Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2021

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att ansöka om coronatestet, information om besök på Tyks sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Uppdaterad 22.1.2021

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen. Trots att förekomsten av coronasmittor i Egentliga Finland avtar, tillåter epidemiläget inga lättnader i rekommendationerna.

Incidensen för coronafallen har sjunkit sedan början an året inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Måndagen 18.1. var siffran 85,2 per hundratusen invånare. Smittor från närkretsen och samma hushåll har uppvisat en sjunkande trend. Däremot har antalet smittor som härstammar från utlandet förfarande varit högt. Av alla smittor i landskapet importeras 15–20 procent utomlandsifrån.

Antalet utförda coronatester har stigit i Egentliga Finland, men har inte ännu nått samma nivå som före jul.  Andelen positiva coronatestsvar är nu 3,0 procent. Av smittkällorna lyckas man f.n. utreda 76 procent, vilket betyder att smittspårningen är framgångsrik i kommunerna.

Egentliga Finlands regionala coronasamarbetsgrupp som sammanträdde på tisdagen 19.1. beslöt att fortsätta alla tidigare rekommendationer t.o.m. söndagen 7 februari. Nu är det särskilt viktigt att betona vikten av att följa rekommendationerna om användning av munskydd och om distansering.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets område vidare levereras till kommunerna i Egentliga Finland. Alla kommuner ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna på basis av befolkningen i respektive kommun. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Företagshälsovården vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har per 22.1.2021 vaccinerat cirka 3000 personer inom sin vårdpersonal mot corona. Kommunerna i sydvästra Finland har rapporterat till sjukvårdsdistrikt att de hittills har gett totalt cirka 3500 vacciner (efter 2 veckorna).

Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister.

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

Alla rekommendationer gäller i hela provinsen fram till 7 februari 2021.

Distansarbete

 • Rekommendationen för distansarbete gäller för närvarande i Egentliga Finland i enlighet med regeringens principbeslut (15 oktober).
 • Om arbetsuppgifterna tillåter, rekommenderas distansarbete för övrigt bör nödvändiga åtgärder göras för att minska närkontakt och övriga riskfaktorer.
 • Koordinationsgruppen i Egentliga Finland rekommenderar att alla arbetsgivare noggrant överväger ytterligare möjligheter till att utföra arbetet på distans.

Distansering och användning av munskydd

Användning av munskydd rekommenderas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt enligt THL: s rekommendationer. Användning av munskydd rekommenderas för alla 12 år fyllda personer enligt THL:s meddelanden 8.1.2021 (på finska).

Dessutom rekommenderar koordinationsgruppen att personal som tar hand om kunder alltid använder munskydd, också utomhus.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Nya modifierade koronavirusvarianter infekterar och sprids snabbare än den tidigare koronavirusvarianten. Därför rekommenderar THL ett säkerhetsavstånd på mer än två meter till andra människor.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

 • Äldre och personer i riskgrupper har rätt att träffa sin anhöriga. Möten och besök måste garanteras särskilt vid enheter med dygnetruntvård. Antalet besökare måste dock begränsas märkbart.
 • Då personer som bor i vårdhem och hör till en riskgrupp besöker privata hem, måste rekommendationen om personbegränsning vid privata tillställningar beaktas.
 • Särskild vikt måste tillämpas beträffande hygienanvisningar, skyddsavstånd och användning av munskydd vid besök hos äldre och anhöriga som hör till en riskgrupp.

Undervisningen

Högskolor

I högskolor rekommenderas undervisningen på distans eller en hybridmodell som växlar mellan distans- och närutbildning så att nödvändig utbildning kan implementeras som närutbildning.

Utbildning på andra stadiet

 • I gymnasieskolor och yrkesutbildning rekommenderas en hybridmodell som växlar mellan distans- och närutbildning så att nödvändig utbildning kan implementeras som närutbildning, t.ex. slutkurser för gymnasieelever och praktisk utbildning i yrkesstudier.

