, siihen kuinka paljon se tulee maksamaan yhtä koulutettavaa kohti.

Ota yhteyttä:
Liisa Lehtonen
lianle(at)utu.fi
                                                         
Avaa VVM-koulutuskäsikirja tästä

Kouluttajat:

Teoriakoulutuksesta vastaavat erikoispsykologi Sari Ahlqvist-Björkroth ja lastentautiopin professori, osastonylilääkäri Liisa Lehtonen. Mentorihoitajien mentoroinnista vastaavat kouluttajamentorit Eija Laine, Helena Lindberg, Johanna Nieminen, Eeva Perälä ja Sanna Pick.

VVM-koulutusryhmä 2012-2014. 

Ensimmäinen valtakunnallinen VVM -koulutusryhmä (2012-2014): Päijät-Hämeen ja Satakunnan keskussairaaloiden keskolahenkilökunta sekä kouluttajat

Koulutetut keskukset aikajärjestyksessä:

Satakunnan keskussairaala, Pori
Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti
Vaasan keskussairaala, Vaasa
Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu
Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna
Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio
Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta
Hyvinkään keskussairaala, Hyvinkää
Etelä-Pohjanmaan keskussairaala, Seinäjoki
St Olav yliopistollinen sairaala, Trondheim, Norja
Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä

Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutuksen vaikuttavuuden tieteellistä arviointia tehdään parhaillaan viidessä suomalaisessa vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä (Tyks, SaKS, PHKS, VKS, Oys).

Tutkimme koulutusmallin välittömiä vaikutuksia ja pitkäaikaisvaikutuksia sekä lapsen ja vanhemman että henkilökunnan näkökulmista. VVM-koulutuksen vaikuttavuutta tutkitaan erilaisissa konteksteissa: keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa, pienissä ja isoissa yksiköissä omine erityispiirteineen.

Ensimmäiset tulokset sairaanhoitajien haastattelututkimuksesta ovat osoittaneet, että koulutus onnistui muuttamaan ensimmäisenä koulutetun yksikön asenteita ja toimintatapoja niin, että vanhemmat olivat koulutuksen jälkeen aidosti tervetulleita osastolle kaikkina vuorokauden aikoina, lapsen toimenpiteistä tai raporttiajoista riippumatta.

Vanhemmat tulivat osaksi hoitotiimiä, he tuottivat arvokasta tietoa vauvansa päivittäisestä voinnista ja osallistuivat hoitoa koskevaan päätöksentekoon. (Axelin A, Ahlqvist-Björkroth S, Kauppila W, Boukydis Z & Lehtonen L: Nurses’ Perspective on Effects of Close Collaboration with Parents training program: A Qualitative Study. American Journal of Maternal and Child Nursing, painossa).

Ahlqvist-Björkroth S, Boukydis Z, Axelin A, Lehtonen L: Close Collaboration with ParentsTM Intervention improve parents’ psychological well-being and child development. Description of the intervention and study protocol. Behavioural Brain Research 2017;325: 303–310.

Tutkimusryhmä:
Liisa Lehtonen, osastonylilääkäri, lastentautiopin professori, Turun yliopistollinen sairaala ja Turun yliopisto, lastentautioppi
Anna Axelin, TtT, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
Sari Ahlqvist-Björkroth, PsL, Turun yliopisto, psykologian laitos
Simo Raiskila, LK, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, lastentautioppi

Päivitetty: 29.1.2020 8:42