Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2022

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att boka tid till coronatestet, information om besök på ÅUCS sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finland

Uppdaterad 13.9.2022

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen. Coronaepidemin avtar.

Den färskaste incidensuppgiften under de två senaste veckorna som Institutet för hälsa och välfärd THL meddelat är 176 fall per 100 000 invånare i Egentliga Finland.

Antalet coronaprov som tas är rätt litet och andelen positiva testsvar är 15,9 procent.

Den 13.9.2022 fick 14 coronapositiva patienter vård på ÅUCS. Ingen av dem behövde intensivvård.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträdde på tisdagen den 13.9.2022. Gruppen gjorde inte några ändringar till gällande rekommendationer.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträder nästa gång till möte 11.10.2022, såvida inte behov för tidigare möte uppkommer.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt levereras vidare till kommunerna i Egentliga Finland. Kommunerna för sin del ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna enligt nationella principer. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister där man också presenterar Egentliga Finlands situation.

Se också

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

I Egentliga Finland råder rekommendationerna som gäller under epidemins spridningsfas. Alla rekommendationer gäller i hela landskapet tills vidare, ifall inget annat nämns.

Distansarbete

 • Den riksomfattande rekommendationen för omfattande distansarbete har upphört och den avslutades också i Egentliga Finland 1.3.2022.
 • För arbetsplatserna rekommenderas dock vid behov anpassade lämpliga hybridmodeller för att garantera arbetsgemenskapernas fortsatta funktion.

Användning av munskydd

I linje med tidigare beslut som fattats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslöt coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland vid sitt möte idag 22.4.2022 att häva den allmänna rekommendationen om användning av näs-munskydd.   

Den 14 april 2022 slopade Institutet för hälsa och välfärd den allmänna rekommendationen om näs-munskydd med följande tre undantag:

 • För personer i offentliga inomhusutrymmen och i offentliga trafikmedel på väg till behandling eller testning av misstanke om coronasmitta.
 • För personer med symtom på övre luftvägsinfektion om det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet.
 • För personer som vet att de exponerats för coronaviruset (t.ex. då någon inom familjen har diagnostiserad coronasjukdom) om närkontakter med personer utanför hemmet inte kan undvikas. 

För personer med symtom rekommenderas alltid att i första hand hållas hemma ända tills symtomen upphört.  

Användning av näs-munskydd rekommenderas dock inom Egentliga Finland fortfarande för personal och besökare i följande situationer:

 • på alla verksamhetsenheter inom hälsovården (sjukhusen, hälsocentralerna, mottagningarna)
 • på serviceboendeenheterna med heldygnsomsorg, på serviceenheterna för personer med funktionsnedsättning
 • inom institutions- och hemvården för äldre personer, för personer som hör till någon riskgrupp och, vid behov, inom socialvården.

Patienterna och personalen inom ÅUCS och dess enheter använder fortfarande näs-munskydd i följande situationer:

 • Vid alla patientkontakter i alla sjukhusutrymmen
 • I alla vård- och behandlingsutrymmen, såsom poliklinikväntrum, röntgen, laboratoriet och andra undersökningsutrymmen, samt på vårdavdelningarna.

Det är inte längre nödvändigt att använda näs-munskydd i matsalar, caféer och mötesutrymmen, men fortfarande rekommenderas tillräckligt avstånd mellan människor då detta är möjligt.

Envar kan enligt egen bedömning fortfarande använda näs-munskydd, till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svår att undvika närkontakt med andra människor. Personer som är ovaccinerade och personer med risk för allvarlig coronasjukdom trots vaccination kunde gärna överväga att använda sådant näs-munskydd som skyddar också användaren effektivt (FFP2/3).

På arbetsplatserna kan det finnas mera ingående instruktioner som utgetts och beslutats om av arbetsgivaren. Arbetshälsoinstitutet publicerade en nyhet 14.4. (på finska) enligt vilket arbetsgivaren utger instruktioner om användning av näs-munskydd på arbetsplatsen på basis av riskbedömning.  

