Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2021

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att boka tid till coronatestet, information om besök på Tyks sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Uppdaterad 20.4.2021

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen. Situationen angående coronavirussmittor har förbättrats i Egentliga Finland.

Incidenstalet för coronasmittorna i Egentliga Finland under den senaste tvåveckorsperioden är nu 114,7 per 100 000 människor. Under den föregående uppföljningsperioden var siffran 136,1.

Andelen positiva coronatestsvar under de senaste två veckorna är 3,9 procent.

Egentliga Finlands regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 20.4.2021 rekommenderar att fr.o.m. 26.4.2021 personer som är födda år 2001 eller senare får idka gruppmotion i grupp både inomhus och utomhus, men övningar inomhus som kunde medföra närkontakter är inte tillåtna. Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts från och med 26.4. förutsatt att inga närkontakter uppstår. Inte heller får gällande maximigruppstorlek på sex personer överskridas. Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 26.4.2021.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktet levereras vidare till kommunerna i Egentliga Finland. Kommunerna för sin del ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna enligt nationella principer. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister där man också presenterar Egentliga Finlands situation.

Se mer information om vacciner och coronaviruset (THL).

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

Alla rekommendationer gäller i hela landskapet tills vidare, ifall inget annat nämns.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat tre beslut:

 • Aktörerna åläggs att säkerställa att personerna i sådana utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse faktiskt har möjlighet att undvika närkontakt mellan varandra. (Föreläggande enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomarBeslutet är i kraft 1.4.–30.4.2021.

Distansarbete

 • Rekommendationen för distansarbete gäller för närvarande i Egentliga Finland i enlighet med regeringens principbeslut (15 oktober).
 • Om arbetsuppgifterna tillåter, rekommenderas distansarbete för övrigt bör nödvändiga åtgärder göras för att minska närkontakt och övriga riskfaktorer.
 • Övergången till distansarbete bestäms av arbetsgivaren.

Distansering och användning av munskydd

 • Användning av munskydd rekommenderas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt enligt THL: s rekommendationer.
 • Nya modifierade coronavirusvarianter infekterar och sprids snabbare än den tidigare coronavirusvarianten. Därför rekommenderar THL ett säkerhetsavstånd på mer än två meter till andra människor.
 • I skolor och förskoleundervisning:
  • Personalen bör använda munskydd eller visir som täcker hela ansiktet. Rekommendationen är att de som arbetar med de allra minsta barnen använder skydd i mån av möjlighet.
  • I grundskolor årskurs 6 rekommenderas att använda munskydd.
  • I grundskolor, årskurs 4–5, rekommenderas att använda munskydd, om den lokala epidemiologiska situationen så kräver.
 • Det rekommenderas också att du använder ett munskydd under utomhusevenemang.
 • I all kundservice ska personalen ska använda munskydd, också utomhus.
 • Koordinationsgruppen rekommenderar att alla kommuner kräver att resenärer i respektive kommuns kollektivtrafik och i skoltransporterna använder näs-munskydd.  Gruppen anser att näs-munskydd ska användas i alla skoltransporter, oavsett barnens ålder.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

 • Enligt instruktionerna från THL.
 • Äldre och personer i riskgrupper har rätt att träffa sin anhöriga. Möten och besök måste garanteras särskilt vid enheter med dygnetruntvård. Antalet besökare måste dock begränsas märkbart.
 • Då personer som bor i vårdhem och hör till en riskgrupp besöker privata hem, måste rekommendationen om personbegränsning vid privata tillställningar beaktas.
 • Särskild vikt måste tillämpas beträffande hygienanvisningar, skyddsavstånd och användning av munskydd vid besök hos äldre och anhöriga som hör till en riskgrupp.

Undervisningen

Högskolor

 • I högskolor rekommenderas undervisningen på distans
 • Om nödvändigt en hybridmodell som växlar mellan distans- och närutbildning rekommenderas så att nödvändig utbildning kan implementeras som närutbildning.
 • I undervisning med närkontakt rekommenderas en gruppstorlek på högst sex personer.
 • Prov måste arrangeras på ett coronatryggt sätt, men några särskilda rekommendationer gällande tillåtna maximiantal personer under proven ges inte.

Utbildning på andra stadiet

 • Den regionala coronagruppen rekommenderar att distansundervisningen vid gymnasierna och yrkesläroverken fortsätter till och med 11.4.2021 i Egentliga Finland. Varje kommun fattar beslut i frågan utgående från sin smittsituation. Från och med måndag 12.4.2021 kan man i andra gradens läroverk övergå till undervisning enligt hybridmodellen eller, om den lokala epidemiologiska situationen tillåter, till närundervisning.
 • Nödvändig utbildning kan implementeras som närutbildning.
 • Kommunerna har fått skilda instruktioner om hur man organiserar studentskrivningarna på ett tryggt sätt. Kommunerna kan under strikta betingelser tillåta deltagande i studentexamen också för abiturienter som beordrats i karantän. Utgångspunkten är att abiturienten kan uppvisa så färskt negativt coronatestsvar som möjligt och att hen inte har några infektionssymtom. Kommunerna fattar beslut om hur studentskrivningarna i praktiken kunde ordnas om abiturienter är i karantän.

