Siirry sisältöön

 Kuntoutusohjaus

Yhteystiedot​

Kuntoutusohjaajat

Katso kuntoutusohjaajien yhteystiedot Potilaille-välilehdeltä

Palveluyksikön päällikkö

Johtava kuntoutusohjaaja Heli Rajalin, p. 02 313 4223

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Kuntoutusohjaus

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

​Kuntoutusohjaus on kuntoutusohjaajan antamaa lakisääteistä, asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja potilaalle maksutonta palvelua. Se on tarkoitettu kaikenikäisille pitkäaikaissairaille tai vammautu-neille potilaille.

Kuntoutusohjaajan palvelut

Kuntoutusohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyseessä vastavammautu-nut tai -sairastunut tai vaikeavammainen henkilö, sekä tilanteissa, joissa sairaus tai vamma aiheuttaa ongelmia toiminta- tai työkykyyn. Kuntoutusohjaaja selvittää ja arvioi yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä yhteistyötahojen kanssa potilaan toimintakykyä, kokonaistilannetta sekä kuntoutumis- ja palvelumahdollisuuksia. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on mahdollisimman hyvin omassa arjessaan ja toimintaympäristössään pärjäävä, toimintakykyinen ja osallistuva potilas.

Kuntoutusohjauksen toteutus

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta tai vammaista potilasta sekä hänen lähiyhteisöään suoriutumaan paremmin sairautensa ja/tai vammansa kanssa keskustellen, kuunnellen ja rohkaisten. Yhdessä potilaan ja lähiyhteisön kanssa etsitään keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa.

Kuntoutusohjaaja suunnittelee, aikatauluttaa, seuraa sekä arvioi kuntoutumista kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien ja hänen itsenäistä suoriutumistaan tukien.

Kuntoutusohjaaja on yhdyshenkilö kodin ja sairaalan sekä hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden välillä.

Kuntoutusohjaaja

  • neuvoo potilaita ja heidän läheisiään sairauteen ja/tai vammaan liittyvissä asioissa sairaalassa sekä tehden tarvittaessa koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä
  • ohjaa lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluihin
  • ohjaa apuvälineasioissa ja asunnonmuutostöissä
  • tiedottaa sairausryhmien erityispiirteistä, palveluista ja tukimuodoista
  • tiedottaa vammaisjärjestöjen toiminnasta
  • ohjaa virkistys- ja harrastustoimintaan
  • osallistuu tarvittaessa työryhmien kokouksiin sekä toimii potilaan palvelujen koordinoijana

Yhteydenotto

Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä potilas itse tai hänen läheisensä sekä hoito- ja kuntoutushenkilökunta sekä muut yhteistyötahot.

Kuntoutusohjaajien yhteystiedot

Aikuisten neurologia
Puh. 02 313 2735

Hengityselinsairaat aikuispotilaat
Puh. 02 313 4223
Puh. 02 313 7295

Kuulovammaiset lapset
Puh: 02 313 5007

Kuulovammaiset ja kuurot nuoret ja aikuiset
Puh. 02 313 5005

Kuulovammaiset ja kuurot aikuiset
Puh. 02 313 2535

Kuulonäkövammaiset aikuiset
Puh. 02 313 1599

Näkövammaiset lapset
Puh. 02 313 1543

Näkövammaiset aikuiset
Puh. 02 313 1544

Aikuiset syöpäpotilaat
Puh. 02 313 7295

Tuki- ja liikuntaelinvammaiset aikuiset
Puh. 02 313 2288

Lasten neurologia
Puh. 02 313 2489
Puh. 02 313 2467
Puh. 02 313 2490

Lasten reumataudit

Puh. 02 313 2490

Syöpäsairaat lapset ja nuoret
Puh. 02 313 1484

Lastentaudit ja lasten kirurgia
Puh. 02 313 2481

Psykiatria
Puh. 050 431 2921
Puh. 050 501 4003

​Kuntoutusohjauksen opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä laaja-alaisesti pitkäaikaissairaan ja/tai vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä jokapäiväistä selviytymistä tukevaan toimintaan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Opiskelijalla on nimetyt ohjaajat, jotka vastaavat onnistuneesta ja tavoitteellisesta harjoittelusta. Harjoittelujakson aikana opiskelija saa kokemusta eri potilasryhmistä ohjaajan vastuualueen ja työssä oppimisjakson tavoitteiden mukaisesti.

​Ennen harjoittelua

Perehdy kuntoutusohjausnimikkeistöön sekä sairauteen ja vammaisuuteen liittyviin etuisuuksiin ja palveluihin.

Kuntoutusohjaajan työ on itsenäistä vastanottotyötä ja kuntoutusohjaaja on moniammatillisen työ-ryhmämme asiantuntijajäsen, hän toimii yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa sekä osallistuu potilasta koskeviin kotikunnan yhteistyöneuvotteluihin. Kuntoutusohjaajien sairaalan ulkopuolelle kohdentuviin koti-, päiväkoti- ja koulukäynteihin tulee olla erityinen tarve ja perustelu esimerkiksi tarve saada erityistietoa potilaan elinympäristöstä mitä muulla keinoin ole luotettavasti saatavilla ja/tai ohjausta ei kyetä riittävän aidosti demonstroimaan sairaalaympäristössä.

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.


Päivitetty: 11.2.2022 10:55