Hoppa över menyer

Myndigheter som övervakar patientens rättigheter

Dataombudsmannens byrå ger både den registeransvarige och enskilda personer råd i frågor som gäller dataskyddet. Dataombudsmannen avger också utlåtanden och fattar beslut som gäller den registrerades rättigheter.

Regionförvaltningsverket leder och övervakar social- och hälsovården.

Valvira d.v.s. tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, förbättrar med hjälp av styrning och övervakning förverkligandet av rättsskyddet och kvaliteten på tjänsterna inom social- och hälsovården.

Riksdagens justitieombudsman övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen. Justitieombudsmannen följer också med förverkligandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Justitiekanslersämbetet: Justitiekanslern är vid sidan av justitieombudsmannen den högste övervakaren av lagarna. Justitiekanslern övervakar myndigheterna och förverkligandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Päivitetty: 17.2.2021 07:28
Luotu: 18.2.2015 13:30