Grundskola:

 • Lågstadieklasserna kan arbeta i kontaktundervisning.
 • Den regionala coronagruppen rekommenderar att distansundervisningen vid högstadieskolorna fortsätter till och med 11.4.2021 i Egentliga Finland. Varje kommun fattar beslut i frågan utgående från sin smittsituation. Från och med måndag 12.4.2021 kan man i högstadierna övergå till undervisning enligt hybridmodellen eller, om den lokala epidemiologiska situationen tillåter, till närundervisning.

Förskoleundervisning (skolbaserad) och småbarnspedagogik:

 • Man måste se till att det inte finns några kontakter mellan de olika grupperna.

Rekommendationer för användning av munskydd finns under Distansering och användning av munskydd.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Följande rekommendationer från koordinationsgruppen gällande stängning av offentliga och privata utrymmen:

 • Biblioteksverksamheten bör ordnas så att säkerhetsavståndet mellan människor bibehålls. Biblioteken erbjuder begränsad service, t.ex. kortvariga utlåningar för ett begränsad klientel samt tillgång till allmänna datorer för nödvändiga ärenden. Läsesalarna stängs och tillställningar som planerats inställs eller förverkligas på distans. Om detta inte är möjligt, bör biblioteken stängas.
 • Ungdomslokalerna får hållas öppna förutsatt att tillräckliga säkerhetsavstånd mellan personer kan bibehållas. Verksamheten i ungdomsutrymmena inskränks – således tillreds inte mat i dessa utrymmen, men trygga utrymmen erbjuds. Samtidigt erbjuder ungdomsarbetarna information om coronaviruset direkt åt ungdomarna, stöder dem och berättar om testning och hur man söker sig till testning. Om detta inte är möjligt, bör ungdomsgårdarna stängas. Användning av munskydd inom ungdomsutrymmena rekommenderas särskilt för ungdomar i högstadieålder och äldre. Antalet personer som samtidigt får vistas i ett och samma utrymme kan bedömas lokalt mot bakgrund av utrymmenas storlek och andra omständigheter.
 • Antalet besökare på muséer och övriga kulturutrymmen bör begränsas kraftigt så att antalet motsvarar de begräsningar som RFV fastställt för offentliga tillställningar inomhus. Om detta inte är möjligt, bör kulturutrymmen och muséer stängas.
 • Utbildning för personer som är födda år 2007 eller tidigare på arbetar-, medborgarinstitut och konstskolor och dylika fortsätter att studera på distans.
 • Inomhuslekparker och -lekplatser hålls stängda.
 • Korridorer, vänthallar och vestibuler i köpcentra hålls stängda för allmänheten för att undvika onödig vistelse.
 • Rekommendationen är att privata aktörer iakttar samma begränsningsåtgärder.

Offentliga tillställningar

 • Enligt Regionförvaltningsverket högst sex personer får delta i inomhus- och utomhustillställningar (fram till 14 maj 2021)
 • Se vanliga frågor på Regionförvaltningsverkets sida.
 • Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av masker och säkerhetsintervall vid alla tillfällen.

Privata tillställningar

 • Egentliga Finlands regionala coronasamarbetsgrupp rekommenderar att alla sammankomster med flera än sex personer ska begränsas från och med 27 februari 2021.

Begränsningar för hobbyer och hobbyverksamhet:

 • Idrottsplatser utomhus kan hållas öppna för självständigt motionerande.
 • Hobbyverksamheten för barn och unga kan fortsätta på följande sätt, utan närkontakt och genom att beakta trygga avstånd och övriga coronatrygga åtgärder:
  • Åren 2001–2007 födda får idrotta i grupp utomhus men övningar som innebär närkontakt är inte tillåtna.
  • År 2008 födda och yngre får idrotta med sin grupp eller sitt lag både ute och inomhus. Däremot är det inte ännu heller tillåtet att t.ex. spela mot övriga lag. Träningar som innebär närkontakt är inte tillåtna. Man bör inte arrangera tävlingar eller framträdanden. Anvisning för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamhet för barn och unga (UKM, THL).
  • Fr.o.m. 26.4.2021 personer som är födda år 2001 eller senare får idka gruppmotion i grupp både inomhus och utomhus, men övningar inomhus som kunde medföra närkontakter är inte tillåtna.
  • Barn och unga får inte vara med om tävlingar och matcher till och med 15.5. Om epidemiläget tillåter, planeras att också dessa verksamhetsformer tillåts efter detta datum.
 • Inga former av hobbyverksamhet inomhus i grupp för vuxna tillåts. Detta gäller också lagsporter, kontaktgrenar och kampsporter för vuxna.
 • Regionala coronasamarbetsgrupp rekommenderar att vuxna inte bör utöva idrott och motion i grupp ens utomhus. Gruppmotion för vuxna utomhus tillåts från och med 26.4. förutsatt att inga närkontakter uppstår.
 • Simhallar får öppnas från och med 26.4. för en begränsad klientel med iakttagande av kraven i lagen om smittsamma sjukdomar 58d §.
 • Möjligheterna till träning och tävlingar för professionella idrottare enligt undervisnings- och kulturministeriets (UKM) definition garanteras dock i enlighet med gällande serielicens- eller idrottsavtal.  Detta gäller på landslagsnivå, för Olympiska kommitténs stödidrottare och UK:s stipendiatidrottare.
 • Körsång bör fortfarande undvikas.
 • Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 26.4.2021


