Hoppa över menyer

Patientsäkerhet

Med patientsäkerheten eftersträvas att patienten får den vård hen behöver, får den vid rätt tidpunkt och så att vården åsamkar patienten minsta möjliga förebyggbara skada. Patientsäkerheten är en väsentlig del av vårdkvaliteten och omfattar säkerheten av själva vården, av läkemedelsbehandlingen och av apparatsäkerheten.  

Vårt sjukhus drivs av en professionell personal som bär ansvaret för att din vård ska vara god och säker. Vården planeras i samarbete med dig själv. Vården grundar sig på kunskap och praxis som bygger på forskning.  

Hjälp till att förbättra tryggheten

 1. Tillräckliga uppgifter

  Den personal som vårdar dig måste veta tillräckligt om dina symtom, besvär och sjukdomar och de måste ha aktuella och rätta kontaktuppgifter om dig. Meddela personalen om något ändrats.

 2. Kontroll av personuppgifter

  Påminn personalen oförskräckt om de glömmer att kontrollera och fråga dina personuppgifter t.ex. före vårdåtgärder, före undersökningar, före provtagning eller före läkemedelsintag.

 3. Anteckningar

  Anteckna gärna för dig själv vad du vill berätta eller fråga. Be personalen om skriftlig information – det ger bra stöd för minnet.

 4. Fråga modigt

  Fråga om vilka behandlingsalternativ det finns och hur den pågående behandlingen framskrider. Kontrollera att du säkert förstått allt på rätt sätt.

 5. Mediciner

  Ha alltid med dig en uppdaterad och aktuell läkemedelslista. Be att få en uppdaterad läkemedelslista då du hemskrivs från sjukhuset. Följ noga läkemedelsordinationerna.

 6. Följ anvisningarna

  Följ de vårdanvisningar som du fått. Berätta om för personalen om det är svårt för dig att följa anvisningarna.

 7. Deltagande

  Var aktiv och delta i planeringen och beslut som gäller din egen vård. Ge respons om din vård.

 8. Symtom

  Tala om för personalen om du upplever smärta eller andra symtom av din sjukdom.

 9. Närvaro av anhöriga och närstående

  Om du vill, kan en anhörig eller närstående person delta i din vård.

 10. Om du har funderingar

  Om du funderar över något, ta genast upp frågan med personalen. Du kan förstås också senare stå i kontakt med dem som vårdat dig.

Olika sätt att ge feedback.

Päivitetty: 12.3.2020 09:46
Luotu: 5.5.2014 10:49

 Se även

​Patientguide 
Institutet för hälsa och välfärds (THL) guide berättar om dina möjligheter att påverka säkerheten i din vård under hela din vårdperiod. Du får tips för att trygga en
säker vård och information om patientens rättigheter och patientsäkerheten.