Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2021

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att boka tid till coronatestet, information om besök på ÅUCS sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finland

Uppdaterad 23.11.2021

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 250. För en vecka sedan var incidenssiffran 209. Andelen positiva coronatestresultat av alla tagna testet är nu 10,7 procent. För en vecka sedan var andelen 9,9 procent.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp som sammanträdde på tisdagen den 23.11.2021 tar åter i bruk rekommendationen om omfattande distansarbete. Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Detta gäller också personer som vaccinerats.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt levereras vidare till kommunerna i Egentliga Finland. Kommunerna för sin del ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna enligt nationella principer. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister där man också presenterar Egentliga Finlands situation.

Se också 

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

I Egentliga Finland råder rekommendationerna som gäller under epidemins spridningsfas. Alla rekommendationer gäller i hela landskapet tills vidare, ifall inget annat nämns.

Distansarbete

 • Rekommendationen om omfattande distansarbete är i bruk från och med 23.11.2021.

Användning av munskydd

Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Detta gäller också personer som vaccinerats. Rekommendationen om näs-munskydd gäller i skolor och läroverk från och med grundskolans klass 4.

Se också THL:s uppdaterad maskrekommendation 30.9.2021.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

Den som har symtom som passar in på coronavirusinfektion ska inte besöka någon hälsovårds- eller socialenhet, inte ens om hen fått två eller tre doser coronavaccin.

 • Socialvård
  • När 90 procent av personerna i enheterna för heldygnsomsorg blivit vaccinerade, kan besöksbegränsningarna lindras.
 • Hälsocentralsavdelningar
  • Om den lokala epidemisituationen och vaccinationstäckningen tillåter, blir det också möjligt att lätta på besöksbegränsningarna vid hälsocentralernas vårdavdelningar.
 • Se besök på ÅUCS sjukhus under coronaepidemin.

Undervisningen

Grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna kan fortsätta undervisningsverksamhet i form av närundervisning.

Det understryks att i alla kontaktundervisningssituationer använder lärarpersonalen masken enligt arbetsplatsens anvisningar. En ansiktsmaskrekommendation gäller för elever från grundskolans 6: e klass och framåt, med hjälp av kommunspecifika överväganden.

Coronakoordinationsgruppen vill särskilt framhäva att munskydd ska enligt rekommendationen användas vid alla undervisningsmoment från och med grundskolans klass 4.

THL:s och UKM:s rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin 12.10.2021.

THL:s och UKM:s rekommendation till universitet, yrkeshögskolor och anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna under coronavirusepidemin 12.10.2021.

Rekommendationerna för användning av mask inom småbarnspedagogiken och lärarpersonal och elever i 4: e klass och äldre kommer att utvärderas igen när vaccinationstäckningen för den andra dosen i området är tillräcklig och den skyddande effekten har fastställts.

Gruppen betonar att utbildningsanordnare (t.ex. kommuner) ska fortsättningsvis se till att aktiviteterna i skolorna är hälsosäkra, med särskild uppmärksamhet på mat- och övergångssituationer där det finns risk för trängsel.

I studentevenemang är det ytterst viktigt att följa säkerhetsåtgärder.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Offentliga och privata utrymmen:

Inom offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen måste man säkerställa tillräckliga avstånds- och hygienåtgärder. Kommunerna kan utnyttja möjligheten att enligt smittskyddslagen bestämma om fyllnadsgraden av offentliga utrymmen på deras område.

Inomhus måste man undvika närkontakt. Anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd om anordnande av offentliga evenemang bör följas.

Statsrådets förordning begränsar öppettiderna och tiderna för alkoholservering för restauranger. Se regeringens sida för aktuell information om restaurangrestriktioner.

Offentliga tillställningar

Privata tillställningar

 • Då större privata tillställningar arrangeras, är det viktigt att bete sig coronasäkert, bland annat genom att använda näs-munskydd.

Begränsningar för hobbyer och hobbyverksamhet:

Barn och unga (födda år 2001 och senare)

 • Grupphobbyer för barn och unga kan fortsätta med hänsyn till hälsosäkra metoder som handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd. Du bör inte gå till din hobby om du är sjuk eller i karantän.

