​Fullmäktigemöte 24.11.2020

Fullmäktige för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sammanträder tisdagen 24.11.2020 kl. 13.00 i Alhopuro-salen i Medisiina D (Kinakvarngatan 10, Åbo).

Ärendelistan:

27 § Sammanträdets öppnande och godkännande av arbetsordningen

28 § Namnupprop och godkännande av röstlängden

29 § Sammanträdets lagenlighet och beslutsförhet

30 § Protokolljusterare och protokollets framläggande till påseende

31 § Mötespresentation

32 § Ändringar i budgeten för 2020

33 § Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts budget och ekonomiplan för 2021–2023

34 § Utjämningsavgiften för vårdkostnaderna år 2021

35 § Utgifter orsakade av specialskyldigheter 2021

36 § Redogörelse för utvärderingsberättelsen 2019 som avges till fullmäktige

37 § Projektplan för den psykiatriska nybyggnaden

38 § Sjukvårdsdistriktets strategi för åren 2021–2022/2025

39 § Uppdatering av sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga

40 § Beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2021

41 § Fortsättning av giltidhetstiden för planen för ordnande av social- och hälsovård i Egentliga Finland

42 § Val av ersättare i direktionen för affärsverket för akutvård och jour

43 § Rapportering av redogörelse för bindningar till fullmäktige

44 § Fullmäktiges sammanträde på våren 2021

45 § Motioner från ledamöterna

46 § Till styrelsen riktad fråga

47 § Sammanträdets avslutning

 

Läs hela föredragningslistan.

Ändrat : 25.11.2020 08:26
Skapad : 11.11.2020 13:00