Grundskola:

 • Grundskolor kan återvända till kontaktundervisning.
 • I högstadiet rekommenderas munskydd för eleverna.
 • I grundskolor årskurs 6 rekommenderas att använda munskydd.
 • I grundskolor, årskurs 4–5, rekommenderas att överväga munskydd, särskilt i svåra epidemiområden.

Förskoleundervisning (skolbaserad) och småbarnspedagogik:

 • I synnerhet måste man se till att det inte finns några kontakter mellan de olika grupperna.
 • Personalen bör använda munskydd eller visir som täcker hela ansiktet. Rekommendationen är att de som arbetar med de allra minsta barnen använder skydd i mån av möjlighet.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Följande rekommendationer från koordinationsgruppen gällande stängning av offentliga och privata utrymmen:

 • Biblioteksverksamheten bör ordnas så att säkerhetsavståndet mellan människor bibehålls. Biblioteken erbjuder begränsad service, t.ex. kortvariga utlåningar för ett begränsad klientel samt tillgång till allmänna datorer för nödvändiga ärenden. Läsesalarna stängs och tillställningar som planerats inställs eller förverkligas på distans. Om detta inte är möjligt, bör biblioteken stängas.
 • Ungdomslokalerna får hållas öppna förutsatt att tillräckliga säkerhetsavstånd mellan personer kan bibehållas. Verksamheten i ungdomsutrymmena inskränks – således tillreds inte mat i dessa utrymmen, men trygga utrymmen erbjuds. Samtidigt erbjuder ungdomsarbetarna information om coronaviruset direkt åt ungdomarna, stöder dem och berättar om testning och hur man söker sig till testning. Om detta inte är möjligt, bör ungdomsgårdarna stängas. Användning av munskydd inom ungdomsutrymmena rekommenderas särskilt för ungdomar i högstadieålder och äldre.
 • Antalet besökare på muséer och övriga kulturutrymmen bör begränsas kraftigt så att antalet motsvarar de begräsningar som RFV fastställt för offentliga tillställningar inomhus. Om detta inte är möjligt, bör kulturutrymmen och muséer stängas.
 • Undervisning vid arbetar- och medborgarinstitut implementeras fortfarande som distansutbildning. Denna rekommendation gäller vuxenutbildningen.
 • Inomhuslekparker och -lekplatser stängs.
 • Korridorer, vänthallar och vestibuler i köpcentra stängs för allmänheten för att undvika onödig vistelse.
 • Rekommendationen är att privata aktörer iakttar samma begränsningsåtgärder.

Offentliga tillställningar

Privata tillställningar

 • Privata tillställningar med flera än 10 deltagare bör inte ordnas.

Koordinationsgruppen rekommenderar följande begränsningar gällande:

Det måste vara möjligt att faktiskt följa säkerhetsintervallen i alla hobbyaktiviteter.

 • Alla inomhusaktiviteter för vuxna anses fortfarande vara avstängda. Pausen för lagsporter för vuxna och kontakt och kampsport fortsätter också.
 • Hobbyer för barn och ungdomar kan dock fortsätta (under 20 år) med följande begränsningar
  • Matchnings- och tävlingsaktiviteter för under 20-åren i idrottsanläggningar inomhus måste avbrytas.
  • Träning på skift som är reserverat för barn under 20 år måste genomföras med säkerhetsintervallen och utan nära kontakt. Detta innebär att man avstår från närkontakt i all träning. Träning på utomhusutrymmen kan användas under träning.
 • Idrottsevenemang och -tävlingar som överskrider landskapsgränsen bör inte arrangeras i Egentliga Finland. Rekommendationen gäller personer i alla åldrar som deltar i motions- och idrottsevenemang individuellt eller i lag inomhus och utomhus.
 • Möjligheten till träning och tävlingar för professionella idrottare enligt UKM:s definition garanteras enlighet med serielicensavtal eller idrottsavtal. Detta gäller på landslagsnivå, för Olympiska kommitteens stödidrottare och för UKM:s stipendiatidrottare.
 • Risken för smitta och massexponering är stor vid idrottsevenemang och -tävlingar. När ett stort antal idrottare och publik smalas från olika delar av landet till samma evenemang, blir risken för massexponering mycket stor.
 • Utomhusidrottsställen kan hållas öppna för träning på egen hand.
 • Rekommendationen är att privata aktörer iakttar samma begränsningsåtgärder.

