Hoppa över menyer

Patientsäkerhetsinformation från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Nyckeltal för patientsäkerheten (på finska)

Rapportering av ogynnsamma händelser (HaiPro)

Rapportering av ogynnsamma händelser hör till den kontinuerliga bedömningen och utvecklingen av verksamheten inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Analys av negativa händelser (GTT)

GTT (Global Trigger Tool) är ett verktyg för strukturerad retrospektiv analys av patientjournaler ur vilka man valt slumpmässigt vårdperioder för granskning. Målsättningen är att identifiera negativa händelser hos vuxenpatienter. Bedömning av negativa händelser inleddes vid sjukvårdsdistriktet år 2009. Vi var det första sjukvårdsdistriktet i Finland som införde denna verksamhet.

Checklistor

WHO:s checklista för operationsteamen används vid alla operationsenheter inom sjukvårdsdistriktet. Också andra checklistor används – bl.a. ISBAR för att garantera informationsflödet.

Säkerhetskulturenkät (TUKU)

TUKU är en enkät för att utreda säkerhetskulturen inom organisationen. Utvecklingen av säkerhetskulturen uppföljs regelbundet. Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har bedömningen gjorts fem gånger sedan år 2009.

Nätutbildningskurs för patientsäkerheten

Varje ny arbetstagare inom sjukvårdsdistriktet tar kursen Potilasturvallisuutta taidolla, vilken utgör en del av introduktionen till patientsäkerheten inom sjukvårdsdistriktet.

Päivitetty: 26.4.2022 08:20
Luotu: 4.11.2019 10:00