Fullmäktigemöte  27.11.2018

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 27.11.2018 kl. 13.00 i Risto Lahesmaa-salen i T-sjukhuset på Åucs (Tavastlandsvägen 11, Åbo).

Föredragningslistan:

25 Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

26 Namnupprop och godkännande av röstlängden

27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

28 Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

29 Sammanträdesföredrag

30 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts budget och ekonomiplan för 2019 - 2021

31 Utjämningsavgiften för vårdkostnader år 2019

32 Utgifter orsakade av specialskyldigheter år 2019

33 Redogörelse för utvärderingsberättelse 2017 som avges till fullmäktige

34 Beslut om servicenivå för prehospitala akutsjukvården 2019

35 Rapportering av redogörelse för bindningar till fullmäktige

36 Ändring i förvaltningsstadgan

37 Begäran om avsked från uppdrag som medlem i nämnden för den språkliga minoriteten och val av ny medlem och ersättare

38 Fullmäktiges sammanträde på våren 2019

39 Motioner framlagda av ledamöterna

40 Motioner från ledamöterna

41 Till styrelsen riktad fråga

42 Sammanträdets avslutning  

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 15.11.2018 14:41
Skapad : 15.11.2018 14:30