Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2021

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att boka tid till coronatestet, information om besök på Tyks sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finland

Uppdaterad 15.6.2021

Egentliga Finland är i basnivån i coronaepidemin fr.o.m. 16.6.2021.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 18,6. För en vecka sedan var incidenssiffran 18,4.

Andelen positiva coronatestresultat är nu 0,7 procent från 0,6 procent för en vecka sedan.

Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 15.6.2021 gjorde några smärre justeringar i de gällande restriktionerna:

 • Rekommendationen gällande distansarbete bibehålls, och de nationella rekommendationerna ska följas.
 • Rekommendationen om användning av näs-munskydd ändrades lindrigt men fortfarande ska man använda näs-munskydd på t.ex. offentliga platser inomhus och i kollektivtrafiken. Se mer detaljerade näs-munskyddrekommendationer nedan.
 • Privata tillställningar ska arrangeras på ett hälsotryggt sätt. Begräsningarna i antalet deltagare i privata tillställningar har upphört och är inte längre i kraft.
 • Rekommendationen om att undvika närkontakt mellan vuxna som deltar i tävlingar och matcher upphör från och med imorgon 16.6. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar dock fortfarande att närkontakt undviks i offentliga utrymmen.
 • Körsång är inte längre förbjudet.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 16.6.2021.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktet levereras vidare till kommunerna i Egentliga Finland. Kommunerna för sin del ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna enligt nationella principer. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister där man också presenterar Egentliga Finlands situation.

Se också 

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

Alla rekommendationer gäller i hela landskapet tills vidare, ifall inget annat nämns.

Distansarbete

 • Rekommendationen för distansarbete gäller för närvarande i Egentliga Finland i enlighet med regeringens principbeslut (15 oktober).
 • Om arbetsuppgifterna tillåter, rekommenderas distansarbete för övrigt bör nödvändiga åtgärder göras för att minska närkontakt och övriga riskfaktorer.
 • Övergången till distansarbete bestäms av arbetsgivaren.

Användning av munskydd

Användning av näs-munskydd rekommenderas i följande situationer och för personer över 12 år:

 • Kollektivtrafiken.
 • Personer som söker sig till coronatest, under resan till provtagningen och före de fått testsvaret, ifall att det är nödvändigt att röra sig utanför hemmet.
 • Resenärer som kommer till Finland från ett riskland, från att de kommer in i landet tills att de tagit sig till karantän, eller ifall de har en nödvändig orsak till att röra sig utanför hemmet under karantänens gång.
 • I resandet inom landet bör man följa de anvisningar som gäller angående näs-munskydd på den orten dit man är på väg.
 • Då man besöker eller arbetar på sjukhus, i hälsovårdscentraler eller i anstalter som erbjuder vård dygnet runt.
 • Näs-munskydd är dessutom alltid bra att använda i situationer där det är svårt att undvika närkontakt, till exempel i publikevenemang eller inomhus i t.ex. butiker då det finns många människor på plats.

På arbetsplatser rekommenderas att man uppmärksammar Arbetshälsoinstitutets anvisning.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

När 90 procent av människorna i enheterna för heldygnsomsorg blivit vaccinerade, kan besöksbegränsningarna lindras. Om den lokala epidemisituationen och vaccinationstäckningen tillåter, blir det också möjligt att lätta på besöksbegränsningarna vid hälsocentralernas vårdavdelningar.

Undervisningen

Högskolor kan övergå till närutbildning i enlighet med hälsosäkra metoder.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Offentliga och privata utrymmen:

Inomhus rekommenderas att man undviker närkontakt. Anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfär om anordande av offentliga evenemang bör följas.

Beträffande begräsningarna för restauranger följer vi statsrådets beslut 3.6.2021: Begränsningarna för förplägnadsrörelser i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och landskapen Södra Karelen och Egentliga Finland lättas upp den 4 juni.

Offentliga tillställningar

 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.
 • Se vanliga frågor på Regionförvaltningsverkets sida.
 • Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av näs- och munskydd och säkerhetsavstånd vid alla tillfällen.

Privata tillställningar

 • Privata tillställningar ska arrangeras på ett hälsotryggt sätt. Begräsningarna i antalet deltagare i privata tillställningar har upphört och är inte längre i kraft.