Se också THL:s rekommendation för att använda munskydd.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

Den som har symtom som passar in på coronavirusinfektion ska inte besöka någon hälsovårds- eller socialenhet, inte ens om hen fått två eller tre doser coronavaccin.

 • Enheter för socialt arbete
  • I enheter med dygnet runt vård är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid säker besökspraxis, oberoende av boendenas, personalens och besökarna vaccinationsstatus. 

 • Hälsocentralsavdelningar
  • På hälsovårdscentralernas vårdavdelningar är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid säker besökspraxis, oberoende av patienternas, personalens och besökarna vaccinationsstatus.

 • Se besök på ÅUCS sjukhus under coronaepidemin.

Undervisningen

Läsåret 2022–2023 anordnas småbarnsutbildning, förskoleutbildning, grundutbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning, det fria bildningsarbetet och grundläggande konstutbildning i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. De tillfälliga lagändringar som införts för läsåren 2020–2021 och 2021–2022 på grund av coronasituationen är inte längre giltiga.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Offentliga och privata utrymmen

Inom offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen måste man säkerställa tillräckliga avstånds- och hygienåtgärder. Kommunerna kan utnyttja möjligheten att enligt smittskyddslagen bestämma om fyllnadsgraden av offentliga utrymmen på deras område.

Inomhus måste man undvika närkontakt. Anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd om anordnande av offentliga evenemang bör följas.

Offentliga tillställningar

Privata tillställningar

 • De som ordnar privata evenemang ska fästa särskild uppmärksamhet vid hälsosäker praxis – detta gäller särskilt god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd.

Begränsningar för hobbyer och hobbyverksamhet:

Barn och unga (födda år 2003 och senare)

 • Grupphobbyer för barn och unga är tillåten.
 • Grupphobbyer kan fortsätta med hänsyn i synnerhet till hälsosäkra metoder som god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd.

Vuxna

 • Hobbyverksamhet i grupp för vuxna är tillåten.
 • I all motionsaktivitet bör man se till coronatrygg praxis, både i gym och andra motionsutrymmen. Till denna praxis hör handhygien, säkra avstånd och undvikande av onödig vistelse i motionsutrymmen och omklädningsrum.

Resor

Det rekommenderas att alla som avser att resa beaktar rekommendationerna som utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat.

Covidintyget

Läs om covidintyget från social- och hälsovårdsministeriets webbsidor.

Vaccinering

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Anvisningar gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) från och med 10.5.2021.

Besöksanvisningar:

 • Vårdavdelningens eller ‑enhetens instruktioner gällande besökstider och användning av skyddsutrustning måste iakttas och följas.
 • Du ska hela tiden använda kirurgiskt näs-munskydd då du besöker patienten och då du rör dig i sjukhusets vårdutrymmen, såsom vårdavdelningarna, röntgen och laboratoriet.
 • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet.
 • En del vårdenheter, t.ex. intensivvårdsavdelningen, kan ha mera omfattande besöksbegränsningar på grund av det arbete som utförs i enheten.
 • Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på avdelning för familjer och nyfödda. Stödpersonen och bebisens syskon får besöka avdelningen kl. 8–20. Mor- och farföräldrar till den nyfödda får komma på besök mellan kl. 18 och 19.

 • På förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna tillåts följeslagare under hela patientens besökstid, om patientens tillstånd kräver detta. Det är också tillåtet att komma för att avhämta patienten hem från sjukhuset. På mödramottagningarna tillåts två symtomfria, vuxna stödpersoner.

Coronavirustest med mera

Coronavirustest

Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från ÅUCS laboratoriet en till två dagar efter provtagningen. Proven analyseras varje vardag. Slutförandet av prover som tagits utanför Åbo påverkas också av transportscheman.

Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Mina Kanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

Mer information

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Coronapandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

Päivitetty: 13.9.2022 14:46
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidan.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas coronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.