Hoppa över menyer

Litteraturen för teoritentamen

Fristående yrkesskicklighetsprov inom akutvården baseras på nyaste upplagorna av nedanstående verk och material (bokinformationen kompletteras inom snar framtid). I det fristående yrkesskicklighetsprovet kan även andra aspekter av akutvården behandlas.

På akutvårdnivån

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim. Osio "Ensiauttaja".

ELLER

 • Ensivastekurssi (kurssin oppimateriaali). Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry ja Suomen Punainen Risti.
 • Naarajärvi, Telkki: Ensiauttajan taskuopas. Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry ja Suomen Punainen Risti.
 • Hälytysajo-opas. Suomen pelastusalan keskusjärjestö.

På basnivån utöver tidigare nämnda även

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim. Osiot "Ensiauttaja" ja "Perustaso".
 • Castrén, Helveranta, Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi, Väisänen: Ensihoidon perusteet. Suomen Punainen Risti.

På basnivån utöver tidigare nämnda även

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim.
  Castrén, Helveranta, Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi, Väisänen: Ensihoidon perusteet. Suomen Punainen Risti.
 • Kuisma, Holmström, Porthan: Ensihoito. Sanoma Pro.
 • Castrén, Ekman, Ruuska, Silfvast (toim.): Suuronnettomuusopas. Duodecim.
 • Käypä hoito -suositukset:
  • Aivoinfarkti
  • Elvytys
  • Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset
  • Pitkittynyt epileptinen kohtaus
  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja – vaaran arviointi ja hoito
  • ST-nousuinfarkti
  • Vastasyntyneen elvytys
 • Säämänen: Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 42.

Rekommenderad extra läsning

 • Kröger, Aro, Böstman, Lassus, Salo: Traumatologia. Kandidaattikustannus. Soveltuvin osin.
 • Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli, Vaula (toim.): Akuuttihoito-opas. Duodecim. Soveltuvin osin.
 • Phalen: EKG ja akuutti sydäninfarkti. EKG:n osalta. Sanoma Pro.
 • Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. STM 2010:4.
 • Koponen, Sillanpää: Potilaan hoito päivystyksessä. Gummerus.
 • Castrén, Aalto, Rantala, Sopanen, Westergård: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY Oppimateriaalit Oy.
 • Aikuisiän aivovammat – Käypä hoito –suositus
 • Aikuisen vaikea sepsis – Käypä hoito –suositus
 • Äkillisen hengitysvajauksen hoito – Käypä hoito –suositus
 • Kuolevan potilaan oireiden hoito – Käypä hoito –suositus
 • Terveysportin ja Oppiportin EKG-kirjallisuus ja osiot
 • Helovuo, Kinnunen, Peltomaa, Pennanen: Potilasturvallisuus. Fioca.
 • Kinnunen, Peltomaa: Potilasturvallisuus ensin – hoitotyön vuosikirja 2009.
 • Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja)

Lärdomsprov [på finska]

EKG-rekisteröintiosaaminen ensihoidossa: rintaelektrodien sijoittaminen naiselle ja teoriatiedon hallinta / Joonas Hänninen (2012)

Ensihoidon johtamisosaamisen teoreettinen hallinta: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosien 2008–2009 hoitotason ensihoidon teoriakokeiden vastausten analyysi / Anssi Ranta, Shimal Yousif (2012).

Ensihoidon tarpeen arvioinnin ja peruselintoimintojen turvaamisen teoreettinen hallinta: analyysi vuosien 2008–2009 hoitotason sairaankuljettajien teoriakokeista / Tuomas Forss, Sakari Hannula, Olli-Pekka Päivärinta (2012).

Ensihoidon vaikutusten ja vaikutusmekanismien teoreettinen hallinta: analyysi vuosien 2008–2009 hoitotason tenttivastauksista / Tuomas Ala-Outinen, Jussi Tanskanen, Mari Viitala (2011).

Ensihoitojärjestelmän ja viranomaisyhteistyön teoreettinen hallinta: vuosien 2008–2009 hoitotason ensihoidon teoriakokeiden vastausten analysointi / Elina Mäkelä, Kari Pöntinen, Petri Virtanen (2011).

Kirjaaminen ensihoidossa: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sairaankuljettajien kirjaaminen X-koodiin X2, X4, X5, X6 ja X8 päättyneillä tehtävillä / Antti Saarela, Kimmo Sjöman (2011). Turun AMK:n kirjasto. 

Lääke- ja nestehoidon erityisosaaminen ensihoidossa: lääkehoitopassin lisäosa / Sini Pokkinen, Henna Salokangas (2012).

Imeväisen ja leikki-ikäisen äkillisen hengitysvaikeuden hoito sairaalan ulkopuolella / Jaana Heinonen, Laura-Maria Poikela, Hanna Vivolin (2012).

Lääkinnällinen pelastustoiminta voimalaitosonnettomuudessa: lämpövoimalaitoksen räjähdys / Tommi Paavilainen, Samu Reponen, Lassi Tiittanen (2011).

Tyksin medical emergency team -pilottiprojektin hälytyskriteerit : niiden takana oleva fysiologia ja patofysiologia sekä seuraukset, mikäli elintoimintojen heikkenemiseen ei puututa / Sanja Ketola, Ida Nyroos, Jonna Siekkinen (2012).

Päivitetty: 9.11.2020 08:56
Luotu: 26.1.2015 11:30