Siirry sisältöön

Lausuntohakemukset

Tällä sivulla:

Terveystieteellinen tutkimus

Lausuntohakemuslomake uudesta tutkimuksesta tai sen merkittävästä muutoksesta

Toimita toimikunnalle lausuntohakemuslomake liitteineen, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä selvitys (ks. alla), luettelo liitteistä sekä tarvittaessa lomake lausuntomaksun laskutusta varten.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä selvitys: Tietosuoja-asetuksen voimaantulo ja uusi kansallinen tietosuojalaki muuttivat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia sääntöjä. Toimikunta tarvitsee lausunnon antamista varten vähintään seuraavat tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyen (koskee myös koodattuja tai muuten pseudonymisoituja tietoja):

  • henkilörekisterin rekisterinpitäjä tai yhteisrekisterinpitäjät
  • henkilötietojen käsittelyn laillinen käsittelyperuste (yksi tai useampi)
  • henkilötietojen käsittelijätahot
  • kauanko henkilötietoja säilytetään
  • miten henkilötiedot suojataan
  • tietojen mahdolliset luovutukset muihin tutkimuksiin tai käyttötarkoituksiin
  • tietojen mahdolliset siirrot EU/ETA-maiden ulkopuolelle

Tiedot voi toimittaa vapaamuotoisella asiakirjalla. Voit myös käyttää esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietosuojaselostetta Tietosuojaseloste (docx) ja [Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen täyttöohje (pdf).

Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköiden tutkijat voivat pyytää henkilökohtaista ja maksutonta apua eettisen toimikunnan lausuntopyynnön ja sen liitteiden laatimiseen Turun kliinisestä tutkimuskeskuksesta. Sähköposti: turkucrc(a)tyks.fi

Lomake lausuntomaksun laskutusta varten: Suomeksi På svenska In English

Lausuntomaksun laskutuslomake lähetetään ohjeen mukaan täydennettynä Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen eettinen.toimikunta(a)tyks.fi. Lomakkeen voi lähettää samalla kuin luettelon lausuntopyynnön liitteistäkin ks. ohjeet ”Tekniset ohjeet lausuntopyynnön lähettämisestä” alla.

Eettisen toimikunnan lausuntomaksuista säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa STM A 1287/2018.

Muutokset, ks. lausuntohakemuslomake ja täyttöohjeet

Kirjaa selkeästi saatekirjeeseen tai lomakkeeseen

  • mitä muutat?
  • miksi muutos on tarpeen?

Toimita muutetut asiakirjat ja merkitse muutokset selkeästi. Toimita myös tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio muutoksista.

Sivun alkuun

Kliininen lääketutkimus

Kliiniset lääketutkimukset arvioi Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta eli TUKIJA tai TUKIJA:n päätöksellä alueellinen eettinen toimikunta. Alueelliselle toimikunnalle tulee toimittaa kopio TUKIJA:n siirtopäätöksestä. Tietoa ennakkoilmoitusmenettelystä ja lausunnon hakemisesta sekä tarpeelliset lomakkeet ja ohjeet löytyvät TUKIJA:n internetsivuilta.

Kliinistä lääketutkimusta koskeva lausuntohakemus sekä lausuntohakemus merkittävästä muutoksesta ja ilmoitus kliinisen lääketutkimuksen päättymisestä on kaikissa tapauksissa tehtävä STM:n vahvistamalla lomakkeella.

Lomake lausuntomaksun laskutusta varten: Suomeksi  På svenska  In English

Lausuntomaksun laskutuslomake lähetetään ohjeen mukaan täydennettynä Word-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen eettinen.toimikunta(a)tyks.fi. Lomakkeen voi lähettää samalla kuin luettelon lausuntopyynnön liitteistäkin ks. ohjeet ”Tekniset ohjeet lausuntopyynnön lähettämisestä” alla.

Sivun alkuun

Lausuntohakemus näytteiden siirrosta biopankkiin

Lomakkeet ja täyttöohjeet

Lausuntohakemus näytteiden siirrosta biopankkiin

Lausuntohakemus liitteineen lähetetään sille eettiselle toimikunnalle, jonka alueella näytteet sijaitsevat. Ennen lausuntohakemuksen laatimista suositellaan ottamaan yhteyttä näytteet vastaanottavaan biopankkiin ja selvittämään onko biopankki valmis vastaanottamaan näytteet. Näytteet voi siirtää korkeakoulu, tutkimuslaitos, terveydenhuollon toimintayksikkö tai muu yksikkö.

