Hoppa över menyer

Kundavgifter 2022

Kundavgifter baserar sig på klientavgiftslagen samt förordningen om kundavgifter.

Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att dess kunder tar i bruk e-faktura eller direktbetalning. E-fakturan beställs via den egna nätbanken (identifikation med personsignum) och direktdebitering kommer man överens om med sin egen bank. Ifall kunden använder OmaPosti, styrs räkningarna dit.

Sammandrag av kundavgifterna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt år 2022.

 • Poliklinikavgift 41,80 €
 • Akutbesök hos sjukskötare 28,70 €
 • Akutbesök hos läkare 41,80 €
 • Vårddagsavgift 49,60 €
 • Dagkirurgisk avgift 136,90 €
 • Nedsatt vårddagsavgift 22,80 €
 • Rehabiliteringsvårddag 17,10 €
 • Natt-/dagvård 22,80 €
 • Psykiatrisk vårddag 22,80 €
 • Psykiatrisk natt-/dagvård 11,98 €
 • Vård i serie 11,60 € / vårdtillfället
 • Avgift för läkarintyg och -utlåtande högst 51,50 €
 • Tidsbokning som inte avbokats 51,50 €

Fjärrmottagningen är lika med de vanliga mottagningarna, och patienten debiteras besöksavgift. Patienten debiteras inte utöver besöks- eller vårddagsavgifter separat för avbildningsundersökningar som ingår i patientens behandling vid sjukvårdsdistriktet. 

Avgifter för jourbesök

Avgifter som debiteras för jourbesök på ÅUCS Akuten:

 • akutbesök hos sjukskötare 28,70 €
 • akutbesök hos läkare 41,80 €

Jourbesöksavgift debiteras inte

 • av barn under 18 år
 • av krigsinvalider och frontveteraner, som beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller lagenligt intyg över deltagande i minröjning.

Avgiftstak för kundavgifter

Ett avgiftstak är fastställt på 692 euro för kostnader som under ett kalenderår orsakats av kundavgifter inom den kommunala social- och hälsovården. Kunden måste själv ansvara för uppföljningen av betalda avgifter. För att få ett frikort måste man uppvisa de kundavgifter som betalats till andra vårdinrättningar. Kunden ska spara de ursprungliga fakturorna och betalningskvitton. Vid uträkning av avgiftstaket beaktas avgifterna för familjens barn under 18 år.

Ifall avgifternas totala summa överskrider 692 euro under ett kalenderår, är de tjänster som hör till avgiftstaket kostnadsfria för resten av året. Man uppbär ändå en vårddagsavgift för kortvarig anstaltsvård på 22,80 euro för patienter som fyllt 18 år.

Läs mera om avgiftstak för hälso- och sjukvården (länk till social- och hälsovårdsministeriets webbsida)

Poliklinikavgifter

Poliklinikavgiften är 41,80 euro.

Poliklinikavgift debiteras inte

 • för personer under 18 år (besök från 1.7.2021)
 • på psykiatriska öppenvårdens enheter
 • av krigsinvalider och frontveteraner, som beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller lagenligt intyg över deltagande i minröjning.

Vård i serie

Vård i serie avser sådan serievård som läkare ordinerat på förhand. Avgiften för vård i serie är 11,60 euro / tillfället för högst 45 vårdtillfällen per kalenderår. Vård i serie debiteras inte för personer under 18 år.

Dagkirurgisk avgift

För en dagkirurgisk åtgärd debiteras 136,90 euro. Om patienten efter åtgärden tas in på vårdavdelning så debiteras därtill som vårddagsavgift 49,60 euro/vårddag för dagarna efter åtgärden.

Avgift för tidsbokning som inte avbokats

Om den bokade tiden inte passar ska du meddela polikliniken eller avdelningen om saken senast klockan 15 föregående dag.

Om den bokade tiden inte avbokats och det inte finns någon godtagbar eller motiverad orsak varför den inte avbokats, debiterar sjukhuset den förordningsstadgade avbokningsavgiften på 51,50 euro. Avgiften debiteras inte personer under 18 år.

Vårdavdelningarnas avgifter

För vård och uppehälle på vårdavdelning debiteras 49,60 euro per vårddag.

Psykiatriska enhetens vårddagsavgift är 22,80 euro.

