Hoppa över menyer

När olyckan är framme

Trots att alla skulle göra sitt bästa, utfaller vården inte alltid som man vill. Om du upplever ett farligt tillbud eller om du tycker att vi begått något fel, berätta genast om detta för personalen. Vi hoppas och vill att du tar modigt upp missförhållandet med vårdpersonalen. Att diskutera frågan är oftast det snabbaste och bästa sättet att utreda ärendet.

Patientrespons

Du kan ge oss feedback om vår verksamhet på nätblankett eller på pappersblankett som finns att få på avdelningarna. Vi behandlar all respons regelbundet inom arbetsenheten.

Ge oss feedback om vår verksamhet

Dessutom använder många enheter sig av responsenkäter som kan besvaras med SMS på smarttelefon. I detta fall får du dagen efter ditt besök/behandlingen ett SMS som innehåller en länk till en nätbaserad blankett som du kan använda för att ge din respons.

Anmälan om tillbud

Patienten eller en anhörig till patienten kan använda en nätblankett för att meddela om tillbud som inträffat under vården. Dessa anmälningar handläggs av en patientansvarig person inom organisationen.

Anmäl tillbud

Anmärkning

Om du är missnöjd med vården eller med bemötandet, kan du göra en skriftlig anmärkning i fri form som ska adresseras till den ansvariga chefen för enheten.

Du får skriftligt svar till anmärkningen inom en skälig tid efter att anmälan mottagits. I svaret får du veta vilka åtgärder som vidtagits i frågan eller hur frågan annars lösts.

Klagomål

Patient eller anhörig som är missnöjd med vården eller bemötandet har rätt att inlämna klagomål över de brister som vederbörande iakttagit. Klagomålet inlämnas till den myndighet som övervakar hälsovården. Denna myndighet kan remittera klagomålet och ändra det till en anmärkning om ärendet ännu inte behandlats inom verksamhetsenheten. Klagomålen riktas antingen till regionförvaltningsverket eller Valvira.

Patientskadeanmälan

Enligt patientskadelagen ersätter patientförsäkringen personskada som uppstått inom den finländska hälso- och sjukvården. Du kan inlämna anmälan on patientskada på en blankett som du får av patientombudsmannen eller på nätet från Patientförsäkringscentralens webbsidor. Skadeanmälan inlämnas till Patientförsäkringscentralen.

Anmälan om läkemedelsskada

Du hittar närmare information om anmälning av läkemedelsskada på Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets nätsidor.


Du får närmare information on inlämning av klagomål och om ersättningar av patientombudsmannen (på finska).

Päivitetty: 8.12.2020 15:15
Luotu: 5.5.2014 11:49