Henkilöille, joiden näytteitä ja tietoja on tarkoitus siirtää biopankkiin tiedotetaan asiasta. Niin sanottu henkilökohtainen tiedonanto on ensisijainen menettelytapa. Valvira ratkaisee voidaanko käyttää niin sanottua julkista tiedonantoa tilanteissa, joissa henkilökohtainen tiedonanto ei ole mahdollista näytteiden iän, suuren määrän tai muun syyn vuoksi. Ks. Julkisen tiedonantomenettelyn edellytysten arviointi Valvirassa ja  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta.  

Yhteyshenkilölle ilmoitetaan hakemuksen mahdolliset puutteet, lausuntohakemuksen käsittelyä koskevat tiedot sekä lähetetään eettisen toimikunnan lausunto ja mahdollinen lausuntomaksu. Jos lausuntohakemuslomakkeeseen varattu tila ei riitä, voi tarvittaessa käyttää erillistä liitettä.

Sivun alkuun

Lausuntohakemus biopankkitutkimuksesta

Lausuntohakemus biopankkitutkimuksesta

Lomakkeella haetaan lausuntoa biopankkitutkimuksesta eli biopankin hallussa olevien näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytöstä tutkimukseen. Ennen lausuntohakemuksen laatimista suositellaan ottamaan yhteyttä biopankkiin ja selvittämään, onko biopankilla kyseisiä näytteitä ja millainen on biopankin prosessi näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamiseksi.

Yhteyshenkilölle ilmoitetaan hakemuksen mahdolliset puutteet, lausuntohakemuksen käsittelyä koskevat tiedot sekä lähetetään eettisen toimikunnan lausunto ja mahdollinen lausuntomaksu. Jos lausuntohakemuslomakkeeseen varattu tila ei riitä, voi tarvittaessa käyttää erillistä liitettä.

Sivun alkuun

Tekniset ohjeet asiakirjojen laatimiseen

Liitteet

Arkistoinnin vuoksi tutkimuksille tulee laatia omat asiakirjat (jokaiseen tutkimukseen oma saatekirje ja lomake), vaikka liitteet olisivat samoja.

Sihteerin kautta puheenjohtajalle välitettävät tiedostot sähköpostitse: Sähköpostin koko max noin. 2–2,2  Mt. Tarvittaessa asiakirjat tulee toimittaa eri viesteissä.

Liitteistä tulee laatia luettelo, johon nimetään käsittelyyn toimitettavat asiakirjat (vrt. hakemuslomakkeen liitteet). Luettelossa tulee noudattaa lausuntohakemuslomakkeessa esitettyä liitteiden numerointia.

Liiteluetteloon tulee merkitä asiakirjojen versionumero ja päiväys siinä muodossa kuin ne halutaan eettisen toimikunnan lausuntoon. Mikäli jätät liitteen tai selvityksen pois, esitä sille liiteluettelossa lyhyt perustelu.

Muista merkitä kaikkiin liitteisiin liitteen otsikko sekä tutkimuksen nimi ja/tai tunniste.

Liiteluettelo tulee toimittaa määräpäivänä Word-tiedostomuodossa (doc-pääte tai vastaava) sähköpostilla osoitteeseen eettinen.toimikunta(a)tyks.fi.

Muutokset

Muutokset tulee merkitä siten, että muutettu teksti näkyy myös mustavalkoisessa tulosteessa esimerkiksi lihavointina tai kursivointina. Versionumero muuttuu, mikäli asiakirjaan tehdään muutoksia (esim. versio-1, versio-2 jne.).

Muuta huomioitavaa

Älä nido asiakirjoja.

Toimita asiakirjat yksipuolisina, mustavalkoisina kopioina.

Ota itsellesi kopiot asiakirjoista.

Sivun alkuun

Päivitetty: 4.3.2020 10:59
Luotu: 4.2.2014 16:36