Begränsningar för hobbyer och hobbyverksamhet:

Barn och unga (födda år 2001 och senare)

 • Fritids- och hobbyverksamhet inomhus är tillåten och detta gäller också grenar med närkontakter. 
 • Match- och tävlingsverksamheten är tillåten.

Vuxna

Gruppmotion samt match- och tävlingsverksamhet inom- och utomhus kan fortsätta med närkontakt.

Ytterligare

 • Körsång är inte längre förbjudet.
 • Simhallar och deras tvätt- och bastuanläggningar kan användas med hänsyn till kraven för säkerhetsavstånd och hygienåtgärder.
 • Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 16.6.2021


​Hobby i grupp inomhus
Hobby i grupp utomhus
​Vuxna (födda år 2000 och äldre), utan närkontakt
Tillåten
Tillåten
Vuxna (födda år 2000 och äldre), närkontakt tillåten
Tillåten
Tillåten
Barn och unga (födda år 2001 och yngre), utan närkontakt
Tillåten
Tillåten
​Barn och unga (födda år 2001 och yngre), med närkontakt
Tillåten
Tillåten

Resor

Gruppen rekommenderar särskild eftertanke vad gäller resor utomlands och att envar beaktar utrikesministeriets rekommendationer.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Eftersom coronaläget utvecklats till det bättre är det nu möjligt från och med idag, 4.6.2021, underlätta praxisen kring besök på sjukhusen, genom att ändå ta i beaktande vissa särskilda anvisningar. 

Anvisningar gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

Besöksanvisningar:

 • Man bör på förhand komma överens om besök med den vårdande avdelningen.
 • Då du kommer på besök ska du följa de anvisningar som du fått av den vårdande avdelningen angående tidpunkten för besöket och hur du ska skydda dig.
 • Kom på besök endast om du är frisk. Ifall du har luftvägssymtom så bör du inte besöka sjukhuset. 
 • Använd kirurgiskt näs- och munskydd i alla utrymmen i sjukhuset.
 • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet. 
 • Högst två personer får besöka en patient åt gången.
 • Vi rekommenderar korta besök på högst 15 minuter. 

Man kan göra undantag vad gäller besök hos allvarligt sjuka patienter eller patienter som får vård i livets slutskede, så att besöken kan ordnas så smidigt som möjligt. På motsvarande sätt kan vissa enheter såsom intensivvårdsavdelningarna ha strängare regler angående besök på grund av deras verksamhet. 

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. Under besökstid får man ha en gäst förutom stödpersonen och om stödpersonen inte är närvarande kan man ha två gäster.

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient.

Coronavirustest o.s.v.

Coronavirustest

Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från Åucs laboratoriet inom två dagar efter provtagningen. Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Omakanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

Mer information

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Corona pandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

På onsdagen övergår Egentliga Finland till basnivån i coronapandemin
Egentliga Finland i accelerationsfasen snart en vecka – allt ljusare läge
Besök på Åucs underlättas från och med idag
Den 4 juni återgår Egentliga Finland till den lindrigare fasen i coronaepidemin
Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen på fredag om läget bibehålls lugnt
ÅUCS Laboratoriers coronakapacitet har ökat med hundra gånger större omfattning på ett halvt år
Egentliga Finland återgår eventuellt till accelerationsfasen nästa vecka
Från och med idag får barn och unga idka hobbyverksamhet med närkontakt inomhus
Coronaläget har blivit svårare igen: ”Incidensen är tio gånger högre än förra våren”
Små lättnader i begräsningarna på bibliotek och museer
Nuvarande begränsningar bibehålls över valborg
Kampanjen "Negativa vappen" firas i Egentliga Finland
Hobbyverksamhet inomhus utan närkontakter tillåts för personer under 20 år från och med måndag
Idrott i grupp utomhus för under 20-åringar tillåts idag
Eleverna i högstadiet och i andra gradens läroverk övergår till hybrid- eller närundervisning nästa vecka om läget hålls lugnt
Regionala coronasamarbetsgruppen rekommenderar att distansundervisningen fortsätter till 11.4.
Vid Åucs har man hittat en, i Finland, ny virusvariant som påminner om den sydafrikanska varianten
Coronakoordinationsgruppen föreslår fortsatt distansundervisning över påsken i högstadieskolorna
Inga tecken på att coronavirussmittorna håller på att sjunka
Allt fler coronapatienter till Åucs – två operationssalar måste stängas nästa vecka

Päivitetty: 15.6.2021 15:18
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidan.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas coronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.