​Fullmäktigemöte 15.6.2021

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 15.6.2021 kl. 13.00 i Alhopuro-salen i Medisiina D (Kinakvarngatan 10, Åbo).

Ärendelistan:

1 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

2 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

3 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

4 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

5 § Sjukvårdsdistriktets bokslut för år 2020

6 § Förslag om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för 2020

7 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020

8 § Ändringar i samkommunens budget för år 2021

9 § Sammanträdesföredrag

10 § Projektplan för Salo sjukhus nybyggnad

11 § Uppdatering av förvaltningsstadgan

12 § Uppdatering av arvodesstadga för de förtroendevalda

13 § Motioner från ledamöterna

14 § Till styrelsen riktad fråga

15 § Sammanträdets avslutning

 

Läs hela föredragningslistan

Ändrat : 15.6.2021 15:36
Skapad : 2.6.2021 15:45