​Hobby i grupp inomhus
Hobby i grupp utomhus
​Vuxna (födda år 2000 och äldre), utan närkontakt
Förbjuden
Tillåten
Vuxna (födda år 2000 och äldre), närkontakt tillåten
Förbjuden
Förbjuden
Barn och unga (födda år 2001 och yngre), utan närkontakt
Tillåten
Tillåten
​Barn och unga (födda år 2001 och yngre), utan närkontakt
Förbjuden
Tillåten

Inrikesresor

Alla onödiga resor bör undvikas.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Coronapandemin har förvärrats i Egentliga Finland och därför förbjuds besök hos patienter som är intagna för sjukhusvård från och med 17.12.2020. Denna instruktion gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

Lindrigare begränsningar gäller för:

 • psykiatriska sjukhuset
 • enheterna för palliativ vård
 • barnavdelningen och stödpersoner till föderskorna.

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. 

Också anhöriga till kritiskt sjuka patienter får besöka vårdavdelningen enligt överenskommelse med vårdpersonalen. 

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. 

Besöken på dessa polikliniker tillåts enligt gällande beslut men följande regler måste följas:

 • Besöken sker endast med personalens handledning. 
 • Besök tillåts endast för friska och fullkomligt symtomfria besökare. 
 • Besökare och inkommande patienter ska använda munskydd (var och en har sitt eget munskydd med sig).
 • Huvudregeln är att högst två besökare tillåts per patient. 
 • Besökare ombes kontrollera om besök på avdelningen är tillåtna – kontakta därför avdelningen i förväg.
 • Besökare och följeslagare ska använda handdesinfektion före ankomsten till sjukhuset och avdelning och innan de stiger in i patientrummet. 
 • Handdesinfektion utförs också då man lämnar patientrummet, avdelningen och sjukhuset. 

Coronavirustest o.s.v.

Coronavirustest

Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från Åucs laboratoriet inom två dagar efter provtagningen. Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Omakanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

Mer information

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Corona pandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

Hobbyverksamhet inomhus utan närkontakter tillåts för personer under 20 år från och med måndag
Idrott i grupp utomhus för under 20-åringar tillåts idag
Eleverna i högstadiet och i andra gradens läroverk övergår till hybrid- eller närundervisning nästa vecka om läget hålls lugnt
Regionala coronasamarbetsgruppen rekommenderar att distansundervisningen fortsätter till 11.4.
Vid Åucs har man hittat en, i Finland, ny virusvariant som påminner om den sydafrikanska varianten
Coronakoordinationsgruppen föreslår fortsatt distansundervisning över påsken i högstadieskolorna
Inga tecken på att coronavirussmittorna håller på att sjunka
Allt fler coronapatienter till Åucs – två operationssalar måste stängas nästa vecka
Incidensen i Egentliga Finland nu den högsta någonsin under hela coronaepidemin
Minimering av kontakter är nu avgörande för epidemikontrollen
Nytt dagligt rekord för coronafall i Egentliga Finland - sjukvårdsdistriktet föreslår omedelbart strängare begränsningar
Coronaläget allt svårare – ansvaret ligger hos de vuxna
Coronakoordineringsgruppen rekommenderar begränsning av sammankomster till höst sex personer från och med i morgon
Rekommendationerna för att hindra spridningen av corona lättas inte – användningen av ansiktsmasker ännu viktigare
Coronakoordinationsgruppen uppluckrade rekommendationerna för motionsutövning inomhus för vuxna – men fortfarande är simhallarna inte tillgängliga
Smärre lindringar i restriktionerna för hobbyverksamheten för barn
Ansvarsområdet för Cancervården informerar om coronavaccinationer
Coronasamarbetsgruppen förlängde alla rekommendation till slutet av februari
Inomhushobbyerna källan till 2 % av alla spårade coronasmittor i Egentliga Finland
Försummelse att använda munskydd ger massexponeringar i Egentliga Finland – rekommendationerna för att stoppa coronaspridningen ändras inte

Päivitetty: 21.4.2021 12:23
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidan.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas coronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.