Vid vård på avdelning faktureras både ankomst- och utskrivningsdagen. Utskrivningsdagen faktureras inte då patienten överförs till en annan kommunal enhet, där patienten också debiteras vårddagsavgift.

För patienter under 18 år debiteras ingen vårddagsavgift för den del då de avgiftsbelagda vårddagarna under kalenderåret är fler än sju (7). Patienten eller vårdnadshavaren ska vid ankomsten till sjukhuset själv visa upp en tillförlitlig redogörelse över tidigare vårdperioder på sjukhus utanför Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Som dag-/nattvårdsavgift debiteras 22,80 euro per dygn.

Avgiften för rehabiliteringsvårddag är 17,10 euro per vårddag.

Avgifter för intyg

Debiteras enligt det tjänstekollektivavtal som vid tillfället är i kraft. Enligt förordningen om kundavgifter kan avgiften vara högst 51,50 euro.

Betalningsförbindelser

Om patienten själv inte betalar sina vårdavgifter ska han/hon uppvisa betalningsförbindelse, t.ex. arbetsgivarens försäkringsintyg eller betalningsförbindelse från sjukkassa eller socialnämnd.

Betalning av sjukhusavgifterna

Sjukhusavgifterna betalas med fakturan som skickas hem.

Du kan nu beställa Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fakturor som direkt betalning eller som e-faktura till din egen webbank. För att få fakturorna som e-fakturor ska du ingå ett avtal om e-fakturor i din egen webbank. Använd din personbeteckning som användarnamn. Direkt betalning kan du tillämpa genom att ingå ett avtal om direkt betalning i din egen bank.

Avgifter för utländska patienter

Personer som bor i EU/EES-länder ska uppvisa sin rätt till omedelbar sjukvård med ett europeiskt sjukvårdskort eller en blankett som ersätter det. För patienter från de nordiska länderna räcker det med att uppvisa pass eller identitetsbevis. De som söker sig till icke-brådskande vård bör uppvisa blankett S2, i annat fall debiteras en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Finland har med Quebec i Kanada ett avtal som ersätter sjukvården vid tillfällig vistelse i Finland för anställda som inom arbetet skickats till Finland, för studerande och för deras familjemedlemmar. Med Australien har slutits ett avtal som ersätter omedelbar sjukvård för personer som tillfälligt vistas i Finland, avtalet gäller inte studerande. För patienter som kommer från de här länderna är klientavgifterna samma som för dem som är stadigvarande bosatta i Finland. För att erhålla rättigheten måste man uppvisa pass eller identitetsbevis.

Personer från länder som inte hör till EU eller omfattas av ovan nämnda avtal betalar både för brådskande och för icke-brådskande vård en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna.

Utlänningar, vilkas hemkommun är i Finland eller som har gällande intyg för rätt till vårdförmåner i Finland, debiteras samma avgifter som för dem som är fast bosatta i Finland.

Ändringssökande i klientavgifter (fakturor som fakturerats 1.7.2021 eller senare)

Frågor och rättelsebegäran gällande klientavgift

Om du är missnöjd med en faktura eller har något att fråga kring den, kontakta sjukvårdsdistriktets ekonomiförvaltning:

 • Patientfakturering tfn. 02 313 1141 kl. 9–13
 • Datasäker elektronisk ärendekanal: Informationstjänsten Suomi.fi
 • Du kan också ta kontakt med e-post: potilasmaksut(a)tyks.fi
  • Observera dock att e-postförbindelsen inte är krypterad.

Du kan också ansöka om rättelse till fakturan genom skriftlig rättelsebegäran som riktas till koncernsektion för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Du har rätt till rättelsebegäran om fakturan adresserats till dig eller om din rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av den.

Rättelsebegäran ska vara framme hos myndigheten senast 30 dagar efter att du fått fakturan. Fakturan anses ha anlänt 7 dagar efter att den sändes om inte något annat visas. Ankomstdagen räknas inte med i tidsfristen för rättelsebegäran. Om sista dagen för rättelsebegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, får rättelsebegäran lämnas in den första vardagen efter denna dag.