Vuxna

 • Vuxna grupphobbyer och tävlings- och matchaktiviteter kan försigå i enlighet med den hälsosäkra verksamhetsmodellen i enlighet med instruktionerna från utbildnings- och vetenskapsministeriet och THL om risken för coronavirus i idrotts- och kulturverksamhet inomhus.
 • Simhallar och deras tvätt- och bastuanläggningar kan användas med hänsyn till kraven för säkerhetsavstånd och hygienåtgärder. I grupphobbyer och privata tillställningar rekommenderas att undvika nära kontakter.

Ytterligare

 • Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Resor

Det rekommenderas att alla som avser att resa beaktar rekommendationerna som utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat.

Covidintyget

Koordineringsgruppen förespråkar användningen av covidintyg (coronapass) utan tidsgränser på restauranger och i övriga situationer som det för tillfället är lagligt.

Coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland rekommenderar att lillajulsfesterna ordnas så att det går att kräva covidintyg av alla deltagare. Detta går att ordna bland annat på fester som ordnas på restaurang.

Vaccinering

 • Befolkningen uppmuntras att vaccinera sig så omfattande som möjligt.
 • Den tredje vaccinationsdosen kan ges till över 60 år fyllda då det gått över sex månader från den andra vaccinationsdosen.
 • Den tredje boosterdosen kan nu ges till dem som har fått den första och andra dosen på mindre än sex veckor, mer än 6 månader efter den andra dosen av vaccinet.
 • Tredje vaccinationer har också startats för personer vars immunförsvar är väsentligt försvagat och vars andra dos vaccin är mer än 2 månader gammal.
 • Vaccinationsintervallet kan minskas från 12 veckor till sex (6) veckor inom tillgängliga resurser och med lämplig tonvikt på olika yrkesgrupper.
 • Dessutom rekommenderas att kommuner inför olika popup-vaccinationslösningar.
 • Vaccinationstäckningen måste ökas, särskilt på högriskarbetsplatser som varv och andra byggsektorer.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Anvisningar gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) från och med 4.6.2021.

Besöksanvisningar:

 • Man bör på förhand komma överens om besök med den vårdande avdelningen.
 • Då du kommer på besök ska du följa de anvisningar som du fått av den vårdande avdelningen angående tidpunkten för besöket och hur du ska skydda dig.
 • Kom på besök endast om du är frisk. Ifall du har luftvägssymtom så bör du inte besöka sjukhuset. 
 • Använd kirurgiskt näs- och munskydd i alla utrymmen i sjukhuset.
 • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet. 
 • Högst två personer får besöka en patient åt gången.
 • Vi rekommenderar korta besök på högst 15 minuter.
 • Ifall du nyss har anlänt till Finland från utlandet ska du undvika att besöka sjukhuset i 14 dygn från det att du anlände till Finland, ifall att du
  • inte har fått hela vaccinationsserien (den andra dosen vaccin minst två veckor innan besöket)
  • inte har insjuknat i coronainfektion för under sex månader sedan
  • har inte ett negativt coronatestresultat som tagits minst 72 timmar efter att du anlänt till Finland.

Man kan göra undantag vad gäller besök hos allvarligt sjuka patienter eller patienter som får vård i livets slutskede, så att besöken kan ordnas så smidigt som möjligt. På motsvarande sätt kan vissa enheter såsom intensivvårdsavdelningarna ha strängare regler angående besök på grund av deras verksamhet. 

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. Under besökstid får man ha en gäst förutom stödpersonen och om stödpersonen inte är närvarande kan man ha två gäster.

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. På mödrapoliklinikens mottagning får en myndig och symtomfri stödperson vara med på besöket.

Coronavirustest med mera

Coronavirustest

Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från ÅUCS laboratoriet en till två dagar efter provtagningen. Proven analyseras varje vardag. Slutförandet av prover som tagits utanför Åbo påverkas också av transportscheman.

Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Mina Kanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

Mer information

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Coronapandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

Päivitetty: 23.11.2021 14:09
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidan.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas coronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.