Fullmäktigemöte  26.11.2019

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 26.11.2019 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

18 Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

19 Namnupprop och godkännande av röstlängden

20 Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

21 Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

22 Sammanträdesföredrag

23 Rätt till överskridning av budgeten 2019

24 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts budget och ekonomiska plan 2020-2022

25 Utjämningsavgiften för vårdkostnader 2020

26 Utgifter orsakade av specialskyldigheter 2020

27 Redogörelse för utvärderingsberättelsen 2018 som avges till fullmäktige

28 Uppdatering av Egentliga Finlands plan för ordnande av social- och hälsovård 2019-2020

29 Beslut om servicenivån för prehospitala akutsjukvården 2020

30 Överlåtelse av Pemars sanatorium till en stiftelse som kommer att grundas

31 Val av direktör för sjukvårdsdistriktet

32 Val av medlem i styrelsen

33 Val av medlem i direktionen för affärsverket för akutvård och jour 

34 Val av medlem i närservicenämnden 

35 Rapportering av redogörelse för bindningar till fullmäktige

36 Förslag till fullmäktige om tillämpning av optionsåret 2021 i revisionsberättelsen

37 Fullmäktiges sammanträde på våren 2020

38 Motioner från ledamöterna

39 Till styrelsen riktad fråga

40 Sammanträdets avslutning

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 13.11.2019 12:49
Skapad : 13.11.2019 10:45