Hoppa över menyer

Patientuppgifter och -journaler

Blanketterna uppdateras och kommer i fortsättningen att vara tvåspråkiga.

Dina person- och vårduppgifter sparas i vårt patientregister. Dina patientuppgifter är sekretessbelagda. Uppgifterna får endast skaffas av, ses av eller överlåtas till de personer som deltar i din vård eller i uppgifter i anknytning till din vård. Uppgifter kan överlåtas till en utomstående endast med patientens samtycke eller på basis av lagenlig skyldighet.

Regionalt hälsoregister, Altti

Altti är ett regionalt gemensamt register för den offentliga social-, hälso- och sjukvården i Egentliga Finland. Läkare och vårdpersonal på Åucs, kretssjukhusen och hälsovårdscentralerna kan med hjälp av det regionala gemensamma registret snabbt ta del av patient- och vårduppgifter som sparats i patientdatasystemen vid andra vårdenheter.

Användningen av registret förutsätter att patienten fått information om det och att informeringen antecknats. Registeruppgifterna kan användas endast i patientens vård. Andra serviceproducenter inom social-, hälso- och sjukvård som inte hör till det regionala gemensamma registret har rätt att få patientuppgifter från Altti endast efter att klienten gett samtycke till överlåtelse av uppgifterna.

Mer information om Altti

Överlåtelse av patientuppgifter till nära anhöriga

Patientuppgifter kan huvudsakligen ges endast med patientens samtycke. Ifall du pga. din sjukdom eller ditt tillstånd inte kan ge ditt samtycke så ger vi uppgifter endast åt nära anhöriga, ifall det inte finns skäl att anta, att du som patient skulle förbjuda detta. Pga. sekretessplikten ger vi inte uppgifter åt andra. Vi önskar att patientens anhöriga kommer överens om vem som frågar per telefon om patientens tillstånd, utskrivning etc. och delar informationen vid behov med övriga anhöriga.

Kopior av journalhandlingarna

Ifall du behöver dina egna, enskilda patientuppgifter t.ex. för myndigheter, försäkringsbolag eller privatläkare, kan du fylla i blanketten Begäran om kopia av patientuppgifter (pdf) och skicka den till patientjournalarkivet vid det sjukhus som begäran gäller. Alternativt kan du skriva ett fritt formulerat brev, som innehåller de uppgifter som krävs i blanketten. Du kan också skicka en fritt formulerad begäran elektroniskt via Suomi.fi meddelanden (anvisning på registeringskontors sidor).

Patientjournalarkivens kontakt information

För röntgenbilder ansvarar Egentliga Finlands avbildningscentral, servicen för överföring och lagring av röntgenbilder.

Inspektionsrätt av patientuppgifter

Var och en har rätt att veta ifall det finns uppgifter om honom/henne i registret, och ifall det finns uppgifter har man rätt att granska dem (personuppgiftslagen § 26). Inspektionsrätten är personlig.

Begäran om granskning ska göras personligen på vårdenheten eller med ett personligen undertecknat, eller på motsvarande vis bekräftat dokument.

  • Om du vill granska dina patientuppgifter i samband med ett personlig besök med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården närvarande kan du kontakta den enhet där du senast fick vård.
  • Ifall du vill granska dina patientuppgifter som utskrifter eller kopior ska ena av dokumenten nedan skickas till patientjournalarkivet på det sjukhus varifrån du begär om uppgifterna:

Inspektionsrätten kan vägras endast av särskilda skäl och för ett avslagsbeslut ges ett skriftligt intyg över vägran där det framgår orsaken till vägran. Inspektionsrätten kan användas avgiftsfritt en gång per år.

Minderårigs patientuppgifter

Inom hälso- och sjukvården görs en bedömning ifall en minderårig person klarar av att besluta om sin egen vård. En minderårig patient som klarar av detta kan själv granska sina egna patientuppgifter. I övrigt använder patientens vårdnadshavare eller annan laglig företrädare inspektionsrätten. Då en minderårig beslutar om sin egen vård har han/hon rätt att förbjuda att uppgifterna ges till vårdnadshavaren.

Patientuppgifter om vården av en avliden person

Uppgifterna i journalhandlingarna är sekretessbelagda även efter att patienten har dött. Patientuppgifter om en avliden person kan överlåtas endast då uppgifterna kan vara nödvändiga för utredning eller tillgodoseende av en viktig förmån eller rättighet. Den som ber om uppgifterna har inte rätt att få se den avlidnas patientjournal obegränsat. I begäran ska framgå användningssyftet (anledning till överlåtelse). Begäran kan göras med blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter om en avliden person (pdf) eller fritt formulerat. Begäran skickas till det ifrågavarande sjukhusets patientjournalarkiv.

Rättelse av journalhandlingar

Patienten har rätt att kräva att felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i patientregistret rättas, tas bort eller kompletteras utan omotiverad fördröjning (personuppgiftslagen § 29).

  • Begäran kan göras med blanketten Yrkande på rättelse av fel i patientregistret (pdf) eller 
  • med en fritt formulerad begäran, där det framgår specifikt ifall kravet gäller avlägsnande av onödiga uppgifter, rättelse eller komplettering i patientjournalen. Den text som ska ersättas, tas bort eller kompletteras ska beskrivas ord för ord. Patienten ska framställa motiveringar för de ändringar som krävs. Begäran skickas till Registratorskontoret vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.
  • Du kan också skicka en fritt formulerad begäran elektroniskt via Suomi.fi meddelanden (anvisning på registeringskontors sidor).

Ifall kravet om rättelse av uppgiften inte godkänns så ges patienten ett skriftligt svar i ärendet. I svaret framgår de orsaker enligt vilka kravet inte godkänns.

Begäran om loggranskning i patientregistret

I lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (9.2.2007/159) är stadgat, att klienten på skriftlig begäran har rätt att av tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster få veta vem som har använt eller till vem man har utlämnat uppgifter om honom eller henne samt grunden för användningen eller utlämnandet.  Begäran kan göras med blanketten Begäran om loggranskning i patientregistret (pdf) eller genom att skicka en fritt formulerad begäran till Registratorskontoret vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Päivitetty: 28.10.2020 08:22
Luotu: 5.5.2014 10:48

 Se även

Blanketter

Suomi.fi meddelanden
Ett datasäkert sätt att skicka begäran om handlingar.