Hoppa över menyer

Det regionala databassystemet Altti

Altti är ett regionalt gemensamt register för den offentliga social-, hälso- och sjukvården i Egentliga Finland. Med hjälp av det får man klient- och patientinformation snabbt tillgänglig för sakkunniga över organisationsgränserna.

Användningen av registret förutsätter att patienten fått information om det och att informeringen antecknats. Registeruppgifterna kan användas endast i patientens vård.

Information från olika vårdenheter snabbt tillgänglig

Läkare och vårdpersonal på Åucs, kretssjukhusen och hälsovårdscentralerna kan med hjälp av det regionala gemensamma registret snabbt ta del av patient- och vårduppgifter som sparats i patientdatasystemen vid andra vårdenheter.

Primärvårdens information finns för närvarande tillgänglig på Åbo hälsovårdscentral och på sju andra hälsovårdscentraler i Egentliga Finland.

Andra serviceproducenter inom social-, hälso- och sjukvård som inte hör till det regionala gemensamma registret har rätt att få patientuppgifter från Altti endast efter att klienten gett samtycke till överlåtelse av uppgifterna.

Altti-innehåll som producerats på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område

  • begäran och resultat på laboratorie- och patologiundersökningar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • undersökningar som begärts av hälsovårdscentraler och utförts av Tykslab
  • sjukjournalstexter i Miranda-patientjournalen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • dokument och bilder beträffande röntgen-, datortomografi- och magnetundersökningar som producerats på Egentliga Finlands avbildningscentral
  • patientjournalinformation från Loimaa, Pargas, Pöytis, S:t Karins, Nådendals, Letala och Åbo hälsovårdscentraler.

Systemen samtalar med hjälp av referensinformation

Altti innehåller referensinformation om vad för slags information det finns om patienten i patientsystemen.

På hälsovårdscentraler, sjukhus och andra serviceenheter inom social-, hälso- och sjukvården sparas patientens vårduppgifter i enhetens eget datasystem, varifrån det sparas referensinformations till det regionala databassystemet.

Fujitsu Services Oy levererar Alttis tjänster och ansvarar för dess funktion. 2M-IT Oy ordnar Alttis tjänster till organisationer inom hälso- och sjukvården och socialväsendet.

Vem har rätt att använda informationen som finns i Altti?

Användning och överlåtande av personuppgifter förutsätter vård- eller serviceförhållande eller annan relevant förbindelse mellan personal och klient.

Informationen i hälso- och sjukvårdens regionala gemensamma register får användas om patienten informerats om det regionala gemensamma registret. Annan överlåtelse av information förutsätter patientens samtycke, detta samtycke ska i regel vara skriftligt.

Personalens rätt att se information gäller endast sådan information som behövs i den aktuella vårdsituationen eller annat aktuellt klientförhållande. De som deltar i vården, anordnandet av vården eller kundservice är berättigade att hantera patientinformation endast i sådan utsträckning som deras arbetsuppgift och ansvar kräver.

Patienten har rätt att få veta vem som sett på dennas uppgifter via det regionala databassystemet. Information kan begäras skriftligt från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts registratorskontor.

Päivitetty: 1.3.2018 09:50
Luotu: 5.5.2014 10:30