Inrikesresor

Onödiga resor från Egentliga Finland till andra landskap som är i spridningsfasen och vice versa ska undvikas.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Coronapandemin har förvärrats i Egentliga Finland och därför förbjuds besök hos patienter som är intagna för sjukhusvård från och med 17.12.2020. Denna instruktion gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

Lindrigare begränsningar gäller för:

 • psykiatriska sjukhuset
 • enheterna för palliativ vård
 • barnavdelningen och stödpersoner till föderskorna.  

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. 

Också anhöriga till kritiskt sjuka patienter får besöka vårdavdelningen enligt överenskommelse med vårdpersonalen. 

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. 

Besöken på dessa polikliniker tillåts enligt gällande beslut men följande regler måste följas:

 • Besöken sker endast med personalens handledning. 
 • Besök tillåts endast för friska och fullkomligt symtomfria besökare. 
 • Besökare och inkommande patienter ska använda munskydd (var och en har sitt eget munskydd med sig).
 • Huvudregeln är att högst två besökare tillåts per patient. 
 • Besökare ombes kontrollera om besök på avdelningen är tillåtna – kontakta därför avdelningen i förväg.
 • Besökare och följeslagare ska använda handdesinfektion före ankomsten till sjukhuset och avdelning och innan de stiger in i patientrummet. 
 • Handdesinfektion utförs också då man lämnar patientrummet, avdelningen och sjukhuset. 

Coronavirustest o.s.v.

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Corona pandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har vaccinerat och levererat till kommunerna ca 9 000 doser coronavaccin
Coronasmittorna från utlandet ökar fortfarande i Egentliga Finland: rekommendationerna hålls i kraft till 7.2.
Coronasamarbetsgruppen: Munskydd tas i bruk från och med klass 6
Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 1000 personer inom vårdpersonalen som sköter coronapatienter vaccinerats
Coronasamarbetsgruppens rekommendationer fortsätter till 24 januari i Egentliga Finland – grundskolorna återgår till närundervisning
Betydligt lamare coronatestning under nyårshelgen än under tidigare veckor
Some-kampanjen uppmuntrar alla att delta i ett coronasäkert nyårskalas
Regionala coronasamarbetsgruppen bedömer nästa vecka återgång till närundervisning i skolorna
Coronavirusvariant påträffad i Egentliga Finland
Första coronavaccinationerna gavs i Egentliga Finland på måndag förmiddag
Coronavaccinationerna inleds i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt måndagen 28 december
Besöksbegränsningar på grund av coronaläget införs vid alla Åucs sjukhus från och med 17.12.2020
Den regionala samarbetsgruppen i Egentliga Finland förlänger tiden för begränsningsrekommendationer till 10 januari
Coronaläget har snabbt försämrats i Egentliga Finland: var tionde smittpatient över 50 år behöver sjukhusvård
83 nya coronafall i Egentliga Finland på tisdagen: ”Läget är mycket allvarligt”
Coronaepidemin nu i spridningsfasen i Egentliga Finland
Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp ger nya rekommendationer: målet att förhindra spridningsfasen
Onödiga resor från Egentliga Finland till Nyland ska undvikas – Landskapsöverskridande idrottsevenemang inställs
Stigande trenden i coronasmittor har avstannat i Egentliga Finland: Munskyddsrekommendation för lärare i grundskolorna
Regionala coronapandemigruppen rekommenderar virtuella lillajulsfester

Päivitetty: 22.1.2021 12:26
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare till Hälsobyns Coronaguide och gör beräkning av sannolikhet av smitta.

Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas koronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna koronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.