I rättelsebegäran ska du uppge ditt namn, din personbeteckning, dina kontaktuppgifter, numret för fakturan som rättelsebegäran gäller, vilken rättelse du kräver och vilka är grunderna för begäran. Bifoga dokumenten som du hänvisar till, såvida du inte lämnat in dem tidigare. Om din talan förs av din lagliga företrädare eller ditt ombud, eller om någon annan person har upprättat rättelsebegäran, ska också den personens namn och kontaktuppgifter uppges.

Rättelsebegäran riktas till koncernsektion för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och lämnas till sjukvårdsdistriktets registreringskontor.

Kontaktuppgifterna till registreringskontoret:

 • Postadress: PB 52, 20521 ÅBO
 • Besöksadress: Kinakvarngatan 4-8, Åbo, byggnad 11 A, 2 vån., öppettider från måndag till fredag kl. 9–15.
 • Telefonnummer: växel 02 313 0000
 • Faxnummer: 02 313 3613
 • Elektronisk kommunikation: Informationstjänsten Suomi.fi
 • E-postadress: kirjaamo(a)tyks.fi
  • Vi handlägger också dokument som skickats per e-post, men av datasäkerhetsorsaker rekommenderar vi inte användning av e-post, då förbindelsen inte är krypterad.

Handläggningen av rättelsebegäran är kostnadsfri.

Rättelsebegäran kan inte göras om fakturan grundar sig på separat beslut som fattats tidigare gällande klientens betalningsförmåga.

Ändringssökande i klientavgifter (fakturor som fakturerats 30.6.2021 eller tidigare)

Rättelsebegäran som gäller klientavgift får inlämnas. Ansökan om rättelse förutsätter att du allra först begär hos Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslutet som klientavgiften gäller. I rättelsebegäran är det skäl att specificera grunderna till att du är missnöjd med klientavgiften.

Rubriken för begäran bör lyda: "Begäran om beslut gällande klientavgift.” Lämna begäran hos sjukvårdsdistriktets registreringskontor.

Kontaktuppgifterna till registreringskontoret:

 • Postadress: PB 52, 20521 ÅBO
 • Besöksadress: Kinakvarngatan 4-8, Åbo, byggnad 11 A, 2 vån., öppettider från måndag till fredag kl. 9–15.
 • Telefonnummer: växel 02 313 0000
 • Faxnummer: 02 313 3613
 • Elektronisk kommunikation: Informationstjänsten Suomi.fi
 • E-postadress: kirjaamo(a)tyks.fi
  • Vi handlägger också dokument som skickats per e-post, men av datasäkerhetsorsaker rekommenderar vi inte användning av e-post, då förbindelsen inte är krypterad.

Tillsammans med beslutet biläggs anvisningar för sökande av ändring (anvisningar för hur man begär rättelse av beslutet). Besvärstiden är 30 dagar från och med delgivning.

Nedsättning och efterskänkning av klientavgifter

Jämnstora klientavgifter som uppbärs av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kan inte efterskänkas eller nedsättas baserat på klientens ekonomiska situation. Poliklinikavgifterna och avgifterna för kortvarig institutionsvård hör till de jämnstora klientavgifterna.

Om klientavgiften gäller långvarig institutionsvård och grundar sig på tidigare fattat separat beslut gällande klientens betalningsförmåga, kan du ansöka om nedsättning eller efterskänkning av avgiften, om indrivning av avgiften skulle äventyra din eller din familjs utkomst eller fullgörande av underhållsskyldighet.

Päivitetty: 5.1.2022 14:31
Luotu: 5.5.2014 10:47

Mer information

Patientfaktureringen
tfn 02 313 1141
Mån–tors kl. 9–13

Frågor som gäller avgiftstaket
tfn 02 313 1137
Mån–tors kl. 9–13

Frågor som gäller fakturering av personer utan hemkommun samt utlänningar
tfn 02 313 1119
Mån–tors kl. 9–14

Lagstadgat olycksfall
tfn. 02 313 2135 och 02 313 1133
Mån–tors kl. 9–14

Du kan också ta kontakt per e-post:
potilasmaksut(a)tyks.fi
maksukatot(a)tyks.fi
taky(a)tyks.fi (lagstadgat olycksfall)

E-postförbindelsen är en oskyddad förbindelse så uppge inte personbeteckningar i meddelandet.

Datasäker elektronisk ärendekanal: Meddelande tjänsten Suomi.fi.