Fullmäktigemöte 14.6.2022​

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 14.6.2022 kl. 13.00 i
ÅUCS, T-sjukhuset, Haartman-salen (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Ärendelistan:

1 § Sammanträdets öppnande

2 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

3 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

4 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende samt godkännande av arbetsordningen

5 § Sjukvårdsdistriktets bokslut för 2021

6 § Förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för 2021

7 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021

8 § Ändringar i samkommunens budget för 2022 till följd av affärsöverlåtelserna av Åbos verksamheter

9 § Ändringar i samkommunens budget för 2022 till följd av psykiatrins ökade resursfördelning

10 § Sjukvårdsdistriktets ingående balans 1.1.2022 med anledning av att Affärsverket för akutvård och jour avskaffas

11 § Sammanträdesföredrag

12 § Val av styrelseledamöter och förordnande av styrelsens 1:a vice ordförande samt val av koncernsektionens ersättare

13 § Fullmäktiges sammanträde hösten 2022

14 § Motioner framlagda av ledamöterna

15 § Motioner från ledamöterna

16 § Till styrelsen riktad fråga

17 § Sammanträdets avslutning


Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 1.6.2022 10:18
Skapad : 31.5.2022 14:15